загрузка...
 
12. Розподіл населення Києва, що потрапило до вибірки за характером динаміки доходів в осіб з різними  матеріальними статками має вид:
Повернутись до змісту

12. Розподіл населення Києва, що потрапило до вибірки за характером динаміки доходів в осіб з різними  матеріальними статками має вид:

Таблиця 11.19

                                                    Матеріальне положення

 

Рівень доходів

Помітно покращилося

Суттєво не змінилося

Помітно погіршилося

Всього

Повністю вистачає

27

30

3

60

Вдається відкладати гроші, але не регулярно

45

153

11

209

Вдається зводити кінці з кінцями

12

186

177

375

Грошей не вистачає взагалі

9

98

329

436

Всього

93

467

520

1080

Оцініть щільність зв’язку між динамікою доходів та матеріальним положенням за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

Варіант 3

1. Щоб визначити залежність успішності студентів інституту від статі, сімейного стану, житлових умов та суспільної активності студентів вирішили провести спеціальне статистичне спостереження. Для цього спостереження сформулюйте питання програми спостереження.

2. На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 20 трикімнатних квартир, параметри яких наведено в таблиці.

Таблиця 11.20.

№ квартири

Загальна площа, м2

Вартість, тис. ум. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

70

70

65

84

79

68

63

68

91

82

68

70

66

89

69

68

75

90

60

75

29

38

28

79

48

36

34

32

84

60

28

41

36

65

32

29

48

82

35

41

 

За наведеними даними складіть:

комбінаційний розподіл проданих квартир за ознаками: загальна площа – вартість;

аналітичне групування, яке б описувало залежність вартості квартир від загальної площі.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиці, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

Шаховий баланс ввозу та вивозу м’ясопродуктів ( тис. т ) наведено в таблиці:

Таблиця 11.21

Регіони, які

 вивозять

Регіони, які ввозять

A

B

C

D

A

640

360

820

-

B

730

950

420

-

C

580

-

710

1080

D

-

-

-

1260

Визначте для кожного регіону:

обсяг виробництва та питому вагу продукції, що вивозиться;

обсяг споживання та питому вагу продукції, що ввозиться;

сальдо ввозу-вивозу.

Результати роботи представте в таблиці.

 4. Є наступні дані:

Таблиця 11.22

Партії деталей

Собівартість однієї деталі,

(в грн.)

Витрати на всю партію деталей

( в грн.)

I

II

III

1,5

2,0

2,5

75

200

125

Всього

 

400

Визначте середню собівартість однієї деталі, моду, медіану.

 

5. За процентом високоліквідних активів у сумі поточних активів комерційні банки міста розподіляються так:

Таблиця 11.23

% високоліквідних активів

Кількість банків

На початок року

На кінець року

До 10

1

-

10 – 20

5

1

20 – 30

9

4

30 – 40

3

9

40 і більше

2

6

Разом

20

20

Визначте середній процент  високоліквідних активів та середнє квадратичне відхилення на початок та кінець року. Проведіть порівняльний аналіз середніх та варіацій.

6. Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначте обсяги виробництва пральних машин, абсолютну та відносну швидкість зростання обсягів.

Таблиця 11.24

Рік

Виробництво, тис. шт.

Ланцюгові характеристики динаміки

Абсолютний приріст, тис. шт.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення одного відсотку приросту, тис. шт.

1996

372

Х

Х

Х

Х

1997

 

 

 

 

 

1998

 

67

 

 

3,9

1999

 

 

 

6,6

 

2000

 

 

102,1

 

 

2001

 

37

 

 

 

 

7. Динаміка виробництва обчислювальних та керуючих комплексів характеризується даними:

Таблиця 11.25

Рік

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Кількість комплексів

36

44

51

62

70

79

85

 

На основі аналізу приростів обґрунтуйте функціональний вид трендового рівняння;

опишіть тенденцію зростання імпорту нафтопродуктів лінійним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівняння;

припустивши, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувані обсяги виробництва в 2004 та 2005 роках;

з імовірністю 0,95 визначте довірчі інтервали прогнозних рівнів.

 

8. Динаміка вартості медичного страхування у регіональній турагенції характеризується даними:

Таблиця 11.26

Туристичні центри

Вартість страхового полісу, грн.

Кількість страхових полісів, тис.

бзисний період

пточний період

базисний період

пточний період

Країн Європи

15

25

36

48

Країн Америки

28

50

15

20

 

Визначте:

зведений індекс вартості страхового полісу;

зведений індекс страхової суми.

Результати проаналізуйте.

9. Динаміка ефективності виробничо-фінансової діяльності малих підприємств з різною формою власності характеризується даними:

Таблиця 11.27

Форма власності

Витрати на виробництво у порівняних цінах, млн. гр. од.

Окупність витрат на виробництво, %

базисний період

поточний період

базисний період

поточний період

Державна

Колективна

Приватна

45

450

325

70

580

800

30

28

32

26

32

38

В цілому

820

1450

30

35

 

Визначте індекси середньої окупності виробничих витрат змінного складу, фіксованого складу, структурних зрушень. Дайте їх економічну інтерпретацію, покажіть зв’язок.

10. На лісовому масиві в 400 га передбачається визначити  загальний запас деревини. Пробні площі становлять 0,1 га. За даними попередніх обстежень дисперсія виходу деревини з 0,1 га становила 6. Скільки пробних площ необхідно обстежити, щоб похибка вибірки з імовірністю 0,954 не перевищила 0,5 м3 ?

11 За даними спостереження окупність витрат на радіоприлади залежить від строку освоєння їх виробництва:

Таблиця 11.28

Номер продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Строк освоєння, років

5

4

7

10

1

2

8

12

3

6

Окупність витрат, тис. грн.

10,2

7,5

13,9

12,8

0,6

2,8

13,2

10,1

5,4

12,7

Виходячи з цих даних:

визначте функцію, яка описує залежність між окупністю витрат та строком освоєння виробництва приладів, визначте її параметри та поясніть їх зміст;

оцініть щільність зв’язку за допомогою коефіцієнта детермінації, дайте його інтерпретацію;

перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0, 95.

12. За допомогою коефіцієнта рангової кореляції оцініть ступінь узгодженості оцінок двох груп експертів на конкурсі професійної майстерності модельєрів. Висновок зробіть з імовірністю 0,95.

Таблиця 11.29

Модельєри

Ранг, визначений експертами

Художниками

Промисловиками

A

5

4

B

1

3

C

6

5

D

3

2

K

2

1

M

4

6

P

7

7

Варіант 4

1. Визначте види статистичного спостереження за ознаками часу та охопленням одиниць сукупності, способи спостереження:

облік природного руху населення ЗАГСами;

щомісячна звітність підприємств про підсумки роботи;

облік цін на колгоспних ринках великих міст за станом на 25 – е число кожного місяця;

облік касової виручки магазину;

вивчення суспільної думки про побутове обслуговування населення міста на основі спеціально складеної анкети.

2. На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 20 трикімнатних квартир, параметри яких наведено в таблиці.

Коди розташування квартир: 1 – околиця; 2 – райони, прилеглі до центру; 3 – центр.

 

Таблиця 11.30

№ квартири

Місце розташування

Вартість, тис. ум. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

1

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

3

2

1

1

3

2

1

29

38

28

79

48

36

34

32

84

60

28

41

36

65

32

29

48

82

35

41

 За наведеними даними складіть:

комбінаційний розподіл проданих квартир за ознаками: місце розташування – вартість;

аналітичне групування, які б описували залежність вартості квартир від місця розташування.

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиці, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

Структура експорту та імпорту товарів за минулий рік характеризується даними, млн. дол. США:

Таблиця 11.31

Група товарів

Експорт

Імпорт

Неблагородні метали та вироби з них

5335

623

Машини, устаткування, механізми, прилади, засоби наземного, повітряного та водного транспорту

1785

3415

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

11593

1670

Мінеральні продукти

1160

6320

Продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості

1380

1052

Продукція легкої промисловості

665

630

Інші товари

722

970

Разом:

              товари

 

12640

 

14620

              Послуги

3820

1430

 

Проаналізуйте структуру експорту та імпорту за видами операцій ( товари, послуги ) та за групами товарів, зробіть висновки.

4. Врожайність, посівні площі зернових культур в господарстві характеризуються даними:

Таблиця 11.32

 

Культури

Урожайність, ц

Посівна площа, га

Пшениця

Жито

Кукурудза

Ячмінь

20,5

11,4

25,6

14,5

250

280

210

240

 

Визначити середню врожайність зернових  культур по господарству, моду та медіану.

 

5. Результати спостережень за нормами прибутку портфелів цінних паперів А і В протягом минулих п’яти періодів наведено в таблиці:

Таблиця 11.33

Період

Норма прибутку ( % )

RA

RB

1

3,5

4,2

2

5,4

5,5

3

6,8

5,5

4

5,4

3,6

5

1,5

6,0

 

Інвестор має можливість придбати лише один з цих портфелів. Потрібно оцінити ступінь ризику кожного з портфелів і придбати той, що забезпечує меншу величину ризику (для інвестування ). Міру ризику можна оцінити на основі показників дисперсії, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації. Більше значення цих показників характеризує більший ступінь ризику.

Співставити очікувану норму прибутку та ризик даних видів цінних паперів.

6. Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначте рівні виробництва телевізорів, абсолютну та відносну швидкість зростання обсягів виробництва.

Таблиця 11.34

Рік

Виробництво телевізорів,  шт.

Ланцюгові характеристики динаміки

Абсолютний приріст, шт.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення одного відсотку приросту, шт.

1996

3067

Х

Х

Х

Х

1997

 

111

 

 

 

1998

 

 

 

1,4

 

1999

 

 

110,4

 

 

2000

 

 

 

 

 

2001

 

152

 

 

44,11

7. Є наступна інформація про реалізацію продуктів сільськогосподарського виробництва магазинами міста,

середньорічна реалізація, (тис. грн.):

Таблиця 11.35

Квартали

1998 р.

1999 р.

2000 р.

I

II

III

IV

250

298

366

340

420

442

454

400

426

448

482

460

Для виявлення основної тенденції розвитку товарообігу проведіть згладжування рівнів ряду динаміки методом п’ятичленної плинної середньої.

 

8. Витрати на рекламу у пресі двох популярних видань характеризуються змінами:

Таблиця 11.36

Видання

Собівартість одного рекламного повідомлення за період, грн.

Кількість рекламних повідомлень за період

базисний

поточний

базисний

поточний

А

305

550

78

152

В

130

162

157

200

Визначте зведені індекси: собівартості рекламних повідомлень, кількості рекламних повідомлень, абсолютний розмір перевитрат в цілому та за рахунок збільшення собівартості.

Результати поясніть.

9. Дані про попит на непродовольчі товари і чисельність населення регіону наведено в таблиці:

Таблиця 11.37

Групи населення

Базовий період

Звітний період

Загальний обсяг попиту, млн. грн.

Середньорічна чисельність населення, млн. осіб

Загальний обсяг попиту, млн. грн.

Середньорічна чисельність населення, млн. осіб

А

261

1,63

353

2,02

Б

702

3,3

826

3,40

 Розрахуйте:  індекси рівня середньодушового попиту змінного, фіксованого складу та структурних зрушень; абсолютний розмір приросту загального попиту за рахунок рівня попиту на душу населення і чисельності населення.

З різних вагонів вугілля, яке надійшло на електростанцію, з метою визначення його зольності взято 100 проб. Результати аналізу такі:

Таблиця 11.38

Зольність, %

До 14

14 - 16

16 - 18

18 - 20

20 і більше

Разом

Число проб

8

17

36

25

14

100

Визначте:

середню зольність вугілля та довірчий інтервал для середньої з імовірністю 0, 954;

з тією ж імовірністю визначте довірчий інтервал частки вугілля, зольність якого менша 16 %.

Заготівля овочевої сировини консервним комбінатом проводиться в радіусі до 200 км. Відстань перевезень впливає на якість заготовленої сировини таким чином:

Таблиця 11.39

№ перевезення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Радіус перевезень, км

110

42

157

132

126

65

102

148

174

86

Частка нестандартної сировини, %

23

14

26

22

21

17

20

25

28

18

 

Виходячи з цих даних: опишіть зв’язок між показниками лінійною функцією, визначте її параметри та поясніть їх зміст; оцініть щільність зв’язку між якістю овочевої сировини та дальністю перевезення за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції; перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

 

Маємо дані про розподіл 300 сімей за рівнем освіти чоловіка та дружини:

Таблиця 11.40

Освіта чоловіка

Освіта дружини

Всього

Середня

Середня спеціальна

Вища

Середня

38

22

4

64

Середня спеціальна

19

81

31

131

Вища

7

27

71

105

Всього

64

130

106

300

 

Оцініть щільність зв’язку між рівнем освіти чоловіка та дружини за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

 

Варіант 5

1. Складіть план статистичного спостереження за роботою комерційних банків з метою отримати інформацію про вік, стаж роботи, рівень освіти працівників банку.

2. За наведеними даними про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть:

комбінаційний розподіл виробничих ділянок за цими ознаками;

аналітичне групування, яке б показувало залежність втрат від браку від порушень технологічної дисципліни.

 

Таблиця 11.42

 

№ ділянки

Відсоток порушень технологічної дисципліни

Втрати від браку продукції, тис. грн.

№ ділянки

Відсоток порушень технологічної дисципліни

Втрати від браку продукції, тис. грн.

1

1,2

1,0

12

1,7

1,5

2

2,0

1,6

13

2,1

1,7

3

1,4

1,2

14

1,3

1,4

4

1,9

1,5

15

2,0

1,8

5

1,6

1,4

16

2,3

1,6

6

2,4

1,9

17

2,5

2,0

7

1,8

1,4

18

2,7

2,1

8

2,6

2,1

19

2,6

2,0

9

2,0

1,7

20

1,7

1,4

10

1,5

1,2

21

1,5

1,3

11

1,2

0,9

22

2,1

1,6

Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх.

3. Споживання палива тепловими електростанціями становило:

Таблиця 11.43

 

Вид палива, млн. т.

( газ – млн. м3)

Минулий рік

Поточний рік

Коефіцієнт переводу в умовне паливо

Вугілля

9,4

22,6

0,60

Мазут

32,5

18,2

1,37

Газ

11,4

21,0

1,20

 

Визначте:

обсяги спожитого палива за кожен рік;

структуру спожитого палива.

Зробіть висновки.

4. Сума несплаченої своєчасно заборгованості за кредити на 1 липня становила 92, 4 млн. грн. За окремими галузями економіки вона розподілялася так:

Таблиця 11.44

Галузь народного господарства

Сума несплаченої заборгованості, млн. грн.

Питома вага несплаченої заборгованості у загальному обсязі кредитів, %

А

32,0

20

В

14,0

28

С

46,4

16

 

Визначте середній процент несплаченої своєчасно заборгованості.

За результатами перевірки цукристість буряків характеризується такими даними:

 

Таблиця 11.45

Цукристість, %

12 - 14

14 - 16

16 - 18

18 і більше

разом

Кількість проб

1

4

3

2

10

 

Визначте середній рівень та дисперсію цукристості буряків, частку цукрових буряків з цукристістю 18 % і більше та дисперсію частки.

6. Використовуючи      взаємозв’язок    характеристик динаміки,   визначте рівні    ряду (кількість зареєстрованих браків), абсолютну та відносну швидкість збільшення (зменшення) кількості.

Таблиця 11.46

Рік

Кількість браків

Ланцюгові характеристики динаміки

Абсолютний приріст

Темп зростання

Темп приросту, %

Абсолютне значення одного відсотку приросту

1996

 

Х

Х

Х

Х

1997

482

-7

 

 

 

1998

 

 

1,0082

 

 

1999

 

 

 

-1,43

 

2000

 

 

 

 

 

2001

 

-9

 

 

4,7

7. Обсяг торгів на фондовій біржі за 7 місяців поточного року характеризується даними:

Таблиця 11.47

Місяць

I

II

III

IV

V

VI

VII

Обсяг торгів, млн. гр. од.

12,3

13,8

15,9

19,4

23,8

29,5

32,7

опишіть тенденцію обсягу торгів показовою функцією, поясніть зміст параметрів трендового рівняння;

припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначити очікувані обсяги торгів у серпні.

. Динаміка продажу трикімнатних квартир на біржі нерухомості характеризується даними:

Таблиця 11.48

Розташування квартири

Ціна однієї квартири, тис. грн.

Кількість проданих квартир, тис.

Базисний рік

Поточний рік

Базисний рік

Поточний рік

Околиця

20

24

4,6

5,0

Район, прилеглий до центру

28

30

2,0

2,5

Центр

465

55

1,4

1,0

Визначте:

зведений індекс цін на квартири;

зведений індекс вартості проданих квартир.

Результати проаналізуйте.

Динаміка депозитних процентних ставок для юридичних та фізичних осіб характеризується даними:

 

Таблиця 11.49

Вкладники

Сума залучених депозитів, тис. грн.

Середня депозитна ставка, %

Базисний період

Поточний період

Базисний період

Поточний період

Юридичні особи

820

950

40

26

Фізичні особи

180

450

25

20

 

Визначте:

середню депозитну ставку в кожному з періодів;

індекси середньої депозитної ставки: змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

10. На лісовому масиві в 400 га передбачається визначити  загальний запас деревини. Пробні площі становлять 0,1 га. За даними попередніх обстежень дисперсія виходу деревини з 0,1 га становила 6. Скільки пробних площ необхідно обстежити, щоб похибка вибірки з імовірністю 0,954 не перевищувала 0,5 м3 ?

11.За даними лабораторних досліджень вихід хліба з 1 кг борошна залежить від його вологості, про що свідчать наведені дані:

Таблиця 11.50

Вологість борошна, %

13,1

13,3

13,7

14,1

13,2

13,9

13,6

14,5

13,2

13,4

Вихід хліба, кг

1,45

1,36

1,32

1,31

1,40

1,32

1,43

1,33

1,31

1,42

 

Виходячи з цих даних:

визначте функцію, яка описує зв’язок між показниками, визначте її параметри та поясніть їх зміст;

оцініть щільність зв’язку між виходом хліба та вологістю борошна за допомогою коефіцієнта детермінації;

перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

Аналіз 100 публікацій та виступів у ЗМІ політиків різного спрямування свідчить про певний зв’язок між політичною позицією та ставленням до політичних суперників. Використовуючи коефіцієнт взаємної спряженості, оцініть щільність зв’язку між зазначеними ознаками, зробіть висновок з імовірністю 0,95.

Таблиця 11.51

 

Політична партія

Ставлення до політичних суперників

Разом

співробітництво

діалог

конфронтація

Консервативна

5

10

25

40

Ліберальна

12

14

4

30

Демократична

18

9

3

30

Разом

35

33

32

100

 загрузка...