загрузка...
 
2.2.Франчайзинг як різновид малого бізнесу та його роль у ринковому середовищі
Повернутись до змісту

2.2.Франчайзинг як різновид малого бізнесу та його роль у ринковому середовищі

Франчайзинг - система угод, за якими власник торгової марки, тор­гового імені чи авторських прав (франчайзер) дозволяє іншій фірмі (франчизі) використовувати їх на певних умовах.

Популярності франчайзингу у всьому світі сприяє переважно те, що він поєднує перевагу малого і великого бізнесу.

У цивілізованому світі став популярним вид франчайзингу, який називають офіційним. При такому франчайзингу фірма-виробник не тіль­ки постачає продукт і надає свою торгову марку, а й складає бізнес-план, який враховує маркетингову стратегію, інструкцію з експлуата­ції, контроль якості та двосторонній контракт.

Франчайзинг - це і один із шляхів зростання для малих фірм. З точ­ки зору франчайзодавця перевагами цього бізнесу є:

добування капіталу. Франчайзинг - шлях добування капіталу для розширення бізнесу. Деякий капітал надходить до материнської компанії через внесок, який виплачується за отримання права фран­чайзингу;

економія за рахунок масштабів (ефект масштабу). Франчайзинг робить можливим досягнення економії за рахунок масштабів і здій­снення виробництва сировини і матеріалів, якими материнська ком­панія (франчайзер) забезпечує дочірню (франчизі);

мотивація. Власники місцевого франчайзингу часто працюють ста­ранніше і є більш мотивованими, ніж менеджери філіалів;

здатність реагувати. Франчизі можуть швидше реагувати на міс­цеві умови і залучати до бізнесу місцеве населення;

трудові відносини.  Оскільки франчизоотримувач (франчизі) не працює на франчизодавця, то не виникають між ними і проблеми в трудових стосунках.

Франчайзинг має і недоліки, які є причиною невдач у франчайзингових операціях і заважають франчайзингу розширювати масштаби деяких напрямів бізнесу. Серед недоліків з точки зору франчизодавця є:

1) кредиторські вимоги. Франчайзер часто повинен надавати кредит франчизі (дочірній компанії). Це знижує здатність цієї форми орга­нізації бізнесу добувати капітал;

2)         витрати на управління. Стандартів якості не можна дотримуватися без високих витрат на підготовку кадрів франчизі (дочірньої ком­панії) і на відродження персоналу.

3)         трудові відносини. Конфлікти з франчизі можуть виникнути че­рез погані умови продажу, припинення франчизи, недоступність те­риторії тощо.

Перспективи франчайзингу. Франчайзинг має багато привабли­вих рис з точки зору людей, які хочуть розпочати бізнес. Успіх франчай­зингу набагато вищий за середній успіх малого бізнесу. За даними Між­народної франчайзингової асоціації (МФА) 90 % усіх франчайзингів є успішними.

Головними перевагами для франчизі цієї форми бізнесу є:

а)         допомога у менеджменті. Франчизі одержує від мате­ринської фірми допомогу на всіх стадіях управління. По-перше, він купує випробувану бізнес-концепцію і йому залишається лише "по­вернути ключ". По-друге, він часто проходить спеціальну підготовку. По-третє, він отримує детальні інструкції і допомогу у щоденній роботі - від щорічного планування до місцевого рекламування;

б)         національний ринок. Ринкова діяльність франчизі пропонує не тільки рекламу, а й вивчення ринку, розвиток нового виробництва тощо;

в)         фінансова допомога. Багато франчизодавців фінансують частину початкового капіталу франчизі. Інші надають короткострокові кредити на закупівлю сировини. У багатьох випадках підготовка для франчизі враховає пораду, як вести справу з місцевими банками та іншими фі­нансовими інститутами.

Недоліки франчайзингу з точки зору франчизі:

а) розподіл прибутків. Франчизі, на відміну від незалежного влас­ника, повинна ділитися прибутками з материнською фірмою. Виплати материнській компанії можуть набувати форми товарної ціни або від­сотка від продажів. До того ж франчизодавець часто одержує основний прибуток за сировину і матеріали, якими торгують у місцевому фірмо­вому магазині;

б)         обмеження незалежності. Франчизі ніколи не має повної неза­лежності, яку мають інші фірми. Материнська компанія часто наполя­гає на дуже скрупульозному дотриманні стандартів;

в)         конфлікти з франчайзерами. Відмова відновити угоди з франчайзингу через те, що франчизі вважають нечесним, є однією з головних причин конфлікту.загрузка...