загрузка...
 
4.3 Фінансове планування
Повернутись до змісту

4.3 Фінансове планування

Фінансове планування – один із елементів діяльності, пов'язаної з управлінням фінансами, складова частина всього народногосподарського планування.

Об'єктом фінансового планування є фінансові ресурси, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу ВНП, найважливіші серед яких прибуток, амортизаційні відрахування, податки, обов'язкові збори в цільові фонди та ін.

Фінансовий план – це план формування, розподілу й використання фінансових ресурсів, що складається в грошовій формі.

Принципи фінансового планування:

наукова обґрунтованість (передбачає проведення розрахунків фінансових показників на основі певних методик, вибір оптимальних варіантів);

єдність фінансових планів (єдність фінансової політики, єдиний підхід до розподілу ВНП, єдина методологія розрахунку показників);

безперервність (тобто взаємозв'язок перспективних, поточних і оперативних фінансових планів);

стабільність (незмінність показників фінансових планів).

Фінансові плани складаються:

окремими підприємствами, організаціями, установами, їх  об'єднаннями (баланси прибутків і видатків, кошториси, бізнес-плани, платіжні календарі);

на рівні міністерств, відомств, державних комітетів, державних цільових фондів (зведені кошториси);

у розрізі окремих територій (місцеві бюджети);

на рівні країни в цілому (державний бюджет, консолідований бюджет, консолідований баланс фінансових ресурсів).

за тривалістю (терміном дії) розрізняють:

перспективні фінансові плани (на період більше одного року);

поточні (один рік);

оперативні (квартал, місяць, декада) фінансові плани.

Діяльність, пов'язана зі складанням кожного фінансового плану передбачає виконання певних видів робіт із використанням відповідних методів (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 – Етапи й методи фінансового планування

Етап

Метод

1 Аналіз виконання показників фінансових планів за попередній період

Економічний аналіз

2 Розрахунок доходів і витрат на плановий період

Коефіцієнтів, нормативний, економіко-математичні методи

3 Збалансованість доходів і витрат фінансового плану

Балансовий

Економічний аналіз і економіко-математичні методи вивчають окремі курси, сутність інших викладена нижче.

метод коефіцієнтів, або екстраполяції, передбачає поширення встановлених у минулому тенденцій на майбутній період або поширення вибіркових даних на іншу частину сукупності досліджуваних об'єктів. Він використовується при індексації вартості основних фондів, дооцінки товарно-матеріальних цінностей у зв'язку з інфляцією, при плануванні прибутку, величини власних оборотних коштів тощо.

Недолік цього методу в тому, що разом з коефіцієнтами на наступний період переносяться недоліки попереднього періоду, внутрішні резерви не вишукуються.

Нормативний метод передбачає розрахунок  фінансових показників на основі встановлених норм і нормативів. До них відносять нормативи створення фондів коштів, норми амортизаційних відрахувань, норми витрачання коштів у бюджетних установах. Нормативний метод більш ефективний, тому що норми й нормативи науково обґрунтовані, прогресивні, мають тривалий характер дії.

Нормативи бувають двох видів:

нормативи, що ґрунтуються на матеріальних нормах, що являють собою грошове вираження натуральних норм (при визначенні витрат бюджетних установ);

нормативи як самостійні величини, що відображають процеси формування й розподілу доходів, відрахувань і т. д. (податки, внески в цільові фонди, нормативи розподілу прибутку).

Балансовий метод у фінансовому плануванні передбачає відповідність витрат джерелам їх покриття, ув'язування всіх розділів фінансового плану, фінансових і виробничих показників, у результаті чого досягається збалансованість плану.

Основними напрямками вдосконалення фінансового планування є:

забезпечення стабільних умов господарювання, а саме стабільних податків, зборів, подолання інфляції;

підвищення ролі перспективного фінансового планування;

широке застосування економічних нормативів, електронно-обчислювальної техніки, економіко-математичних методів, автоматизованої системи управління у фінансовому плануванні;

подальше розширення прав суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування у фінансовому плануванні;

уніфікація фінансових планів в окремих сферах діяльності.

Наведемо характеристику найпоширеніших видів фінансових планів.

1 Баланс доходів і видатків. Він складається на підприємствах, це поточний фінансовий план, що розраховується на рік з розбивкою по кварталах.

Нижче наведена обов'язкова для державних і рекомендована для інших підприємств форма балансу доходів і видатків.       

Таблиця 4.2 –   форма балансу доходів і видатків

Орган, з яким погоджений фінансовий план

__________________________________________________________________

Затверджую

_________________________________

 (посада, ініціали й прізвище

керівника органа управління державним підприємством)

Підприємство _______________________ за ЄДРПОУ  _______

Орган управління ___________________ за НИЗУ    __________

Область _____________________________ за ЗКГНГ _________

Вид економічної діяльності _________ за КВЕД  _____________

Місцезнаходження ___________________________

Телефон ____________________________________

Прізвище й ініціали керівника ______________________

Фінансовий план державного підприємства на _____________рік

Одиниця виміру: тис.гривень

Показники

Код рядка

плановий  

рік, всього

у тому числі по кварталах

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

I. Джерела формування і надходження коштів

 

 

 

 

 

 

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

010

 

 

 

 

 

нерозподілений прибуток минулих періодів

020

 

 

 

 

 

амортизаційні відрахування

030

 

 

 

 

 

довгострокові кредити банків

040

 

 

 

 

 

інші довгострокові фінансові зобов'язання

050

 

 

 

 

 

інші довгострокові зобов’язання

060

 

 

 

 

 

короткострокові кредити банків

070

 

 

 

 

 

суми авансів, отриманих від поставок продукції, виконання робіт (послуг) 

080

 

 

 

 

 

векселя видані

090

 

 

 

 

 

товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочення платежу 

100

 

 

 

 

 

цільове фінансування й  цільові надходження, усього

110

 

 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань)

111

 

 

 

 

 

засоби спеціальних цільових фондів  (розшифрувати)

112

 

 

 

 

 

інші джерела (розшифрувати)

120

 

 

 

 

 

II. Приріст активів підприємства, капітальні інвестиції, усього 

130

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

131

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

132

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних активів

133

 

 

 

 

 

отримання (створення) нематеріальних активів

134

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудування, дообладнання реконструкція) основних засобів

140

 

 

 

 

 

довгострокові фінансові інвестиції

150

 

 

 

 

 

приріст оборотних активів підприємства

160

 

 

 

 

 

поточні фінансові інвестиції

170

 

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

180

 

 

 

 

 

III. Повернення залучених коштів, усього

190

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

довгострокові кредити  банків

191

 

 

 

 

 

інші довгострокові фінансові зобов'язання 

192

 

 

 

 

 

інші довгострокові зобов’язання

193

 

 

 

 

 

короткострокові кредити банків

194

 

 

 

 

 

повернення позик, кредитів й інших коштів, отриманих на поворотній  основі з бюджету

195

 

 

 

 

 

відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов’язань

196

 

 

 

 

 

IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів у бюджет і державні цільові фонди, сплата поточних податків і обов'язкових платежів в бюджет , усього

200

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

201

 

 

 

 

 

інші податки й обов’язкові платежі

202

 

 

 

 

 

внески до державних  цільових фондів, усього

210

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

внески на загальнообов’язкове (державне) пенсійне страхування

211

 

 

 

 

 

внески на страхування на випадок безробіття

212

 

 

 

 

 

внески на страхування від нещасних випадків на виробництві

213

 

 

 

 

 

погашення податкової заборгованості, що виникла на початок планового періоду, в тому числі реструктуризовані  й  відстрочені суми, що підлягають сплаті в плановому році

214

 

 

 

 

 

інші обов'язкові платежі  (розшифрувати)

220

 

 

 

 

 

V. Покриття збитків минулих періодів

230

 

 

 

 

 

 Керівник підприємства _________________________________

                         (підпис)       (розшифрувати)

2 Платіжний календар. Це оперативний фінансовий план. Головна мета його складання - спрогнозувати фінансовий стан підприємства на певну дату, на відміну від балансу доходів і видатків, він складається на певний період.

Нижче приводиться зразкова форма платіжного календаря (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3 – Форма платіжного календаря

Показники

Декада

1-а

2-а

3-я

1 Початкове сальдо

 

 

 

2 Надходження коштів

 

 

 

3 Витрата коштів

 

 

 

4 Сальдо за період (стор. 2 – стор. 3)

 

 

 

5 Кінцеве сальдо (стор. 1+стор. 4)

 

 

 

6 Мінімально припустиме сальдо

 

 

 

7 Залишок коштів (стор. 5 – стор. 6)>0

 

 

 

8 Нестача коштів (стор. 5 – стор. 6)<0

 

 

 

При складанні платіжного календаря обов'язково враховуються: строки виплати заробітної плати, премій, внесення податків і здійснення інших платежів, розрахунків з постачальниками й споживачами, стан дебіторської й кредиторської заборгованостей тощо.

3 Бізнес-план. Це план реалізації певного проекту або угоди. Це не чисто фінансовий план. Але він містить розділи, у яких наводиться розрахунок показників, таких, як витрати, прибуток, рентабельність, строк окупності витрат.

4 Кошторис доходів і видатків. Цей вид фінансового плану складається установами невиробничої сфери, у першу чергу бюджетними організаціями.

Кошториси бувають таких видів:

індивідуальні (кошторис доходів і видатків) – це фінансові плани окремих бюджетних установ;

загальні кошториси складаються по однотипних бюджетних установах (школах, лікарнях);

кошториси на проведення централізованих заходів (змагань, конкурсів, олімпіад);

зведені кошториси – це зведені воєдино індивідуальні кошториси й кошториси на проведення централізованих заходів у розрізі окремого міністерства.

5 Основними видами фінансових планів на рівні держави є бюджети, що мають, як і інші види фінансових планів, дві основні структурні частини дохідну й видаткову.

6 Баланс фінансових ресурсів і витрат держави складається з метою визначення обсягів фінансових ресурсів, що створюються в країні, напрямків їх використання, збалансованості доходів і витрат держави.

Крім того, за допомогою даного виду фінансового плану перевіряється обґрунтованість розрахунків показників державного й місцевого бюджетів, платіжного балансу, балансу доходів і видатків населення. Відмінність балансу фінансових ресурсів і витрат держави від зведеного бюджету полягає в тому, що, крім централізованих фінансових ресурсів, які акумулюються у бюджетній системі й позабюджетних фондах, у ньому відображаються й децентралізовані фінансові ресурси, які зосереджують у суб'єктів господарювання й населення.загрузка...