Дослідження технологічних систем - Пальчевський Б.О

Аннотация

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1 РОЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 1.1.Роль науки в розвитку промислового виробництва

1.2.Структура прикладного наукового дослідження

1.2.2.Визначення напряму дослідження

1.2.3.Конкретизація умов наукового дослідження

1.3.Технічна система як об'єкт наукового  дослідження та проектування 1.3.1.Системний опис об'єкта дослідження та проектування

1.3.2.Формалізація опису стану технічної системи

І.З.З. Функція технічної системи

1.4. Моделювання технічної системи

1.4.1. Побудова моделі без вивчення структури об'єкта

1.4.2.Моделі, побудовані з декількох елементів

1.4.3.Моделі, побудовані з багатьох елементів

1.5. Проектування технічних систем

1.5.1 . Основні принципи проектування технічних систем

1.5.2. Функціональне та технічне проектування

Розділ 2 ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 2.1.Проблеми дослідження та проектування технологічних систем

2.2.Поняття технологічної системи

2.3.Особливості моделювання технологічної системи

2.4.Надійність і продуктивність технологічних систем

2.4.1.Надійність. Основні визначення

2.4.4. Продуктивність технологічної системи

2.5.Зв’язок показників надійності із функціональною точністю технологічної системи

2.5.1.Показники функціональної точності

2.5.2.Зв’язок показників безвідмовності із функціональною точністю

2.5.3.Моделі чисельних оцінок показників безвідмовності

2.6.Розрахунок надійності та продуктивності технологічних систем

2.6.1.Коефіцієнт готовності

2.6.3.Коефіцієнт готовності при технологічних і транспортних відмовах та збоях

2.6.4.Коефіцієнт використання гнучкої технологічної системи

2.6.5.Коефіцієнт використання багатоверстатної технологічної системи із врахуванням втрат часу на обслуговування

Розділ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ  3.1. Експеримент і його роль у дослідженні технологічних систем

3.2.Статистичний аналіз точності функціонування технологічної системи

3.3.Однофакторний експеримент 3.3.1.Види зв'язків між двома величинами

3.3.3.Визначення щільності зв'язку між двома змінними величинами

3.3.4. Методика проведення кореляційного аналізу

3.3.5.Планування однофакторного експерименту

3.3.6.План проведення експерименту

3.3.7. Оцінка ступеня впливу досліджуваного фактора

3.4.Багатофакторний експеримент 3.4.1.Характеристика багатофакторного експерименту

3.4.2.Пасивний багатофакторний експеримент

3.4.3.Активний багатофакторний експеримент та його математичне планування

3.4.4.Методика застосування математичного планування експерименту для дослідження технологічних систем

3.5.Вдосконалення плану експерименту методами теорії подібності та аналізу розмірностей 3.5.1.Основи аналізу розмірностей фізичних величин

Розділ 4 ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 4.1.Методи та завдання оптимізації технологічних систем

4.2.Аналітичні методи параметричної оптимізації (оптимізація режимів різання) 4.2.1.Аналітична оптимізація

4.2.3.Знаходження режимів різання для забезпечення найвищої продуктивності обробки

4.3.Числові методи параметричної оптимізації технологічних систем

4.3.1.Застосування лінійного програмування для оптимізації режимів різання

4.3.2. Графічний метод розв'язання

4.3.3.Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування

4.4. Аналітичні методи оптимізації структури технологічної системи

4.5.Комбінаторні методи оптимізації структури технологічної системи

4.5.2.Структуризація об'єкта синтезу та оптимізації

4.5.3.Генерування множини варіантів структури технологічної системи

4.5.4.Особливості генерування множини варіантів

4.6.Комбінаторні методи пошуку оптимальної структури технологічної системи

4.6.1.Метод повного перебирання

4.6.2.Застосування методу гілок та меж для структурної оптимізації технологічних систем

4.6.3. Застосування динамічного програмування для структурної оптимізації технологічних систем

4.7.Приклади застосування комбінаторних методів для оптимізації технологічних систем 4.7.1.Оптимізація технологічного процесу механічної обробки деталі

4.7.2.Оптимізація структури технологічного комплексу

ДОДАТОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...