загрузка...
 
5.2 Бюджетний устрій і бюджетна система України
Повернутись до змісту

5.2 Бюджетний устрій і бюджетна система України

Структура бюджету розглядається в горизонтальному й вертикальному розрізах. У горизонтальному вона характеризується складом доходів і видатків, а також їх питомою вагою. У вертикальному розрізі структура бюджету розглядається за рівнями державної влади й управління й характеризується взаємозалежними поняттями «бюджетний устрій» і «бюджетна система».

Бюджетний устрій визначає, яким чином здійснюється побудова бюджетної системи, її розподіл на окремі види бюджетів на основі державного й територіального устрою країни.

Бюджетна система України – це сукупність державного бюджету й місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетний устрій базується на таких основних положеннях:

1 Розподіл видів бюджетів, що створюються у даній країні.

2 Встановлення принципів побудови бюджетної системи.

3 Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

4 Визначення характеру й форм взаємовідносин між бюджетами.

Теоретично можливі три варіанти виділення видів бюджетів:

а) створення єдиного бюджету для всієї країни;

б) створення окремих регіональних бюджетів.

Як перший, так і другий варіанти мають істотні недоліки й не знайшли застосування в цей час; тому в реальному житті використовується третій варіант:

в) створення на будь-якому рівні адміністративного поділу централізованих і децентралізованих видів бюджетів.

Відповідно до такого підходу в бюджетній системі України виділяються:

• державний бюджет;

• місцеві бюджети.

Місцеві бюджети включають бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

Бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).

Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що входять у нього за доходами і видатками, ці показники використовуються для аналізу й прогнозування економічного й соціального розвитку держави, розроблення напрямків розвитку бюджетної політики. Даний бюджет  не затверджується законодавчим органом влади.

Зведений бюджет України містить показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим і зведені бюджети областей і міст Київ і Севастополь.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим містить показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів і бюджетів міст республіканського значення.

Зведений бюджет області містить показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.

Зведений бюджет району містить показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом містить показники міського бюджету й бюджетів районів, які входять до його складу. У випадку, якщо місту або району в місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища або села, зведений бюджет міста або району в місті містить показники бюджетів цих міст, селищ і сіл.

Принципи побудови бюджетної системи характеризують взаємозв'язок і підпорядкованість бюджетів.

Бюджетна система України базується на таких принципах:

1) принцип єдності бюджетної системи України – єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2) принцип збалансованості – повноваження на здійснення видатків бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності – Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети;

4) принцип  повноти – до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та видатки бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

5) принцип обґрунтованості – бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

6) принцип ефективності та результативності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) принцип субсидіарності – розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;

9) принцип справедливості і неупередженості – бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

10) принцип публічності та прозорості – інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів.

У цілому реально функціонуюча бюджетна система України може бути подана такою схемою. Розмежування доходів і витрат між окремими бюджетами починається з розподілу витрат. Оскільки бюджет є фінансовою базою держави, то в основі розмежування витрат лежить визначення меж функцій між окремими рівнями державної влади й управління. Розподіл видатків може базуватися на двох принципах: відомчої підпорядкованості й територіального розміщення об'єктів фінансування.

Принцип відомчої підпорядкованості означає, що суб'єкт бюджетного фінансування дістає кошти з того бюджету, який відповідає рівню органа управління цим суб'єктом (наприклад, СумДУ фінансується з Державного бюджету України, оскільки університет підлеглий Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України).

Принцип територіального розміщення означає, що фінансування здійснюється з бюджету тієї адміністративної одиниці, на території якої перебуває суб'єкт фінансування (наприклад, фінансування загальноосвітньої школи № 6 здійснюється з міського бюджету, бо школа знаходиться на території міста Суми і належить до міського відділу освіти).

На сьогодні основним є принцип відомчої підпорядкованості. Розподіл доходів є похідним від розподілу витрат. Розподіл доходів ґрунтується на встановленні загальнодержавних податків і платежів і місцевих податків і зборів.

Про взаємовідносини між різними бюджетами мова йтиме в темі «Місцеві фінанси».

В основі побудови бюджетної системи, як уже говорилося вище, лежить адміністративно-територіальний поділ даної країни. При цьому виділення бюджетів здійснюється за наявності відповідного органу управління. Так, специфічною ознакою України є те, що на сільському рівні утворюється один для декількох сіл орган влади. Таким чином, для декількох сіл створюється одна сільрада, яка і формує один бюджет.

Бюджетну систему України можна зобразити у вигляді схеми на рис. 5.1.

 

Рисунок 5.1 – Бюджетна система Українизагрузка...