загрузка...
 
5.5 Склад і структура видатків бюджету
Повернутись до змісту

5.5 Склад і структура видатків бюджету

Державні видатки як економічна категорія – це грошові відносини із приводу розподілу й використання централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів держави з метою фінансування загальнодержавних потреб соціально-економічного розвитку.

Видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення  надмірно сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.

Витрати бюджету – видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів.

Видатки та кредитування бюджету згідно з новим Бюджетним кодексом класифікуються за:

1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);

3) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).

Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету (місцевого бюджету) формується Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.

До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, що затверджується Міністерством фінансів України. Складові частини цієї класифікації, що конкретизують програми і заходи з виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування вживаються в контексті терміна "бюджетна програма".

Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів.

На основі відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Державне казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджетних коштів визначають мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням даних єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Таблиця 5.2 – Приклади відомчої класифікації видатків бюджету

КВКВ

Назва

11

Апарат Верховної Ради України 

30

Державне управління справами

41

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

60

Верховний суд України

70

Вищий господарський суд України

80

Конституційний Суд України

90

Генеральна прокуратура України

100

Міністерство внутрішніх справ України

110

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

120

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

140

Міністерство закордонних справ України

170

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

180

Міністерство культури України

210

Міністерство оборони України

220

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

230

Міністерство охорони здоров'я України

240

Міністерство екології та природних ресурсів України

250

Міністерство соціальної політики України

260

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

280

Міністерство аграрної політики та продовольства України

300

Державна служба статистики України 

310

Міністерство інфраструктури України

311

Державна служба автомобільних доріг України

771

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

788

Сумська обласна державна адміністрація

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету має такі рівні деталізації:

1) розділи, в яких систематизуються видатки та кредитування бюджету, пов’язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, які конкретизують видатки та кредитування бюджету на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

У табл. 5.3 наведені приклади функціональної класифікації витрат бюджету з кодами.

Таблиця 5.3 – Приклади функціональної класифікації витрат бюджету

Код

Найменування

0100

Загальнодержавні функції

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність 

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування 

0112

Фінансова та фіскальна діяльність 

0113

Зовнішньополітична діяльність 

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам 

0130

Інші загальні функції державного управління 

0140 

Фундаментальні дослідження 

0150 

Дослідження і розробки у сфері державного управління 

0160 

Проведення виборів та референдумів 

0170 

Обслуговування боргу 

0180 

Міжбюджетні трансферти 

0200 

Оборона 

0300 

Громадський порядок, безпека та судова влада 

0400 

Економічна діяльність 

0410 

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність 

0420 

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство 

0430

Паливно-енергетичний комплекс

0440

Інша промисловість і будівництво

0450

Транспорт

0460

Зв'язок, телекомунікації й інформатика

0470

Інші галузі економіки

0480

Дослідження й розробки в галузях економіки

0490

Інша економічна діяльність

0500

Охорона навколишнього природного середовища

0600

Житлово-комунальне господарство

0700

Охорона здоров'я

0800

Духовний і фізичний розвиток

0900

освіта

1000

Соціальний захист і соціальне забезпечення

Видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.

У таблиці 5.4 наведена повна класифікація витрат за кодами економічної класифікації. Цей вид класифікації використовується при складанні основного фінансового документа бюджетної організації – Кошторису доходів і видатків бюджетної установи.

Таблиця 5.4 – Економічна класифікація видатків бюджету

 

Найменування 

1000 

Поточні видатки 

1100 

Видатки на товари і послуги 

1110 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1111 

Заробітна плата 

1112 

Грошове утримання військовослужбовців 

1120 

Нарахування на заробітну плату 

1130 

Придбання товарів і послуг 

1131 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1132 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1133 

Продукти харчування 

1134 

Оплата послуг (крім комунальних) 

1135 

Інші видатки 

1140 

Видатки на відрядження 

1150 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

1160 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1161 

Оплата теплопостачання 

1162 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1163 

Оплата електроенергії 

1164 

Оплата природного газу 

1165 

Оплата інших комунальних послуг 

1166 

Оплата інших енергоносіїв 

1170 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

1171 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

1172 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

1200 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1300 

Субсидії і поточні трансферти 

1310 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1320 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1340 

Поточні трансферти населенню 

1341 

Виплата пенсій і допомоги 

1342 

Стипендії 

1343 

Інші поточні трансферти населенню 

1350 

Поточні трансферти за кордон 

2000 

Капітальні видатки 

2100 

Придбання основного капіталу 

2110 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2120 

Капітальне будівництво (придбання) 

2121 

Будівництво (придбання) житла 

2123 

Інше будівництво (придбання) 

2130 

Капітальний ремонт 

2131 

Капітальний ремонт житлового фонду 

2133 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

2140 

Реконструкція та реставрація 

2141 

Реконструкція житлового фонду 

2143 

Реконструкція інших об'єктів 

2144 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

2200 

Створення державних запасів і резервів 

2300 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2400 

Капітальні трансферти 

2410 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2420 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2430 

Капітальні трансферти населенню 

2440 

Капітальні трансферти за кордон 

2450 

Капітальні трансферти до бюджету розвитку 

3000 

Нерозподілені видатки 

Крім бюджетної класифікації видатків, у теорії застосовуються й інші види класифікації видатків бюджету:

а) за роллю у відтворенні;

б) за суспільним призначенням;

в) за рівнями бюджетної системи;

г) за формами бюджетного фінансування.

За роллю у відтворенні виділяються поточні й капітальні видатки бюджету.

Поточні характеризують видатки на утримання підприємств, об'єктів, установ і організацій виробничої й соціальної інфраструктури, фінансування заходів з соціального захисту населення, поточних субсидій органам підпорядкування нижчого рівня, виплата відсотків з державного боргу, закупівля товарів і послуг державного й військового характеру.

Капітальні — це видатки на створення нових і розширення діяльності діючих підприємств, установ і організацій, фінансування інвестиційної й інноваційної діяльності, субвенції й інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням.

Відповідно до такого розподілу видатків може формуватися два окремих бюджети – поточний і бюджет розвитку.

За суспільним призначенням видатки відображають функції держави:

• економічну – видатки на економічну діяльність і науку;

• соціальну – видатки на соціальний захист і соціально-культурну сферу;

• оборонну – видатки на оборону;

• управлінську – видатки на органи державної влади й управління, правоохоронні органи, судову владу й прокуратуру, митну й податкову службу, зовнішньополітичну діяльність.

У видатках бюджету також виділяються видатки на обслуговування внутрішнього й зовнішнього державного боргу.

За цільовим призначенням виділяють видатки: на капітальне будівництво, капітальний ремонт, оплату праці, оплату комунальних послуг та інші видатки.

За рівнями бюджетної системи розрізняються видатки: Державного бюджету й відповідних місцевих бюджетів.

За формами бюджетного фінансування існують такі види видатків:

проектне фінансування — фінансування з бюджету інвестиційних проектів;

бюджетні кредити — надання фінансової допомоги з бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на поворотній основі;

кошторисне фінансування — виділення бюджетних асигнувань на підставі кошторису;

бюджетні трансферти — державні субсидії, субвенції, дотації.загрузка...