загрузка...
 
Розділ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ  3.1. Експеримент і його роль у дослідженні технологічних систем
Повернутись до змісту

Розділ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ  3.1. Експеримент і його роль у дослідженні технологічних систем

Слово експеримент походить від лат. experimentum — проба, дослід, доказ. Експеримент — це науково поставлений дослід для ціле­спрямованого вивчення викликаного явища в точно враховуваних умо­вах, коли можна простежити хід зміни явища, активно впливати на ньо­го за допомогою комплексу приладів та засобів, а також за необхідності відтворювати його багаторазово.

У розвитку технологічних систем експериментальні дослідження набули поширення, виконуючи активну роль у пошуку нових, невідо­мих залежностей, уточненні теоретичних моделей, оцінці проектних рішень. Оскільки в технологічній системі поєднані технічні засоби, пред­мет виробництва та виконавець, результатом взаємодії яких є реалізація технологічного процесу чи операції, то об’єктом дослідження можуть бути технологічна система, її елементи, а також зв’язки між ними, а саме:

вироби на різних стадіях виготовлення;

технологічний процес та його операції;

технологічний комплекс, оснащення, інструмент і допоміжні мате­ріали, що використовуються при виготовленні продукції;

діяльність персоналу, що здійснює технологічний процес.

Для виробу як об’єкта дослідження вивчають взаємозв’язок між еле­ментами його конструкції та експлуатаційними показниками, вплив па­раметрів конструкції на його функціональність і технологічність. При переході до вивчення технологічного процесу об’єктом дослідження ста­ють зв’язки між конструктивними елементами виробу і його деталей та елементами технологічного процесу, що їх реалізує. Технологічний про­цес може бути об’єктом дослідження для визначення його точності, ста­більності, придатності для машинної реалізації тощо. При переході до вивчення технологічного комплексу об’єктом дослідження найчастіше стають зв’язки між елементами технологічного процесу і технічними засобами, що їх реалізують. Конструкція технологічного комплексу є об’єктом дослідження з метою визначення її придатності для забезпе­чення надійності та продуктивності, собівартості продукції тощо.

Реальні технологічні системи функціонують у складних умовах дію­чого виробництва, мають безмежну кількість властивостей. Все це ут­руднює опис таких систем за допомогою моделей. Тому результатом дослідження реальних технологічних систем найчастіше є модель, ство­рена відповідно до мети дослідження. Як звичайно, математична мо­дель забезпечує найбільш швидке вивчення властивостей технологіч­ної системи. Вона дає змогу визначити оптимальний варіант техноло­гічної системи найбільш простим шляхом, скорочуючи терміни проек­тування та забезпечуючи знаходження умов ефективного використання технологічних систем.

У практичній діяльності інженера-технолога експериментальні дос­лідження широко використовуються для створення нових технологіч­них процесів, оптимізації та інтенсифікації технологічних систем, ви­явлення невикористаних резервів, створення системи оптимального ке­рування або поліпшення якісних характеристик. У деяких виробницт­вах технологічні системи стали настільки складними, що не лише їх проектування та оптимізація, але й нормальне функціонування не може відбуватися без супровідних експериментальних досліджень.

Математичні моделі описують зв’язки умов виготовлення виробу, заданих вхідними факторами, із показниками ефективності технологіч­ної системи. Математичні моделі, що описують функціонування техно­логічної системи, використовуються як для оптимізації конструкції, так і для оптимального автоматичного керування технологічними комплек­сами. Ці моделі дають змогу оптимізувати технологічні режими при зовнішніх збуреннях, прогнозувати перебіг технологічного процесу тощо.

Технологічна система, як об’єкт експериментального дослідження, має певні особливості, а саме:

наявність значної кількості різнорідних елементів (матеріали, ціле­спрямовані дії персоналу, технічні засоби, енергетичні впливи тощо), які взаємопов’язані між собою настільки тісно, що їх розділення для окремого вивчення не дає змоги отримати “чисті” закономірності функ­ціонування;

сильна дія випадкових факторів, унаслідок чого навіть при незмінно­му налагодженні технологічної системи здійснюється розсіяння її вихід­них характеристик.

Ці особливості визначають представлення технологічної системи чи її складових при експериментальному дослідженні у вигляді чорної скриньки,  коли не використовується інформація про структуру об’єкта. Тоді загальна схема опису технологічної системи визначиться знаходженням залежності вихідних параметрів Y від вхідних Х, без врахування внутрішніх параметрів (рис.3.1).

 


 

Вектор вихідних параметрів У відображає досліджувану характеристику технологічної системи (по­казник якості виробу, ефективності технологічної системи тощо).

Вектор вхідних параметрів X описує впливи зовнішнього середо­вища на поведінку об’єкта дослідження — чорної скриньки. Компонен­ти вхідного вектора (вектора вхідних факторів) можуть бути трьох типів: вектор керованих параметрів X1, вектор вимірюваних некерованих па­раметрів Х2, випадкові збурення ХЗ.

Вектор вхідних керованих параметрів технологічної системи X1 включає технологічні керовані параметри (швидкість різання, подача, глибина різання, температура спікання, концентрація фарби, тиск робо­ти розпилювача тощо) та конструктивні параметри (виліт різця, гео­метрія різальної частини інструмента, діаметр вихідного сопла розпи­лювача тощо).

Вектор вхідних некерованих, але вимірюваних параметрів техноло­гічної системи Х2 включає такі обмежувальні параметри, як припуск заготовки, міжцентрова відстань, найбільший діаметр сопла розпилю­вача тощо.

Вхідні збурення ХЗ впливають на перебіг технологічного процесу, однак цей вплив не може бути ні проконтрольований, ні цілеспрямова­но змінений (старіння обладнання, непередбачувані зміни властивос­тей сировини, дрейфування режимів, зміна характеристик навколишньо­го середовища тощо).

Вектор вихідних параметрів технологічної системи Y включає по­казники якості виробу та показники ефективності технологічної систе­ми (продуктивність, собівартість продукції, надійність тощо).

Проаналізуємо можливості дослідника при визначенні впливу фак­торів на результат. Нехай число факторів, що діє на об’єкт, є практично безмежним. Першою думкою, що виникає, є включити в схему експери­менту всі відомі дослідникові фактори, оскільки відсутність хоча б од­ного знижує точність результатів. Однак врахування усіх факторів пе­ревантажує дослідження, робить його результати занадто складними для практичного застосування, завуальовує зміст вивченого явища чи предмета. Тому на цьому етапі необхідно передусім з’ясувати, які фактори вважати суттєвими. Для цього на етапах постановки задачі та поперед­нього вивчення об’єкта дослідження треба вивчити всю доступну нау­ково-технічну інформацію, а також залучити власний досвід. Цей етап є найменш формальним і найбільш суб’єктивним, він вносить елементи творчості в наукове дослідження, практично визначаючи успішність чи неуспішність його подальшого проведення. Однак і тут існують форма­лізовані методи, покликані зменшити суб’єктивність при доборі суттє­вих факторів. Вони ґрунтуються на опитуванні фахівців та статистичній обробці результатів.

На основі попереднього вивчення об’єкта та уточнення теми дослід­ження складають список усіх відомих факторів, які можна врахувати. Список розсилають фахівцям із пропозицією розташувати фактори в порядку важливості їх впливу на результат дослідження. Оскільки вплив факторів може бути різним на різних інтервалах їх значень, список до­повнюють інтервалами коливань значень цих факторів та зазначенням одиниці їх виміру. Результати опитування зводяться в таблицю, де вка­зується місце кожного фактора.

Для j-го із n факторів (j = 1, 2, ..., n) обчислюється сума балів із врахуванням думки i-го фахівця із загальної кількості m фахівців (i = 1, 2,..., m)

де аji — бал для j-го фактора, виставлений i-м фахівцем.

Після цього визначається середня сума рангів

а також їх різниця

Ступінь узгодженості думок фахівців визначиться коефіцієнтом конкордації

 

де S — сума квадратів відхилень сумарних рангів кожного фактора від   середнього рангу, що визначається як

Коефіцієнт конкордації W змінюється від 0 до 1. Якщо W = 0, то узгодженість думок фахівців відсутня, якщо ж W = 1, то всі фахівці до­тримуються однакової думки. У проміжних випадках висновок про уз­годженість думок фахівців приймають за допомогою статистичного кри­терію Пірсона (так званого ?2 -критерію):

Обчислене значення критерію порівнюється із табличним скла­деним для довірчої ймовірності  та для числа ступенів вільності f= (п - 1).

Якщо виконується умова то думки фахівців вважаються достатньо узгодженими. Далі будують діаграму рангів, по верти­кальній осі якої відкладається або сума рангів кожного фактора, або різниця з максимальною сумою рангів, а по горизонтальній — номе­ри факторів.

Розглянемо застосування формалізованої процедури розподілу фак­торів на суттєві та несуттєві при дослідженні процесу токарної оброб­ки для визначення умов, що впливають на шорсткість обробленої по­верхні. Вивчення стану проблеми за допомогою науково-технічної літе­ратури та конкретизація умов дослідження дали змогу скласти перелік факторів, які можуть впливати на шорсткість поверхні (табл. 3.1).

Такий перелік розіслали десятьом фахівцям з різання металів, яким запропонували розташувати фактори в порядку зменшення ступеня їх впливу на шорсткість поверхні. Результати опитування зведені в табл. 3.2.

 


 

 


Середня сума рангів Т = 60, сума квадратів відхилень від середньої суми

Коефіцієнт конкордації

Значення критерію Пірсона буде

?2 = m(n-1)W = 10 (11-1)*0,843 = 84,3

За таблицею значень  для  та числа ступенів вільності :

f = (n-1)=(11-1)=10 визначається   Оскільки  то думки фахівців вважатимемо достатньо узгодженими.

 

Подудуємо за даними табл.3.2 діаграму рангів факторів, що впливають на шорсткість (рис.3.2).

 


Аналіз діаграми дає змогу вважати, вплив таких факторів, як ХЗ,Х4 та Х8, на шорсткість поверхні не є суттєвим і в процесі дослідження може не враховуватись.

Види експериментальних досліджень технологічної системи. За­лежно від того, який тип факторів враховується при експериментально­му дослідженні (рис. 3.3), розрізнятимемо такі види досліджень техно­логічної системи:

статистичний аналіз точності функціонування технологічної сис­теми, Y=f(ХЗ), коли досліджується вплив випадкових збурень на вихідні показники (рис. 3.3,а), наприклад, статистичний аналіз якості продукції, аналіз стабільності перебігу технологічного процесу;

пасивний експеримент, Y=f(Х2), який дає змогу визначити зв’язок між вхідними та вихідними параметрами в умовах дії збурень ХЗ при природному перебізі досліджуваних процесів;

активний експеримент, Y=f(Х1), який дає змогу визначити зв’язок між вхідними та вихідними параметрами в умовах дії збурень ХЗ шля­хом варіювання факторами за наперед складеним планом.

    а                            б                                в                            г                           д

Рис. 3.3. Види експериментальних досліджень:

а - статистичний аналіз; б — однофакторний пасивний експеримент; в — однофакторний активний експеримент; г — багатофакторний пасивний експеримент; д — багатофакторний активний експеримент.

 

Залежно від розмірності вхідного вектора X розрізняють:

однофакторний активний експеримент (рис. 3.3, в), якщо Х1=(х), та однофакторний пасивний експеримент (рис. 3.3,6), коли вивчається дія лише одного фактора Х2=(х);

багатофакторний активний експеримент (рис.3.3, д), якщо Х1=(х1 ,х2,...), та багатофакторний пасивний експеримент (рис. 3.3,г), якщо Х2=(х 1, х2,...).

 загрузка...