загрузка...
 
5.3.3 Розгляд заявки в патентному відомстві
Повернутись до змісту

5.3.3 Розгляд заявки в патентному відомстві

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до закону та правил, встановлених на його основі.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення установи затребувати копії матеріалів щодо розгляду заявки. Ці копії надсилають заявнику протягом місяця.

Заявник має право з власної ініціативи чи за запрошенням закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи, порядок якого встановлює установа.

Заявник може вносити до заявки виправлення, змінювати своє ім'я (найменування), свою адресу, адресу для листування, ім'я та адресу свого представника.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою усіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником.

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких символів чи елементів, що їх містять матеріали заявки.

Якщо заявник подав додаткові матеріали, то у процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої в поданій заявці суті винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Заявки, які надійшли до Патентного відомства, реєструють і передають на експертизу. Всі патентні заявки перевіряють на їх відповідність встановленим формальним вимогам.

Ця експертиза, яка має назву формальної або попередньої, здійснюється за єдиними правилами.

Під час проведення формальної експертизи заявки перевіряють:

наявність необхідних документів;

правильність їх складання;

відповідність заявленої пропозиції об'єктам, які можуть бути визнані винаходами, корисними моделями або промисловими зразками;

дотримання вимоги єдності винаходу, корисної моделі або промислового зразка;

чи не змінюють додаткові матеріали, якщо вони подані, суть заявленого об'єкта патентного права і чи дотриманий встановлений порядок їх подання;

правильність класифікації винаходу або корисної моделі за Міжнародною патентною класифікацією (МПК) і промислового зразка за Міжнародною класифікацією промислового зразка (МКПЗ);

дотримання порядку подання заявки через патентного повіреного, включаючи наявність і правильність оформлення довіреності, що засвідчує повноваження патентного повіреного.

Формальну експертизу заявки здійснюють по закінченні 2 місяців від дати її надходження до Патентного відомства.

На підставі результатів формальної експертизи може бути прийнято одне з таких рішень:

якщо заявка стосується розробки, яка належить до патентоздатних об'єктів, якщо заявка містить усі необхідні документи й останні правильно оформлені, приймають позитивне рішення.

якщо заявник порушив вимогу єдності розробки, йому пропонують протягом 2 місяців від дати одержання ним відповідного повідомлення сповістити, яке з наявних у заявці рішень слід розглядати, і за необхідності внести уточнення до документів заявки.

якщо в результаті формальної експертизи встановлено, що заявку оформлено на пропозицію, яка не належить до патентоздатних об'єктів, приймають рішення про відмову у видачі патенту.

По закінченні 18 місяців від дати надходження заявки, яка пройшла формальну експертизу з позитивним результатом. Патентне відомство публікує відомості про заявку, за винятком випадків, коли її відкликано.

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до сплати державного мита за видачу патенту.

Заявник має право поділити заявку на 2 і більше заявок (виділені заявки) за умови, що суть винаходу не вийде за межі змісту поділеної заявки в тому її вигляді, який вона мала на дату подання.

Поділ заявки здійснюють шляхом подання заявки про внесення змін до заявки та виділеної заявки (заявок) за умови сплати відповідних зборів.

Заявник має право перетворити заявку на винахід на заявку на корисну модель, і навпаки, у будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або відмову в його видачі.

У цьому разі зберігається дата встановлення пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати - дата подання заявки.

З дати надходження заявки до установи і до публікації відомостей про заявку або державну реєстрацію права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, матеріали заявки вважають конфіденційною інформацією.

Після публікації відомостей про заявку заявник має право на одержання компенсації за збитки, завдані йому особою, яка знала (чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки) про те, що відомості про заявку на винахід, який вона використовує без дозволу заявника, опубліковані. Зазначену компенсацію заявник може одержати тільки після одержання ним патенту.

Патенти на винаходи та промислові зразки видають лише після проведення експертизи заявок по суті (патентної експертизи). Під час експертизи по суті аналізується та встановлюється відповідність заявленого об'єкта умовам надання правової охорони, що дає підставу для винесення рішення про видачу патенту або мотивованого рішення про відхилення заявки.

Відповідно до ст. 4 Паризької конвенції на основі формальної заявки, зареєстрованої заявником в одній із держав – учасниць конвенції, заявник або його правонаступник може протягом установленого строку (6 місяців - на промисловий зразок, 12 місяців - на винахід і корисну модель) клопотати про надання охорони у всіх інших державах-учасницях. При цьому пізніше подані заявки того самого заявника розглядатимуть як такі, що були подані в той самий час, що і перша (більш рання) заявка.

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом 3 місяців від дати подання заявки до установи подає заяву про пріоритет (із посиланням на дату подання і номер попередньої заявки) та копію заявки, якщо останню було подано до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції.

У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважають втраченим, про що заявнику надсилають повідомлення.

Перевірка патентоздатності заявленої розробки полягає в дослідженні експертами Патентного відомства питання, чи відповідає розробка всім необхідним за законом ознакам об'єкта патентної охорони.

У період проведення експертизи заявки по суті Патентне відомство має право затребувати у заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе, у тому числі змінену формулу винаходу або уточнену сукупність ознак промислового зразка.

За результатами експертизи по суті приймають рішення про видачу або відмову у видачі патенту.

Якщо в результаті експертизи по суті Патентне відомство встановить, що заявлений винахід (промисловий зразок), виражений формулою (сукупністю суттєвих ознак), відповідає умовам патентоздатності, приймають рішення про видачу патенту на цю формулу (сукупність суттєвих ознак).

При встановленні невідповідності заявленого винаходу (промислового зразка) умовам патентоздатності виносять рішення про відмову у видачі патенту.загрузка...