загрузка...
 
3.6 Особливості стратегії зростання середніх та великих  підприємств
Повернутись до змісту

3.6 Особливості стратегії зростання середніх та великих  підприємств

Се­редні підприємства для забезпечення життєдіяльності мають дотримуватися спеціалізації на ринковій ніші. Ринкова ніша для середніх підприємств – це засіб конкурентної боротьби з великими підприємствами. Середні підприємства можуть ви­брати один із чотирьох видів стратегії зростання залежно від темпів їх зростання та темпів зростання ринкової ніші, в якій функціонують підприємства (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 – Матриця "темпи зростання підприємства / темпи зро­стання ніші" [14]

Стратегія збереження спрямована на збереження наяв­ного становища підприємства, оскільки не має ні необхідності розширення діяльності, ні можливостей для цього. У цій стра­тегії є небезпека втратити нішу внаслідок зміни потреб.

Стратегія пошуку загарбника – у зв'язку з нестачею коштів для збереження свого становища у межах ніші середнє підприємство шукає велике підприємство, яке було б у змозі поглинути його, але при цьому зберегти як відносно само­стійний підрозділ і його місце у ринковій ніші.

Стратегія лідерства у ніші можлива у двох випадках:

підприємство зростає так само швидко, як і ніша, що дає йому можливість перетворитися у провідне монопольне підприємство та не допустити в нішу конкурентів;

підприємство повинно мати відповідні фінансові ресур­си для підтримання прискореного зростання.

4.Стратегія виходу за межі ніші ефективна тільки тоді, коли межі ніші досить вузькі для підприємства. Для конкурентної боротьби за межами ніші підприємство має відкласти у ніші достатні фінансові та інші ресурси.

Ве­ликі підприємства мають можливість здійснювати масове стандартизоване виробництво та розширення сфери діяльності (диверсифікацію). Однак це знижує гнучкість їх діяльності. Залежно від темпів зростання та ступеня диверсифікації ви­робництва великі підприємства можна поділити на три гру­пи: "горді леви", "могутні слони", "незграбні бегемоти". Ха­рактеристики цих підприємств наведено на рис. 3.10 та у табл. 3.2.

Рисунок 3.10 – Типи великих підприємств [14]

Таблиця 3.2 – Характеристика великих підприємств [14]

Характе-ристики

"Горді леви"

"Могутні слони"

"Незграбні

бегемоти"

Зростання

Прискорене

Середнє, стабільне

Уповільнене

Профіль

Спеціалізація у важливому, перспективному, великому сегменті

Широка диверсифікація у великому регіоні

Надмірна, безладна диверсифікація на багатьох ринках (сегментах)

Прибуток

Достатній для прискореного зростання

Достатній для забезпечення

стійкості ринку

Недостатній, може завдавати

збитків

Стратегії для великих підприємств потрібно вибирати на основі аналізу ключових чинників, що характеризують їх стан з урахуванням результатів аналізу портфеля різних видів бізне­су, а також характеру і сутності реалізованих стратегій.

А.А. Томпсон і Дж. Стрікленд запропонували матрицю ви­бору стратегій залежно від динаміки зростання ринку і конку­рентної позиції підприємства (рис. 3.11).

Рисунок 3.11 – Можливі корпоративні стратегії великих підприємств [14]

Таким чином, засвоївши види та особливості маркетингових стратегій різних типів підприємств, необхідно диференційовано підходити до вибору їх застосування у практичній діяльності [14].загрузка...