загрузка...
 
Тема 3 Стратегії посередницького підприємства 3.1 Загальна характеристика і формування підприємницької стратегії
Повернутись до змісту

Тема 3 Стратегії посередницького підприємства 3.1 Загальна характеристика і формування підприємницької стратегії

Стратегія - комплексна програма дій (заходів), яка забезпечує здійснення місії (генеральної мети) фірми і досягнення її множинних цілей. Стратегія завжди є багатооб'єктною. Зокрема об'єктами стратегії можуть бути продукція, капітал, максимізац ія прибутку, поведінка на ринку, конкурентоспро­можність, технологія та інші елементи ринкової системи господа­рювання.

Процес стратегічного планування (далекоглядного передбачен­ня) є досить складним і трудомістким, але він забезпечує успіх підпри­ємницької діяльності, оскільки:

привчає підприємця до чесного й активного ведення справ у власному бізнесі;

допомагає підприємцю чітко усвідомити, у чому саме поля­гає бізнес та хто його вірогідні конкуренти і споживачі;

?         значно підвищує шанси підприємця не лише вижити, а й ефек­тивно діяти у конкретному середовищі.

Загальна процедура формування підприємницької стратегії охоп­лює кілька взаємопов'язаних етапів, кожний з яких має свій сенс і спря­мованість [2] (рис. 1).


            Рисунок 1 – Основні етапи формування підприємницької стратегії

Діагностика стратегії фірми передбачає аналітичну оцінку її вну­трішніх можливостей щодо задоволення потреб ринку і досягнутого ступеня їх використання. Дієздатність стратегії має визначатися за допомогою відповідних критеріїв і умов. Основними з них є такі:

наскільки стратегія фірми характеризується цілісністю;

за яких умов кожна з її складових може «працювати» на загальну стратегію;

наскільки стратегія фірми «вписується» в навколишнє зовнішнє

ринкове середовище (відповідає принципу сумісності з ним) з огля­ду на його швидкі зміни;

наскільки збалансовані між собою стратегічні цілі і матеріально-фінансові ресурси фірми;

наскільки стратегія фірми враховує потенційну можливість комерційного ризику і передбачає конкретні заходи для його мінімізації або повної нейтралізації;

наскільки стратегія фірми відбиває обгрунтований горизонт ділового планування і терміни реалізації;

наскільки стратегія фірми спирається на дії її лінійних та функціональних структур, їх перспективні орієнтири і цінності.

Аналіз діючої стратегії фірми може засвідчити, що фірма:

а)         перебуває у більш-менш повній відповідності до сучасної інвестиційної, виробничої та комерційно-фінансової політики підприємництва;

б)         відповідає сучасним вимогам ринку частково і потребує ко­ригування стратегічних альтернатив;

в)         потребує докорінного перегляду своєї діяльності.

Залежно від того, на якій стадії життєвого циклу знаходиться фірма у даний час, її керівництво може вибрати одну з наведених нижче базових стратегій [2]:

стратегію виживання — вона є, по суті, захисною стра­тегією і використовується при кризовому стані економічної діяльності підприємства;

стратегію стабілізації — стратегію діяльності підприємства з урахуванням нестабільності (коливання) обсягу продажу своєї продукції і отримуваної величини доходів;

стратегію зростання — найприйнятнішу (найефективнішу) стратегію стабільного зростання обсягів продажу, прибутку, капіталу.

Процес планування (передбачення) потенційно можливих гос­подарських ризиків звичайно охоплює такі процедури:

визначення максимально можливих критичних допущень;

виявлення можливостей виникнення кожної з несподіванок і розрахунки величини ризику кожного виду;

розроблення системи захисних (нейтралізуючих) дій за умови на­стання кризової ситуації на підприємстві.загрузка...