Педагогіка

Частина І. Загальні засади педагогіки

1. Виникнення педагогіки як науки.

2. Об'єкт, предмет і функції педагогіки.

3. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура

4. Філософські основи педагогіки.

5. Суть нової методології педагогіки.

6. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.

7. Педагогічні цінності.

8. Загально- і конкретно-наукова методологія педагогіки.

9. Методи педагогічних досліджень.

Тема 2. Розвиток, соціалізація і виховання особистості.

1. Особистість і умови її розвитку

2. Спадковість у людському розвитку.

3. Соціалізація і становлення особистості.

4. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості.

Тема 3. Мета виховання.

1. Поняття про мету виховання.

2. Умови і фактори визначення цілей виховання.

3. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості.

4. Мета виховання в сучасній педагогіці.

5. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання.

6. Основні тенденції розвитку освіти.

Тема 4. Педагогічний процес.

1. Суть педагогічного процесу.

2. Рушійні сили педагогічного процесу.

3. Педагогічний процес як система.

4. Цілісність педагогічного процесу.

5. Закономірності педагогічного процесу.

6. Організація педагогічного процесу.

Тема 5. Педагог: професійна діяльність і особистість.

1. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка.

2. Структура педагогічної діяльності вчителя.

3. Педагог демократичної школи.

3.1. Гуманістична спрямованість особистості вчителя.

3.2. Педагогічна і гуманітарна культура.

3.3. Професійно значимі якості.

3.4. Професійна компетентність.

ЧАСТИНА II. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ.

Тема 6. Дидактика: суть, дидактичні концепції, сучасні підходи.

1. Поняття про дидактику.

2. Основні дидактичні концепції.

3. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці.

Тема 7. Процес навчання.

1. Суть процесу навчання.

2. Процес навчання як система.

3. Цілі процесу навчання (цільовий компонент).

4. Стимулювання процесу навчання (стимуляційно-мотиваційний компонент).

5. Зміст навчального процесу (змістовий компонент).

6. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно-діяльнісний компонент).

7. Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності (контрольно-регулювальний компонент).

8. Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу (оцінно-результативний компонент).

9. Діяльність учителя й учня у різних видах навчання.

Тема 8. Закономірності і принципи навчання.

1. Історія проблеми.

2. Класифікація закономірностей навчання.

3. Поняття про принцип, правило.

4. Система дидактичних принципів.

Тема 9. Зміст освіти в загальноосвітній школі.

1. Поняття про зміст загальної середньої освіти.

2. Фактори, що зумовлюють формування змісту освіти.

3. Теорії організації змісту освіти.

4. Наукові вимоги до формування змісту освіти.

5. Реалізація змісту освіти в сучасній школі.

Тема 10. Форми навчання.

1. Поняття про форми навчання

2. З історії форм організації навчання.

3. Індивідуалізація і диференціація навчання.

4. Урок - основна форма організації навчання.

5. Типи і структура уроків.

6. Організація навчальної діяльності учнів на уроці.

7. Нестандартні уроки.

8. Допоміжні форми навчання.

10. Самоаналіз уроку.

Тема 11. Методи навчання.

1. Поняття про методи навчання.

2. Класифікація методів навчання.

3. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності.

4. Методи стимулювання і мотивації уміння.

5. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

6. Бінарні методи навчання.

7. Ситуаційний метод.

8. Вибір методів навчання.

Тема 12. Засоби навчання.

1. Поняття про засоби навчання.

2. Прості засоби.

3. Складні засоби.

Тема 13. Діагностика навчання.

1. Діагностика результатів навчання

2. Контроль результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

3. Тестування рівня засвоєння змісту освіти.

4. Оцінювання результатів навчання.

Тема 14. Процес виховання.

1. Суть процесу виховання

2. Процес виховання як система.

3. Особливості виховного процесу.

4. Мета і завдання гуманістичного виховання.

5. Механізми становлення особистості.

6. Школи гуманістичного виховання.

7. Закономірності і принципи гуманістичного виховання.

8. Самовиховання учнів.

Тема 15. Зміст процесу виховання.

1. Поняття про зміст виховання.

2. Особливості змісту виховання в сучасній школі.

3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування.

3.1. Виховання громадянської культури.

3.2. Виховання розумової культури.

3.3. Філософсько-світоглядна підготовка.

3.4. Виховання основ моральної культури.

3.5. Виховання екологічної культури.

3.6. Трудове виховання і профорієнтація.

3.7. Виховання естетичної культури.

3.8. Формування фізичної культури.

Тема 16. Виховання особистості в колективі.

1. Форми виховання.

2. Колектив як форма виховання.

3. Педагогічне управління колективом.

4. Розвиток дитячого колективу.

5. Колектив і особистість.

6. Учнівський колектив.

7. Позашкільні форми виховання.

Тема 17. Загальні методи виховання.

1. Поняття про методи виховання.

2. Класифікація методів виховання.

3. Методи формування свідомості особистості.

4. Методи організації діяльності.

5. Методи стимулювання.

Тема 18. Технологія виховання.

1. Поняття про технологію виховання.

2. Комплексний підхід.

3. Виховні справи.

4. Тематика виховних справ.

5. Виховна справа як система.

Тема 19. Діагностика вихованості.

1. Діагностика і вимірювання вихованості.

2. Критерії вихованості.

3. Ступені вихованості

4. Методи діагностики вихованості.

Тема 20. Родинне та суспільне виховання.

1. Сім'я як специфічна педагогічна система.

2. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства.

3. Правові основи сучасного сімейного виховання.

4. Взаємодія школи і сім'ї у вихованні дітей та молоді.

5. Суспільне виховання.

Тема 21. Управління: суть, історія розвитку, сучасний стан управління освітою.

1. Поняття про управління, менеджмент, внутрішкільне управління, педагогічний менеджмент.

2. Державне управління системою загальної середньої освіти.

3. Внутрішкільне управління.

4. Школа як педагогічна система й об'єкт управління.

Тема 22. Процес управління.

1. Поняття про процес управління.

2. Функції внутрішкільного управління.

3. Прийняття рішень.

Тема 23. Інноваційні процеси в освіті. Підвищення кваліфікації вчителів.

1. Інновації в освіті.

2. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки.

3. Підвищення кваліфікації вчителів і їх атестація.загрузка...