загрузка...
 
2.6.4.Коефіцієнт використання гнучкої технологічної системи
Повернутись до змісту

2.6.4.Коефіцієнт використання гнучкої технологічної системи

Втрати продуктивності технологічної системи, окрім втрат через простоювання внаслідок відмов, можуть бути спричинені простоювання­ми, пов’язаними із періодичними переналагодженнями, що спостері­гаються при функціонуванні гнучких технологічних систем.

Врахуємо вплив на продуктивність гнучкої технологічної системи її простоювань при переналагодженні. Визначаючи можливі стани, вра­хуємо, що переналагоджуються, як звичайно, всі вузли технологічної системи одночасно. Можливі стани гнучкої технологічної системи до­повняться станом ?, коли вона простоює на переналагодженні (рис. 2.16). Інтенсивність потреби в переналагодженні визначиться як

 

Де Pm — середній об’єм партії запуску деталей; Тm — середня тривалість циклу обробки, а інтенсивність переналагодження

де Тпер — час переналагодження.

Для визначення коефіцієнта технічного використання гнучкої тех­нологічної системи , що відповідатиме ймовірності її знаходження в стані Р0, складемо і розв’яжемо систему диференційних рівнянь, що описують ймовірності знаходження гнучкої технологічної системи в кожному із відмічених станів. Система диференційних рівнянь, що опи­сує усталений режим функціонування гнучкої технологічної системи, спрощується, бо всі похідні можуть бути прирівняні до нуля:

 

 


 


Розв’язавши систему рівнянь, визначимо ймовірність перебування гнучкої технологічної системи в працездатному стані Р0, що відповідає її коефіцієнту технічного використання (без урахування втрат часу на профілактичне обслуговування)

де кri — коефіцієнт готовності i-го вузла; R — коефіцієнт мобільності гнучкої технологічної системи, що характеризує витрати часу на її адаптацію до нового виробу, який визначається таким чином:

 

де N— число типів виробів;  — час переналагодження технологіч­ної системи на виготовлення j-го виробу,  — робочий цикл виготов­лення j-го виробу та розмір операційної партії виробів.

Як бачимо, моделі, що описують функціонування технологічної си­стеми, відрізняються різною кількістю станів простоювання, які впли­вають на продуктивність.

Очевидно, що методика моделювання не обмежується наведеними прикладами, а дає змогу розглянути складніші процеси функціонування технологічної системи, при яких виділяється більше можливих станів технологічної системи як за видом джерела простоювання (відновлен­ня працездатності робочих вузлів, відновлення працездатності транс­портної системи, їх переналагодження, відсутність матеріалів чи енергії тощо), так і за характером зв’язків при переході від одного стану до іншого.загрузка...