загрузка...
 
1.1.3 Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Збірні таблиці, їх призначення і використання
Повернутись до змісту

1.1.3 Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Збірні таблиці, їх призначення і використання

Кожний аркуш топографічної карти має рамку у вигляді трапеції, верхня і нижня сторони якої є паралелями, а бічні – меридіанами. Такий розподіл карти на окремі аркуші називається розграфленням карти.

Завдяки географічній сітці, яка покладена в основу розподілу карти на аркуші, досить повно визначається місцеположення на земній кулі будь-якої ділянки місцевості, що відображена на даному аркуші карти. Крім того, збіг сторін рамки з меридіанами і паралелями визначає розміщення аркушів карти відносно сторін горизонту: верхня сторона рамки є північною, нижня – південною, ліва – західною і права – східною.

Щоб швидко знаходити потрібні аркуші карт того чи іншого масштабу і району, кожному аркушу за визначеним правилом присвоєно своє цифрове і буквене позначення – номенклатура.

Номенклатура кожного аркуша являє над північною стороною його рамки (посередині або праворуч). Поряд з номенклатурою аркуша, крім того, підписується назва великого з розташованих на ньому населених пунктів. На кожному аркуші також зазначається номенклатура суміжних аркушів, що безпосередньо прилягають до нього. Ці надписи розміщуються посередині зовнішньої рамки з усіх її чотирьох сторін.

Номенклатура сучасних топографічних карт представляє собою злагоджену систему, єдину для карт будь-якого масштабу.

Основою номенклатури топографічних карт всіх масштабів є аркуші мільйонної карти. Як зазначалося вище (табл.1.2), будь-який аркуш цієї карти має такі розміри рамки:

6° – за довготою і 4° – за широтою. Якщо провести меридіани  через 6°, а паралелі через 4°, то вся поверхня Землі буде поділена на трапеції, кожній з яких відповідає окремий аркуш карти масштабу 1 : 1 000 000.

Номенклатура аркуша карти 1 : 1 000 000 складається із зазначення ряду (поясу) і колони; ряди аркушів позначаються заголовними буквами латинського алфавіту. Облік рядів ведеться від екватора до полюсів( рис.1.10), колони аркушів нумеруються арабськими цифрами. Їх облік ведеться від меридіана з довготою 180° із заходу на схід. Наприклад, номенклатура листа м.Смоленська буде  N-36 (Смоленськ).

Ця система розграфлення і номенклатури аркушів карти масштабу 1 : 1 000 000 є міжнародною.

Розміри і розміщення колон аркушів мільйонної карти за довготою збігається з шестиградусними зонами, на які розбивається поверхня земного еліпсоїда під час складання наших топографічних карт у проекції Гауса. Різниця є лише у їх нумерації: оскільки облік зон ведеться від нульового меридіана (меридіана Грінвіча), а облік колон аркушів мільйонної карти – від меридіана 180°, то номер зони відрізняється від номера колони на 30; тому, знаючи номенклатуру аркуша карти, легко визначити, до якої зони він належить, і, навпаки, за номером зони можна визначити номер колони. Наприклад, аркуш з м. Смоленська розміщений у шостій зоні: 36 – 30 = 6 (рис.1.10).

Розміри аркушів топографічних карт всіх інших, більш великих масштабів, встановлені таким чином, що кожному аркушу мільйонної карти відповідає завжди ціле їх число. Відповідно до цього номенклатура будь-якого аркуша топографічної карти масштабу

1 : 500 000 і більше складається з номенклатури відповідного аркуша мільйонної карти з додаванням до неї номера або букви, що показують розміщення на ньому даного аркуша карти.

Розміщення аркушів карт різних масштабів у межах мільйонної карти, а також порядок їх нумерації показані на рис.1.11.

Як бачимо з рисунка, одному аркушу мільйонної карти відповідають:

– 4 аркуши карти масштабу 1 : 500 000, які позначаються буквами А, Б, В, Г, так аркуш з м. Смоленська буде позначатися N-36-A (Смоленськ);

– 36 аркушів карти масштабу 1 : 200 000, які позначаються римськими цифрами

від І до ХХХVI; таким чином, аркуш з м. Смоленська буде мати номенклатуру N-36- IХ (Смоленськ);

– 144 аркуші карти масштабу 1 : 100 000, які позначаються арабськими цифрами від 1 до 144; наприклад, аркуш з м. Смоленська буде позначатися N-36- 41 (Смоленськ).

Одному аркушу карти масштабу 1 : 100 000 відповідає 4 аркуші карти масштабу

1 : 50 000, які позначаються російськими заголовними буквами А, Б, В, Г (рис.1.12). Позначення аркуша карти 1 : 50 000 складається з номенклатури даного аркуша карти

1 : 100 000 з додаванням до неї відповідної букви, наприклад, N-36-41-В позначає аркуш карти масштабу 1 : 50 000 з м. Смоленська.

Одному аркушу карти масштабу 1 : 50 000 відповідає 4 аркуші карти масштабу

1 : 25 000, які позначаються малими російськими буквами а, б, в, г, рис.1.12, наприклад,

N-36-41-В-а позначає аркуш карти масштабу 1 : 25 000 з м. Смоленська.

Для районів півночі, які розташовані вище від паралелі 60°, топографічні карти всіх масштабів є здвоєними аркушами за довготою, а на північ від паралелі 76° – почетвереними аркушами, за винятком карти масштабу 1 : 200 000, яка видається потроєними аркушами. Номенклатура таких зведених аркушів карт, які складаються з 2-4 одинарних аркушів, складається з номенклатури лівого одинарного аркуша з додаванням до неї кінцевого індексу (букви або цифри) номенклатури решти аркушів. Наприклад, Р-52-V,VI (карта масштабу 1 : 200 000), Р-52-23,24 (карта масштабу 1 : 100 000).


 

Рисунок 1.10 – Схема аркушів карти масштабу 1 : 1 000 000


 

Рисунок 1.11 – Розміщення і порядок нумерації аркушів карт масштабів 1 : 50 000 – 1 : 500 000 на аркуші мільйонної карти

 

Рисунок 1.12 – Розграфлення аркуша карти 1 : 100 000 на аркуші карти 1 : 50 000,

розграфлення аркуша карти 1 : 50 000 на аркуші карти 1 : 25 000загрузка...