Банківська справа - Тиркало

Місце і роль банків у системі ринкової інфраструктури.

Правова основа діяльності банків. Функції банків.

Загальна характеристика операцій банку з формування капіталу і банківських зобов

Загальна характеристика банківських активів (вимог)

Розвиток і розширення ринку банківських послуг в Україні

Платіжний оборот, його суть, структура, проблеми та шляхи вдосконалення в сучасних умовах

Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації. Методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках.

Поточні та інші рахунки клієнтів у банках, порядок їх відкриття й режим операцій із ними

Черговість платежів та її сучасний стан

Порядок оформлення розрахункових документів і отримання їх банками

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень

Порядок здійснення розрахунків чеками

Розрахунки акредитивами

Порядок використання векселів у господарському обороті

Розрахунки при здійсненні заліку взаємної заборгованості

Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів. Інкасові доручення (розпорядження).

Відповідальність за порушення виконання грошових зобов

Види та порядок відкриття рахунків населенню

Перерахування заробітної плати та інших доходів на вклади

Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням

Розрахунки розрахунковими чеками

Перекази вкладів і коштів населення

Система електронних банківських послуг населенню

Перспективи розвитку розрахункових послуг населенню

Основи організації системи міжбанківських розрахунків в Україні (їх зміст, основні поняття, організаційні та нормативно-правові засади)

Встановлення кореспондентських відносин із відкриттям кореспондентського рахунка.

Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ

Моделі обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у СЕП НБУ

Відкриття та ведення рахунків банків - кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України

Здійснення розрахунків за результатами клірингу

Здійснення розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС)

Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з кореспондентських рахунків банків

Виконання заходів щодо арешту грошових коштів на кореспондентських рахунках банків

Шляхи здійснення міжбанківських розрахунків

Безспірне стягнення та безакцентне списання коштів із кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в уповноважених банках.

Виконання уповноваженими банками заходів щодо арешту грошових коштів на кореспондентських рахунках банків (резидентів і нерезидентів)

Зміст та основні завдання установ банків у роботі з готівкового обігу

Організація касової роботи на підприємствах, в організаціях, установах

Ліміти залишку готівки в касах підприємств, організацій, установ, їх значення, порядок визначення

Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки безпосередньо із виручки

Система прогнозування готівкового обігу в Україні (загальна характеристика)

Надходження торговельної виручки

Видача на оплату праці, грошові виплати й заохочення, інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці

Видача на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань

Надходження від підприємств поштового зв

Контрольно-економічна робота банків зі своєчасного залучення та повноти надходження готівки в їхні каси

Організація контролю за видачею грошей із кас банків

Організація контролю установ банків за дотриманням касової дисципліни

Порядок підкріплення операційних кас комерційних банків

Звітність банків про касові обороти

Суть і значення емісійно-касового регулювання

Резервні фонди грошових білетів та монет НБУ, порядок їх створення, лімітування залишків, розпорядження ними та режим функціонування.

Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків готівки, режим функціонування

Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків

Кредитне регулювання, банківські ресурси, їх види та класифікація

Власний капітал банку, його склад, структура, джерела формування, механізм поновлення, функції

Характеристика залучених і запозичених банківських ресурсів

Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика

Управління ресурсами комерційних банків на макроекономічному рівні

Управління ресурсами комерційних банків на мікрорівні

Кредитні та інші вклади ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання

Нормативні показники діяльності комерційного банку, їх роль

Нормативи капіталу

Нормативи ліквідності

Нормативи ризику

Контроль НБУ за дотриманням і показників діяльності комерційних банків. Санкції

Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів

Механізм кредитування: суть й основні елементи. Суб*єкти кредитування

Форми кредитування та сфера їх застосування

Кредитна угода, її зміст і значення для організації кредитних відносин

Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування

Визначення строків і порядок погашення позик. Умови та порядок відстрочки погашення позик

Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків

Кредитний ризик та методи управління ним

Форми забезпечення повноти й своєчасності повернення позик

Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків

Банківський контроль та кредитні санкції

Класифікація банківських кредитів

Контокорентний кредит

Ломбардний та іпотечний кредит

Консорціумний та паралельний кредит

Бланкові кредити (довірчі, партнерські)

Кредити

Особливості кредитування фермерських (селянських)господарств

Суть і види споживчих кредитів

Основні умови споживчого кредитування

Особливості кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та на нагальні потреби

Кредити фізичним особам для інвестиційної діяльності

Порядок оформлення та видачі споживчого кредиту

Пролонгація кредитного договору та відстрочення/розстрочення платежів за споживчим кредитом

Порядок погашення споживчого кредиту, нарахування та сплати процентів за користування ним

Робота з нестандартними споживчими кредитами

Міжбанківський ринок кредитних ресурсів, його склад і структура

Економічна суть і види кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам

Кредитування НБУ комерційних банків через проведення кредитних аукціонів

Кредити під заставу державних цінних паперів

Рефінансування комерційних банків у формі переобліку

Взаємне кредитування комерційних банків: умови, порядок, контроль

Суть і цілі банківських інвестицій. Інвестиційна політика банків

Класифікація операцій комерційних банків із цінними паперами

Цінні папери у портфелі банку

Посередницькі операції комерційних банків з цінними паперами

Довірчі (трастові) операції комерційних банків

Випуск цінних паперів комерційними банками

Депозитарії комерційних банків

Зв'язок інвестиційних операцій із позичковими операціями.

Формування резервів для покриття збитків від інвестиційної діяльності

Основні умови, принципи та загальна характеристика валютних операцій

Валютне ліцензування комерційних банків

Порядок відкриття і ведення валютних рахунків

Порядок купівлі та продажу банками валюти. Участь банків на валютній біржі

Валютний ризик та методи його мінімізації. Валютна позиція

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками

Основні умови та порядок здійснення міжнародних розрахунків

Документарне інкасо

Акредитив

Банківський переказ

Кредитування експортно-імпортних операцій

Робота банків з іноземними інвестиціями

Ризик, який виникає при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Доходи банків, їх склад і структура, джерела формування

Витрати банків, їх склад і структура

Банківський прибуток, порядок його розподілу та використання

Фонди банків, їх види, порядок формування та використання

Основні показники ефективності діяльності банків

Банківський нагляд та процедура банкрутствазагрузка...