загрузка...
 
3.5.Статистичні таблиці
Повернутись до змісту

3.5.Статистичні таблиці

 

Невіддільним елементом зведення та групування с статистич­на таблиця. За допомогою таблиць зручно порівнювати й аналі­зувати зведені дані. Недаремно кажуть, що “у німих статистич­них таблицях вся красномовність статистики”.

Статистична таблиця ? форма раціонального, компактного, наочного, систематизованого викладу результатів зведення. Вона складається з підмета і присудка.

За логічним змістом статистична таблиця розглядається як “статистичне речення”. Підметом його є об’єкт дослідження: перелік елементів сукупності, їх групи, окремі територіальні одиниці або часові інтервали. Як правило, підмет розміщують у лівій частині таблиці, подаючи його назвою рядків. Присудок таблиці — це система показників, що характеризують підмет як об’єкт дослідження. Присудок формує в логічній послідовності верхні заголовки таблиці.

Таблиця має містити лише ту інформацію, яка безпосеред­ньо характеризує об’єкт дослідження. Слід уникати зайвої, другорядної інформації. Розміщення підмета й присудка підпорядко­ване принципу компактного та раціонального викладення матері­алу, його аналізу.

При складанні плану дослідження проектується макет таблиці.

Макет статистичної таблиці — це комбінація горизон­тальних рядків і вертикальних граф, на перетині яких утворюю­ться клітинки. Ліві бічні та верхні клітинки призначені для сло­весних заголовків —  переліку складових сукупності та системи показників, решта  — для числових даних. Основний зміст табли­ці розкриває її назва (Рис. 3.6.1).

 

Назва таблиці

 

Таблиця ....

Зміст рядків

Верхні заголовки

А

1

2

3

4

...

Бічні заголовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумковий рядок

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6.1. Макет статистичної таблиці

 

Залежно від структури підмета статистичні таблиці поділяють на прості, групові та комбінаційні.

Види таблиць:

прості ? у яких підмет не має групувань. Підметом простої таблиці є перелік елементів сукупності, територіальний ряд (регіони, обла­сті), хронологічний ряд.

групові ? у яких у підметі розміщують групи елементів за однією ознакою. У присудку таких таблиць міститься кількість одиниць сукупності, що входять до кожної групи.

комбінаційні ? таблиці, у яких підмет поділяється на групи за однією ознакою і на підгрупи за іншою. Іноді групи за однією ознакою розміщуються у підметі, а за другою - у присудку.

Правила складання статистичних таблиць:

 Таблиця повинна бути невеликою за розміром, включати тільки ті данні, які необхідні для вивчення певного явища.

 Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими, лаконічними, без скорочень. У назві вказується об’єкт, його ча­сова і географічна ознаки. Якщо назви окремих граф (рядків) по­вторюються, мають однакові терміни або однаковий зміст, то їх доцільно об’єднати спільним заголовком.

 У верхніх і бічних заголовках подають одиниці, використо­вуючи загальноприйняті скорочення, іноді для них відводиться окрема графа. Якщо одиниця вимірювання спі­льна для всіх даних таблиці, її зазначають над таблицею.

 Рядки та графи доцільно пронумерувати. При цьому графу з назвою підмета позначають літерою алфавіту, інші графи ? но­мерами. Це дає змогу розкрити методику обчислення показників присудка таблиці.

 Якщо явище відсутнє, то у відповідній клітинці треба поставити “ ? ”, якщо немає відомостей про розмір явища, то записують “немає відомостей” або проставляють крапки (...), якщо клітинки не заповнюються – ставиться “х”. Дуже малі числа записуються (0,0) або (0,00).

 Кількісні показники у межах однієї графи повинні наводитись з однаковою точністю.

 У таблицях повинні бути підсумки.

 Читають статистичну таблицю з підсумків.

 Якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення циф­рових даних, до таблиці додається примітка.

 

 загрузка...