загрузка...
 
1.3 Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах
Повернутись до змісту

1.3 Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах

Упровадження маркетингового менеджменту на підприємствах в умовах формування ринкових відносин – об'єктивна необхідність і зумовлює потребу в реалізації трьох груп заходів:

організаційних;

адміністративно-правових;

науково-методичних.

Організаційні заходи передбачають внесення відповідних структурних змін до організації і техніки управління підпри­ємством.

За допомогою адміністративно-правових заходів юридич­но закріплюється створення функціональних відділів (служб) у складі підрозділів підприємства — розробляються положен­ня про кожний створений відділ, визначаються їх штати, фун­кціональні обов'язки кожного працівника, а також вносяться відповідні зміни до статуту підприємства.

Реалізація науково-методичних заходів пов'язана з розроб­ленням і використанням наукових і методичних рекомендацій щодо маркетингової діяльності [14].

Проте використання маркетингового менеджменту на підприємствах може наражатися на низку проблем:

1) подолання психологічного бар'єру керівників і фахівців щодо необхідності використання маркетингу. Cаме зараз необхідно постійно впроваджувати маркетинг, оскільки він розглядається як шлях підвищення ефективності управлінської системи і засіб забезпечення орієнтації підприємства на максимальне задоволен­ня потреб, переорієнтацію від "потреб виробництва" до "по­треб ринку";

2) удоско­налення організаційної структури управління. Маркетинговий менеджмент передбачає не просто структурні зміни в організації і техніці управління, а докорінну реоргані­зацію всієї наявної системи управління, перегляд внутрішніх взаємовідносин між основними функціональними підрозділа­ми з метою забезпечення тісної взаємодії між ними, створення служб маркетингу (розроблення положень про цю службу, визначення її статусу на підприємстві, функ­ціональних обов'язків, прав і відповідальності її працівників). При цьому потрібно враховувати, що служба маркетингу по­винна стати мозковим центром, який координує діяльність усіх підрозділів підприємства на основі результатів маркетингових досліджень і розробляє рекомендації щодо ви­значення стратегії і тактики підприємства;

3) уміння адаптуватися до змін зовнішнього середовища. В умовах ринкової економіки змінюється характер діяль­ності підприємств, підвищується рівень невизначеності, ризи­ку, стає необхідним уміння пристосовуватися до економічної ситуації, тому має змінювати­ся "управлінська філософія" підприємства. На перший план висувається управління, що ґрунтується на системному і ситуа­ційному підході. Такий підхід гарантує "виживання" в умовах ринку. Отже, необхідно вміти чітко оцінювати ситуацію та її можливі наслідки, вживати заходів, спрямова­них на контроль ситуації, своєчасно коригувати стратегію і тактику підприємства;

4) застосування стратегічного підходу до управління. З позицій сучасного менеджменту управляти підприємством означає бути здатним розробляти стратегію і тактику його діяльності, виходячи з раціонального поєднання потреб зовніш­нього середовища і внутрішніх можливостей підприємства. Такий підхід передбачає знання основ виробничих, торго­вельних та інших процесів, потреб ринку, фінансово-госпо­дарських відносин, соціально-економічних засобів і методів управління підприємством. Отже, необхідно забезпечити стратегічний підхід до управ­ління. В Україні була і є девіантна система управління (за відхи­леннями), а необхідно створити превентивну (попереджуваль­ну), що передбачає посилення ролі прогнозування. Більшість екс­пертів у галузі менеджменту вважають, що головне для мене­джерів — уміти бачити перспективу;

5) здатність формування необхідної системи маркетингової інформації. Потреба в отриманні інформації, яка характеризує найбільш вірогідні реакції ринку, передбачає створення системи маркетингової інформації, яка б враховувала обсяги і вид необхідної інформації,  джерела її надходження, методи отримання тощо. Ефективність роботи багато в чому залежить від здатності не тільки створювати комп'ютеризовані інформаційні системи, а і впроваджувати нові інформаційні техноло­гії;

6) необхідність кадрового забезпечення кваліфікованими фахівцями. Ринкова економіка потребує нових висококваліфікованих керівників і фахівців з новим мисленням, які володіють су­часними методами здійснення виробничої і комерційної діяль­ності, здатні творчо підходити до вирішення ринкових проблем, своєчасно адаптуватися до змін маркетингового середовища і забезпечувати прибуткове функціонування підприємств.

Отже, становлення ринкових відносин в Україні зумовлює необхідність нового підходу до управління виробництвом і збу­том товарів, підходу, що втілює нову філософію управління, здійснення останнього на якісно ново­му рівні. Саме такий підхід забезпечує використання зарубіж­ного досвіду менеджменту і маркетингу, його адаптацію до кон­кретних умов кожного регіону та України в цілому.загрузка...