загрузка...
 
3.2. Класифікації та групування
Повернутись до змісту

3.2. Класифікації та групування

 

Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому ро­зумінні, пов’язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ викону­ють за такою схемою: із множини ознак, які описують явище, до­бирають розмежувальні, а потім сукупність поділяють на групи та підгрупи відповідно до значень цих ознак.

Головний принцип будь-якого поділу ґрунтується на двох по­ложеннях:

1) в один клас, групу об’єднуються елементи певною мірою подібні між собою;

2) ступінь подібності між елементами, які належать до одного класу, значно вищий, ніж між елементами, що належать до різ­них класів.

У кожному конкретному дослідженні вирішуються три питання:

1) що взяти за основу групування;

2) скільки груп, позицій необхідно виокремити;

3) як розмежувати групи.

Основою групування може бути будь-яка атрибутивна чи кількісна ознака, що має градації. Таку ознаку називають групу­вальною. Залежно від складності масового явища (процесу) та мети дослідження групувальних ознак може бути одна, дві й більше.

У статистичній практиці часто вдаються до розбиття сукупнос­тей за атрибутивними ознаками — класифікації та номенклату­ри, їх розробляють міжнародні й національні статистичні органи та рекомендують як статистичний стандарт. Здебільшого йде­ться про багатоступеневу класифікацію з докладною номенклату­рою груп і підгруп, із чітко визначеними вимогами та умовами від­несення елементів сукупності до тієї чи іншої групи.

У міжнародній статистиці відома галузева класифікація видів економічної діяльності, стандартна класифікація занять, стандарт­на торгівельна класифікація. Різновидом класифікації є товарні номенклатури, наприклад Брюссельська митна номенклатура.

Кожній класифікаційній позиції надається код (шифр), який замінює її назву і є постійним засобом ідентифікації під час пе­редавання інформації по каналах зв’язку, комп’ютерної обробки тощо. Так, згідно з міжнародним стандартом галузевої класифі­кації, розробленої статистичною комісією ООН, код виду еконо­мічної діяльності складається з чотирьох цифр. Наприклад, 1552 означає:

15 — код галузі обробної промисловості “Виробництво про­дуктів харчування та напоїв”; 5 — виробництво напоїв; 2 — виробництво вин.

Кожна класифікація є сталою, забезпечуючи порівнянність даних у просторі та часі.

Поряд з класифікацією для висвітлення певних аспектів конк­ретного дослідження використовують групування, на яке покла­даються такі аналітичні функції:

1) вивчення структури та структурних зрушень;

2) визначення типів соціально-економічних явищ, виокрем­лення однорідних груп і підгруп;

3) виявлення взаємозв’язків між ознаками.

Згідно з цими функціями розрізняють три види групувань: структурне, типологічне, аналітичне.

Структурне групування характеризує склад однорідної суку­пності за певними ознаками.

Різновидом структурних групувань є ряди розподілу.

Типологічне групування — це поділ якісно неоднорідної сукуп­ності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи. Основне завдання такого групування — ідентифікація типів. Вибір групу­вальної ознаки та кількісних міжгрупових меж ґрунтується на всебі­чному теоретичному аналізі суті явища, його характерних рис та особливостей формування в конкретних умовах часу та простору.

Так, в умовах перехідної економіки в країнах Східної Європи зубожіння населення перетворилося на ключову проблему соці­альної політики. Вивчаючи цю проблему, UNICEF (Дитячий Фонд ООН) оцінював бідність і злиденність населення відно­шенням середньодушового доходу окремих домашніх госпо­дарств до такого рівня доходу, який би забезпечив задоволення основних потреб. Межа бідності визначалася на рівні 35% серед­ньої заробітної плати 1989 року, а межа злиденності — на рівні 60% межі бідності.

Як бачимо, структурні й типологічні групування описові; вони характеризують структуру сукупності, виокремлюють характерні риси та особливості, але різняться за рівнем якісних відмінностей між групами.

Скориставшись групуванням, можна також виявити наявність та напрям зв’язку між ознаками, з яких одна розглядається як результат, інша — як фактор, що впливає на результат. Висновок про наявність зв’язку можна зробити на підставі комбінаційного поділу за цими ознаками згідно з характером розміщення частот.

Якщо результативна ознака кількісна, для кожної групи за фа­кторною ознакою можна визначити середнє значення результа­тивної ознаки. За наявності зв’язку між ознаками групові середні результативної ознаки систематично змінюються від групи до групи (збільшуються чи зменшуються). Таке групування нази­вається аналітичним. Очевидно, аналітичне групування доклад­ніше й виразніше, ніж комбінаційний поділ, описує зв’язок між ознаками.

Зауважимо, що поділ групувань на три види певною мірою відносний. Адже часто групування універсальні: одночасно виділяються типи, визначається склад сукупності й виявляється взаємозв’язок між ознаками.

3.3. Прийоми статистичних групувань

 

Різноманітності суспільних явищ та процесів, які вивчає статистика відповідає і розмаїття статистичних групувань. В застосуванні методу групування первісним є розуміння самої природи явищ, що підлягають дослідженню. В залежності від суті досліджуваних явищ і поставлених перед дослідженням задач в процесі проведення групування слід вирішити такі питання:

вибір ознаки групування;

визначення числа груп і розміру групування;

визначення показників, які повинні характеризувати групу.

 загрузка...