загрузка...
 
Розділ 2 ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 2.1.Проблеми дослідження та проектування технологічних систем
Повернутись до змісту

Розділ 2 ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 2.1.Проблеми дослідження та проектування технологічних систем

Аналіз сучасних автоматизованих технологічних систем машино­будівного, приладобудівного, переробного, пакувального та інших ви­робництв свідчить, що, незважаючи на різноманітність продукції та технологій її виготовлення, ці технологічні системи мають низку спіль­них тенденцій і проблем у своєму розвитку.

Визначивши технологічний комплекс як функціонально зв’язану сукупність технічних засобів, що реалізує технологічний процес виго­товлення виробу, передусім підкреслимо тенденцію невпинного збіль­шення розмірів технологічних комплексів через ускладнення технологій, які вони реалізують. Технологічні процеси стають щораз більш багато­операційними, об’єднуючи в одній технологічній системі різнотипні опе­рації механічної обробки, лиття, штампування, фасування, герметизації, складання тощо. Наприклад, технологічні комплекси пакувального ви­робництва реалізують операції виготовлення тари, переробки продукту та його дозування, пакування та герметизацію в тарі. Результатом впли­ву цієї тенденції розвитку є зниження надійності технологічних систем.

Ще однією тенденцією в розвитку є зниження тиражності, іноді навіть унікальність технологічних систем, через постійний ріст про­дуктивності технологічних комплексів, позаяк часто виникає ситуація, коли один-два комплекси можуть забезпечити потреби усієї галузі (су­часна пакувальна машина для кондитерських виробів може нарізати з карамельної маси близько 1800 цукерок за хвилину, загорнути їх та упа­кувати). Результатом впливу цієї тенденції розвитку є недостатність експлуатаційно-виробничої інформації про функціонування та надійність технологічних систем, яка необхідна для проектування нових техноло­гічних машин.

Ці проблеми є результатом об’єктивного розвитку сучасних техно­логічних систем, принципово їх усунути неможливо. Але їх можна вра­хувати при організації процесу проектування. Новим вимогам до про­цесу проектування сучасних багатоопераційних технологічних систем відповідає функціонально-модульний принцип, який забезпечує мож­ливість автономного дослідження, моделювання та проектування окре­мих функціональних вузлів. Основна проблема, яка виникає під час син­тезу технологічних систем із попередньо вивчених та досліджених функ­ціональних модулів, — це вивчення зв’язків між модулями для забезпе­чення ефективного функціонування технологічної системи як єдиного технічного об’єкта. На цьому етапі неоціненну допомогу надають мате­матичні моделі функціонування технологічної системи, які дають змо­гу здійснити прогнозування її надійності та ефективності.

Методичною основою моделювання є представлення процесу функ­ціонування у вигляді поєднання технічних функцій двох типів — тех­нологічних, або робочих, і транспортних, які реалізуються технічними засобами робочої і транспортної підсистем, тобто робочими і транс­портними функціональними модулями.

Технічною основою функціонально-модульного проектування тех­нологічних систем є уніфікація та оптимізація функціонально незалеж­них вузлів, застосування універсальних програмованих засобів керу­вання технологічними комплексами на основі мікропроцесорної техні­ки із розгалуженою мережею датчиків, які відслідковують основні ета­пи технологічних і транспортних операцій (фасувальна машина для роз­ливу молока, наприклад, може мати понад 40 датчиків, а комплексна технологічна система пакування — вдвічі-втричі більше).

Методичною основою застосування цього принципу є паралельне проведення циклів дослідження-проектування, що дає змогу побудува­ти та дослідити моделі типових робочих і транспортних технічних за­собів, а також вплив їх взаємозв’язаного функціонування на показники ефективності технологічної системи. Проектування та оптимізацію тех­нологічної системи в цьому випадку можна здійснити, спираючись на обмежений обсяг експлуатаційно-виробничої інформації.

 загрузка...