загрузка...
 
5.4.3 Обов’язки патентовласника
Повернутись до змісту

5.4.3 Обов’язки патентовласника

Обов'язками патентовласника є:

сплата патентних зборів;

використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Збір за подання заявки - це збір, який сплачують при поданні заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Збір за видачу патенту - це збір, який сплачують за видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Річний збір - це збір, який сплачують за підтримання чинності патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» використанням винаходу, корисної моделі визнають виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський обіг, застосування, ввезення або зберігання в зазначених цілях продукту, що його охороняє патент.

Використанням винаходу визнають також;

застосування способу, що його охороняє патент, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування без згоди володільця патенту заборонено або, виходячи з обставин, це і так є очевидним;

пропонування до продажу, введення в господарський оборот, застосування, ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що його охороняє патент.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» використанням промислового зразка визнають виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка.

Обов'язок використати запатентовану розробку може бути виконаний не тільки фактично, а й номінантно. Для цього патентовласнику досить подати до Патентного відомства заяву про надання будь-якій зацікавленій особі права на використання запатентованого об'єкта (відкритої ліцензії).

Неприйняття рішення протягом установлених строків може мати для патентовласника несприятливі наслідки у вигляді видачі зацікавленим особам примусової ліцензії.

Для надання примусової ліцензії необхідна одночасна наявність таких умов, як:

невикористання або недостатнє використання патентовласником винаходу, корисної моделі або промислового зразка протягом 3 років;

відмова патентовласника від укладення ліцензійного договору;

доведення готовності використати охоронювану розробку тим, хто бажає її використати;

недоведення патентовласником того, що невикористання або недостатнє використання винаходу зумовлене поважними причинами.

Патентне законодавство не вимагає від патентовласників обов'язкового маркування запатентованих виробів. Проставлення на виробах, упаковці, супроводжувальній документації, рекламних матеріалах тощо відмітки про те, що їх охороняє патент, може здійснювати патентовласник за власної ініціативи.

Дострокове припинення чинності прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та визнання їх недійсними

Відповідно до ст. 466 ЦК чинність майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативи особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно до ст. 468 ЦК чинність достроково припинених виключних майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено в порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали в момент їх припинення.

Відповідно до ст. 469 ЦК права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнають недійсними на підставах та в порядку, встановлених законом.

Право на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути визнано в судовому порядку повністю або частково недійсним у разі:

невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка умовам видачі патенту;

наявності у формулі винаходу, корисної моделі ознак, яких не було в поданій заявці;

наявності в сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було в поданій заявці;

видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до ст. 467 ЦК у разі припинення чинності виключних майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти може вільно та безоплатно використовувати будь-яка особа, за винятком випадків, встановлених законом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було дано дозвіл на використання цих об'єктів, ці збитки відшкодовує особа, яка дала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.загрузка...