загрузка...
 
9.4 План санаційних заходів
Повернутись до змісту

9.4 План санаційних заходів

Санація – це система заходів, які здійснюються в процесі проведення справи про банкрутство з метою запобігання виз­нання боржника банкрутом і його ліквідації. Вона спрямована на оздоровлення фінансового стану боржника, а також на за­доволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів через кредитування, реструктуризацію боргів і капіталу та за­хисту виробничої і організаційної структур суб'єктів підприєм­ницької діяльності.

Досудова санація – це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації.

Менеджмент-санація – це система антикризового управління, головною метою якої є ефективне використання фінансового механізму для запобігання банкрутству та проведення фінансового оздоровлення підприємства.

План фінансового оздоровлення підприємства складається зі вступу та чотирьох розділів. Окрім цього формулюється мета складання плану санації, називаються замовники плану та методи, які використовуються при його розроблення. У таблиці 3 наведена структура такого плану.

За формальними ознаками санація може здійснюватися без залучення нового капіталу на підприємство та із залученням нового капіталу.

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють автономну санацію (власні кошти підприємства та капітал його власників) та зовнішню санацію (кошти кредиторів та держави). Виділяють також окремий вид санації - з допомогою державної підтримки. Фінансування державою санаційних заходів може здійснюватися на компенсаційній і безкомпенсаційній основах. Крім того, держава може вдаватися до непрямих методів сприяння санації (податкові пільги, створення особливих умов підприємницької діяльності).

Таблиця 3 - Структурно-логічна схема плану санації [1]

Вступ

Загальна характеристика підприємства

Правова форма організації бізнесу та форма власності

Організаційна структура

Сфера діяльності

Історична довідка

1-й розділ

Аналіз вихідних даних

Оцінка зовнішніх умов

Аналіз фактичного фінансового стану підприємства

Аналіз причин кризової ситуації та слабких місць фірми

Стан ринків збуту продукції

Наявний потенціал фірми

Обґрунтування доцільності санації

2-й розділ

Стратегія санації, оперативна програма

Стратегічні цілі санації (дерево цілей)

Каталог оперативних заходів щодо відновлення ліквідності

3-й розділ

План санаційних заходів

План маркетингу та оцінка ринків збуту

План виробництва та інвестування

Організаційний план

Фінансовий план

4-й розділ

Ефективність санації та заходи щодо виконання плану

Організація реалізації плану

Критерії оцінки ефективності

Оперативний санаційний контролінг

Можливі ризики в процесі виконання

Суми можливих збитків

Можливі додаткові прибуткизагрузка...