загрузка...
 
вступ
Повернутись до змісту

вступ

Курс “Фінанси” є самостійним розділом економічної науки і нормативною дисципліною для підготовки бакалаврів економіки. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блока дисциплін економічної теорії і паралельному вивченні дисципліни “Гроші та кредит” і є базою для вивчення дисциплін “Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Бюджетна система”, “Податкова система”, «Страхові послуги», «місцеві фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Соціальне страхування» та ін.

Метою викладання дисципліни “Фінанси” є вивчення студентами загальних принципів і положень фінансових відносин в Україні , функціонування фінансової, бюджетної, податкової систем та їхніх ланок як на рівні держави, так і на рівні підприємства, а також одержання студентами спеціальних знань, необхідних у подальшому навчанні та практичній діяльності.

Головними завданнями викладання цієї дисципліни є вивчення студентами загальної теорії фінансів, включаючи питання сутності фінансів, функції фінансів, складу фінансової системи, фінансової політики, фінансового контролю, побудови і значення фінансового механізму, бюджетної системи, бюджетного устрою, бюджетного процесу, податкової системи, місцевих фінансів, цільових фондів, державного кредиту, фінансів домогосподарств, страхування, фінансового ринку тощо.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ суть і тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливості в сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання; загальну характеристику фінансово-кредитної, бюджетної, податкової систем держави; основні напрямки витрати бюджетних коштів, особливо на фінансування бюджетних установ і соціальний захист населення; основні положення організації місцевих (територіальних) фінансів; основні положення політики управління бюджетним дефіцитом і державним боргом; сутність фінансових ресурсів підприємств, організацію фінансової діяльності підприємств, сутність страхової діяльності, основні засади функціонування страхового ринку, фінансову діяльність домогосподарств, основні засади функціонування фінансового ринку, фінансові системи зарубіжних країн, основні теоретичні положення фінансового менеджменту, сутність міжнародних фінансів, основні елементи фінансової безпеки держави;

УМІТИ аналізувати бюджетну, податкову політику держави, проводити аналіз виконання державного і місцевого бюджетів, складати кошторис доходів і витрат бюджетної установи, робити розрахунок відрахувань підприємств і громадян у державні цільові фонди, оцінювати вплив системи оподаткування на діяльність підприємств і формування доходів бюджету, розраховувати бюджет домогосподарства, складати фінансовий план домогосподарства, розраховувати розміри страхових тарифів та страхових виплат за основними видами страхування, визначати крос-курси при здійсненні валютних операцій, розраховувати дохідність основних видів цінних паперів, порівнювати фінансову систему України з фінансовими системами зарубіжних країн, визначати основні показники фінансової діяльності підприємств при управлінні фінансами.

Конспект лекцій складений відповідно до типової навчальної програми дисципліни «Фінанси», що вміщена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент організацій».

При складанні конспекту лекцій використовувалися:

- підручники і навчальні посібники вітчизняних авторів О. П. Кириленко, О. Д. Василика, С. І. Юрія, В. М. Федосова, В. М. Опаріна, В. Д. Базилевича, Л. О. Баластрика та інших;

- зарубіжних авторів Є. С. Стоянової, Л. А. Дробозіної, В. М. Родіонової, Л. І. Якобсона, І. А. Поукока та інших;

- законодавча і нормативна бази України в галузі фінансів, оподатковування, бюджетної системи, страхування, фінансового ринку;

- матеріали, подані в періодичній літературі.загрузка...