загрузка...
 
1.4. Основні завдання статистики та її організація
Повернутись до змісту

1.4. Основні завдання статистики та її організація

 

З одного боку, визначає в них схожі риси і відмінності, об’єднує елементи в групи, вирізняючи окремі типи й форми явищ, а з іншого — узагаль­нює інформацію як за окремими групами (типами), так і за сукуп­ністю в цілому.

Вивченням економічного і соціального розвитку країни, окремих її регіонів, галузей, об’єднань, фірм, підприємств займаються спеціально утворені для цього органи, що називаються статистичною службою. Функції статистичної служби в Україні виконують органи державної та органи відомчої статистики.

Головним обліково-статистичним центром є Комітет статистики. Він здійснює керівництво статистикою в Україні згідно з законом України “Про державну статистику” та наказом Міністерства статистики України № 276 від 20.12.1994 р. “Про затвердження положень про управління та відділи статистики”.

В цих документах визначено основні завдання сучасної статистики. Основні завдання Комітету статистики:

надавати офіційну статистичну інформацію Президенту, Уряду, органам виконавчої влади, суспільним і міжнародним організаціям;

розробляти науково обґрунтовані статистичні методології;

координувати статистичну діяльність регіональних органів;

проводити аналіз економіко-статистичної інформації;

складати національні рахунки та балансові розрахунки.

Система органів державної статистики утворена за адміністративно-територіальним поділом України: органи статистики Автономної Республіки Крим, обласні, районні.

Держкомстат України виконує роботу по збору, обробці і аналізу науково обґрунтованих даних, що характеризують економічний і соціальний розвиток країни, хід виконання державних і регіональних програм народного господарства, виявляє і аналізує співвідношення галузей економіки, співвідношення між розмірами виробництва та споживання різних видів продукції на душу населення, обчислює досягнутий рівень внутрішнього валового і валового національного продукту, національного доходу і т.п.

В період переходу від командно-адміністративних до економічних форм управління особливе значення надається формуванню бухгалтерських і статистичних показників у відповідності з вимогами міжнародного бухгалтерського обліку і системи національних рахунків, оскільки вона найбільш повно відповідає вимогам ринкових відносин.

Дуже важливим є перегляд практики формування статистичної звітності, яка будувалась на суцільній, дуже широкій та дорогій інформації. Необхідно шукати шляхи суттєвого скорочення звітності і, в першу чергу, термінової, що перевантажена оперативно-технічними показниками, звільнення підприємств від дріб’язкової опіки їх підприємницької та комерційної діяльності.

Отже, Держкомстат забезпечує методичне керівництво, координацію і контроль за державним обліком юридичних осіб, визначає склад і джерело отримання економічних показників, методологію їх обчислення і формування результативної інформації.

Поряд з державною статистикою існує відомча статистика, що ведеться на підприємствах, об’єднаннях, відомствах, міністерствах. Відомча статистика виконує роботи, пов’язані з отриманням, обробкою та аналізом статистичної інформації, необхідної для керівництва, планування їх діяльності.

В сучасних умовах розвитку економіки при переході до функціональних принципів керівництва перед органами державної і відомчої статистики постало відповідальне завдання теоретичного обґрунтування обсягу та складу статистичної інформації, впровадження несуцільних видів статистичного спостереження.

Із усього вищесказаного можна зробити висновок, що головним завданням статистики є обчислення та аналіз статистичних показників, необхідних для керівництва національною економікою або окремою її галуззю, підприємством або його підрозділом.

 загрузка...