загрузка...
 
Передмова; Риторика - Гриценко Т.Б.
Повернутись до змісту

Передмова

Сьогодення вимагає від кожного спеціаліста не лише фахових знань, умінь, навичок, а й уміння правильно і гарно спілкуватися з колегами, рідними, коректно і переконливо вести дискусію, цікаво і грамотно будувати свій виступ перед аудиторією.

Навчити цьому може риторика – наука про закони управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю, тобто про закони, які визначають ефективність цієї діяльності.

Учені стверджують, що риторика розвиває в людині культуру мислення (самостійність, самокритичність, глибину, гнучкість, оперативність, ерудицію), мовлення (правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність), культуру поведінки (ввічливість, тактовність, коректність, розкутість), культуру спілкування (повага до співрозмовника через вивчення його інтересів, управління поведінкою аудиторії, залучення однодумців, відповідальність за своє слово) тощо.

Риторика як наука постала на основі таких дисциплін як філософія, психологія, логіка, лінгвістика, етика, сценічна майстерність, стилістика. Вона має 2500-літню історію розвитку.

Здавна риторика вживається в суді, у політиці, у різних офіційних сферах. Без риторики не можуть обійтися в тій чи іншій мірі ні бізнесмен, ні політик, ні юрист, ні проповідник, ні державний діяч.

Успіх справи залежить від умінь оратора вибудувати і виголосити свою промову. Отже, кожен промовець повинен мати риторичну підготовку.

Особливо це стосується працівників судочинства. Успішний виступ у суді – складний і відповідальний момент їх участі (прокурора, захисника та ін.) не можливий без достатніх знань, без оволодіння прийомами риторського мистецтва.

Кожен юрист повинен навчитися володіти словом, прийомами підготовки промови, умілим використанням і вправним аналізом доказів і обставин кримінальної справи.

Мистецтво красномовства – особливий вид творчої діяльності, якому треба наполегливо навчатися. Цю дисципліну доцільно було б вивчати розширено, декілька семестрів.

Після вивчення курсу “Риторика” студенти повинні набути певний об’єм знань у сфері риторики, мати системні знання про основні жанри ораторського мистецтва, розуміти особливості судової риторики, знати різновиди судових промов і вміти їх складати, орієнтуватися у розвиткові нових форм і засобів розвитку ораторського мистецтва в сучасних засобах масової комунікації.

Студенти мають знати:

– основи риторики;

– історію і джерела риторики, складові професійної майстерності керівника;

– закони логічної будови тексту виступу та методики його виголошення;

– витоки європейської риторики, типи красномовства, проблеми культури оратора.

Студенти повинні вміти:

– грамотно будувати свій виступ;

– володіти риторичною термінологією та навичками проголошування промов різних видів;

– аналізувати тексти різних типів промов;

– членувати їх і точно визначати тему;

– виголошувати промови згідно з нормами сучасної української літературної мови;

– постійно удосконалювати своє усне і писемне мовлення; критично оцінювати і правильно сприймати матеріал промов, в т.ч. і судових;

– орієнтуватися у проблематиці ораторського красномовства, основних його жанрах.
загрузка...