загрузка...
 
1.3.2.Формалізація опису стану технічної системи
Повернутись до змісту

1.3.2.Формалізація опису стану технічної системи

Реальні технічні системи діють в умовах випадкових збурень, дже­релами яких є як впливи зовнішнього середовища, так і відхилення різ­них характеристик технічної системи. Сукупність усіх параметрів зов­нішнього середовища, які діють на технічну систему, поділяється на групи залежно від їх впливу на функціонування технічної системи: вхідні параметри, які описують дію зовнішнього середовища на технічну сис­тему, задаються множиною Х. Вихід — це дія системи на зовнішнє сере­довище. Сукупність усіх вихідних параметрів утворює множину Y.

Стан об’єкта дослідження може бути описаний множинами парамет­рів, у яких виділимо такі підмножини (рис. 1.5):

вхідні параметри, або фактори Х, які характеризують вплив зовніш­нього середовища на системний об’єкт дослідження, які розбиваються на три підмножини, а саме:

XI — керовані й вимірюва­ні величини, значення яких при дослідженні можна задати й кількісно визначити, наприк­лад, температура і час нагрі­вання зразка, швидкість пере­міщення, швидкість різання при механічній обробці. При проектуванні та оптимізації технічної системи вони називаються також елементами рішення;

Х2—не керовані, але вимірювані величини, або обмежувальні вхідні величини, значення яких можна виміряти, але не можна задати. Це, на­приклад, величина припуску на заготовці, питома вага матеріалу, його і теплопровідність, концентрація домішок у вихідних матеріалах. При проектуванні та оптимізації технічної системи до них належать умови розподілу ресурсів та економічні критерії;

ХЗ — збурювальні величини, які впливають на процес функціону­вання, однак не можуть бути ні виміряні, ні цілеспрямовано змінені, наприклад, зношування з’єднань в обладнанні, його старіння, вібрації, зміщення налагоджених режимів;

вихідні параметри, що характеризують реакцію системи на зовнішні впливи, які утворюють вектор У;

внутрішні параметри об'єкта S = {Е, R}, які описують елементи системи Е та зв’язки між ними R.

Розподіл зовнішніх впливів на суттєві та несуттєві є відносним, він залежить від досвідченості виконавця та мети дослідження. Наприклад, досліджуючи вільне падіння тіл, Галілео Галілей вважав опір повітря несуттєвим впливом, тоді як при дослідженні руху швидкісного літака чи ракети опір повітря вже не може належати до несуттєвих впливів.

Урахування суттєвих впливів має визначальне для вірогідності ре­зультатів дослідження значення. Якщо якийсь із суттєвих впливів не буде врахований, то результати дослідження можуть бути неповними або просто помилковими. Процес урахування суттєвих впливів значно спрощується, якщо дослідження базується на добре розробленій теорії. Якщо ж такої теорії немає, то використовуються гіпотези, догадки, ідеї.

Таким чином, чим повніше враховано при дослідженні вплив зовні­шнього середовища на об’єкт дослідження, тим вища якість наукового дослідження.загрузка...