Аудит-Савченко

Сутність і визначення аудиту

Виникнення аудиту та його розвиток в Україні та в країнах СНД

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності

Предмет, метод і об'єкти аудиторської діяльності

Національні і міжнародні нормативи аудиту

Класифікація аудиту

Мета зовнішнього аудиту

Процедури, що застосовуються в зовнішньому аудиті

Організація управління аудитом в Україні

Підготовка і сертифікація аудиторів

Порядок створення аудиторських фірм

Професійна етика аудиторів

Права, Обов'язки і відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

Організація праці аудитора

Етапи проведення аудиту

Критерії та методи аудиторської оцінки фінансової звітності

Аудит споріднених сторін

Аудит облікових оцінок

Економічний аналіз аудиторських послуг

Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт і відбуваються після дати складання фінансової звітності підприємства та аудиторського висновку

Аудит фінансового стану підприємства

Аудит фінансових результатів

Сутність аудиторського ризику та його види

Методика визначення аудиторського ризику

Суттєвість та взаємозв'язок аудиторської перевірки з ризиком

Оцінка помилок і ризику в аудиторській діяльності

Визначення помилок і шахрайства

Відповідальність керівництва підприємства й аудитора

Оцінювання помилок та шахрайства

Дії аудиторів у разі виявлення шахрайства та помилок

Визначення цілей і процес аудиторської вибірки

Визначення сукупності й одиниці вибірки допустимих відхилень

Визначення розміру вибірки

Визначення методу вибірки

Загальний план аудиту

Аудиторська програма

Стадії і процедури аудиту

Поняття аудиторських доказів (свідчень)

Джерела отримання аудиторських доказів

Процедури та прийоми отримання аудиторських доказів

Загальне поняття та мета складання робочих документів аудитора

Сутність аудиторського висновку та звіту

Види аудиторських висновків

Варіанти складання аудиторського висновку

Аудит обліку операцій з основними засобами

Аудит надходження, переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів

Аудит ремонту основних засобів

Аудит обліку нематеріальних активів

Аудит обліку грошових коштів

Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку

Аудит обліку наявності валютних коштів та їх руху

Аудит обліку підзвітних сум

Аудит кредиторської заборгованості

Аудит кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками

Аудит кредиторської заборгованості за кредитами банків і претензіями

Аудит обліку за розрахунками з оплати праці

Особливості аудиту обліку акціонерних товариств

Аудит обліку спільних підприємств

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність

Функції та завдання внутрішнього аудиту

Об'єкти внутрішнього аудиту

Особливості аудиту обліку в банківській діяльності

Аудит обліку страхових компаній

Методика й організація аудиту розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

Використання комп'ютерної техніки в аудиторських послугах

Сутність і зміст інформаційного забезпечення аудиторської діяльності

Організація технічного забезпечення аудиту

Особливості аудиту інвестиційної діяльності

Аудит обліку експортних та імпортних операцій

Аудит обліку вексельних операцій

Аудит дебіторської заборгованості

Аудит обліку запасів

Аудит обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)

Аудит обліку готової продукції та її реалізації

Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг

Аудиторські перевірки фінансового стану підприємств, що приватизуютьсязагрузка...