загрузка...
 
ПЕРЕДМОВА
Повернутись до змісту

ПЕРЕДМОВА

Сучасна промисловість характеризується швидким розвитком технологій і технічних засобів виробництва. Технологічні машини стають щораз більше швидкодіючими та продуктивними, мають кращий коефіцієнт корисної дії, нищу надійність, а технології — більш ефективними та досконалими.

Удосконалення технологічних машин супроводжується зростанням їх складності (в середньому вдвічі кожні 15 років). При цьому виникає низка протиріч, що стримують їх розвиток. Підкреслимо два основні: переважан­ня темпів зростання складності технологічних машин над темпами розвит­ку методів їх проектування; погіршення співвідношення між тривалістю їх розробки та часом морального старіння (у XX ст. продуктивність праці зро­сла в 10 разів, а продуктивність проектування — на 20 %). Без уміння вивчити сучасну технологічну машину та умови її функціонування унеможливлю­ються її вдосконалення, розробка та експлуатація. А таке вивчення є науковим дослідженням.

Тісний зв’язок науки та виробництва визначив і неподільність наукової га інженерної діяльності. Саме вміння провести наукове дослідження відті­няє творчість інженера, надає їй витонченості в процесі прийняття нестан­дартних рішень. Побудова математичної моделі є сполучною ланкою науко­вого дослідження з проектуванням і вдосконаленням технологічної системи. Наявність етапу математичного моделювання створює методичну спільність наукових досліджень та процесу проектування чи оптимізації технологічної системи. Внаслідок цього не лише виникає нове знання, але й здійснюється його конкретне застосування. В цій книзі автор розглядає предмет дослід­ження технологічних систем загалом, щоб показати, як у інженерній твор­чості поєднуються дослідницькі та проектувальні етапи на основі застосу­вання єдиного підходу до системного опису об’єктів дослідження та проек­тування.

Під час реалізації задуму автор передбачав, що читач, чи це студент старшого курсу, магістр або аспірант, який спеціалізується в галузі техноло­гічних наук, вже достатньо підготовлений, зокрема, обізнаний з основами проектування і автоматизації технологічних процесів, будовою технологіч­ного обладнання та багатьма іншими спорідненими дисциплінами. Тому автор вважав за необхідне показати, як ці спеціальні дисципліни взаємодіють із математичними методами та між собою, як єдина мета дослідження, проектування та оптимізації технологічної системи об’єднує їх в одне ціле та яку цементуючу роль відіграє в інженерній творчості математична модель.

При цьому, очевидно, ми не подали універсального рецепта для прове­дення досліджень будь-яких технологічних об’єктів. І це зрозуміло, адже кожний дослідник повинен знайти власний шлях, оскільки дослідження та оптимізація будь-якого складного технологічного об’єкта є унікальною проб­лемою, що вимагає нестандартного, творчого підходу. Отже, для того щоб посібник був корисним для користувача, він повинен ґрунтуватися на конкретних прикладах. У зв’язку з цим вибрано низку прикладів, головним чином, із машинобудівного виробництва. Об’єктом дослідження, моделю­вання та оптимізації є технологічні системи механічної обробки та складання, а також їх елементи.

Пропонований навчальний посібник виник із циклів лекцій, які в різний час автор читав студентам Національного університету “Львівська політех­ніка”, починаючи з 1974 р., а також на базі виданої в 1979 р. монографії “Научное исследование: объект, направление, метод”, в якій були система­тизовані викладені класичні та сучасні методи наукового дослідження, роз­глянуті його основні етапи та описані особливості наукових досліджень тех­нологічних систем. Особливу роль у роботі над рукописом відіграв цикл лекцій, які автор прочитав упродовж 1992-1996 рр. для магістрів та аспіран­тів Національної інженерної школи Тунісу під час їх підготовки для прове­дення наукових досліджень з технології машинобудування.

Навчальний посібник складається із чотирьох розділів.

У першому розділі розглянуто загальну методику наукового досліджен­ня та її особливості при проектуванні технічних об’єктів.

У другому розділі подано загальну характеристику технологічної систе­ми як об’єкта дослідження та проектування, розглянуто показники її ефек­тивності. Наведено низку моделей, що описують зв’язок показників ефектив­ності з технологічними та конструктивними характеристиками технологіч­них систем.

У третьому розділі викладено експериментальні методи дослідження тех­нологічних систем та їх використання для побудови математичних моделей.

Четвертий розділ присвячений основам параметричної і структурної оп­тимізації, а також методам пошуку оптимальних рішень при проектуванні технологічних процесів і машин. Наведено приклади застосування матема­тичних методів для оптимізації технологічних систем машинобудівного ви­робництва.

Автор сподівається, що така структура подання матеріалу дасть змогу добре зорієнтувати читача щодо ролі та важливості наукового дослідження і математичного моделювання в розвитку технологічних систем сучасного ви­робництва

 загрузка...