загрузка...
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Повернутись до змісту

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Учебник „Военная топография”. И.А. Бубнов и др. Воениздат, 1964.

„Военная топография”. Учебник для курсантов учебных подразделений. Воениздат, 1954.

Учебник сержанта ракетных войск и артиллерии. Часть ІV. Воениздат, 1957

Учебник „Военная топография” М., Воениздат 1986.

Підручник „Військова топографія”. Київ, 1998.

Пособие „Военная топография”. Воениздат, 1976.

Учебник Топогеодезическая подготовка ракетных войск и артиллерии. Воениздат, 1982.

Учебник „Руководство по боевой работе топогеодезических подразделений ракетных войск и артиллерии”. – М., Воениздат.1983.

Справочник по военной топографии. Воениздат, 1980.

Топогеодезична прив’язка силами і засобами артилерійських підрозділів. Навчальний посібник. ВІ РВ і А СумДУ. Суми, 2002.

 Руководство по применению приборов для разведки и стрельбы

М., Воениздат, 1982.

Указания по работе на топогеодезических приборах РВ и А СВ. М., Воениздат, 1981.

Приборы оптической разведки. Учебное пособие. – Сумы: СВАКУ - 1988.

Учебник „Применение микроэлектронной вычислительной техники при выполнении топогеодезических работ”. – М.: Воениздат, 1987.

Учебник „Применение микрокалькуляторов в артиллерии сухопутных войск” – М.: Воениздат, 1988.

Пятизначные таблицы логарифмов, М., Воениздат, 1964.

Навчальне видання

Кривошеєв Андрій Михайлович

Приходько Анатолій Іванович

Петренко Валентин Миколайович

Сергієнко Роман Вікторович

Військова топографія

Навчальний посібник

Художнє оформлення обкладинки Л.В. Петренко

Редактори: Н.В. Лисогуб, М.Я. Сагун

Комп’ютерне верстання Л.В. Петренко

Формат 60х84/8. Ум. друк. арк. 33,02. Обл.-вид. арк. 28,06. Тираж 300 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062  від 17.12.2007.

 

 загрузка...