загрузка...
 
4.1.4 Сорбційне вилуговування золота
Повернутись до змісту

4.1.4 Сорбційне вилуговування золота

Ціанування перемішуванням золотовмісних руд є найефективнішим процесом отримання золота. Вилуговування пульп перемішуванням проходить швидше і дає краще добування золота і срібла внаслідок того, що при подрібненні руди забезпечується добре виявлення золота. Тому при швидкості вилуговування і повноті добування золота ціанування переміщенням значно краще за перколяційний процес і купчасте вилуговування.

За наявності в руді великого золота його перед ціануванням добувають у циклі подрібнення методами гравітаційного збагачення, тому в процес ціанування перемішуванням з рудою надходить тільки дрібне золото, розчинення якого відбувається досить швидко.

Рудні пульпи, що надходять на ціанування перемішуванням, мають підвищену в'язкість, що утруднює дифузію ціаністих іонів і молекул розчиненого кисню до поверхні частинок золота. Крім того, сульфідні мінерали, часто наявні в руді, досить легко окиснюються розчиненим киснем, внаслідок чого його концентрація в рідкій фазі може стати значно нижчою необхідної для розчинення золота. Тому при ціануванні пульп особливе значення має енергійне перемішування і безперервне насичення її киснем повітря.

Процес ціанування руд перемішуванням проводять при концентрації NаСN, що становить 0,05-0,1%, і концентрації СаО, яка дорівнює 0,01-0,03% (рН = 9-11).

Для забезпечення найкращих умов добування золота із сульфідних руд і руд з високим вмістом оксидів заліза або глини потрібне більше розрідження пульпи.

Процес ціаністого вилуговування золота здійснюють в періодичному або безперервному режимі.

При ціануванні в періодичному режимі пульпи періодично окремими порціями закачують в паралельно працюючі апарати для вилуговування. Після інтенсивного перемішування з ціаністим розчином і захисним лугом протягом певного проміжку часу, необхідного для розчинення золота, пульпу випускають і перекачують в чани-збірники, а в апарати вилуговування закачують нову порцію пульпи. У чанах-збірниках вилуджена пульпа накопичується і підтримується у зваженому стані до надходження у наступну стадію обробки, наприклад, на відділення золотовмісних розчинів від твердої фази методом фільтрації.

Періодичний режим ціанування руди використовується на фабриках невеликої продуктивності із застосуванням фільтрації пульпи і подальшим осадженням золота з ціаністих розчинів цинковим пилом або стружкою. Як правило, в періодичному режимі ціанують невеликі кількості гравітаційних концентратів та інших золотовмісних продуктів.

При безперервному вилуговуванні пульпа надходить у каскад з послідовно з’єднаних апаратів ціанування. Число апаратів в каскаді звичайно вибирають не більш 4-6 з сумарним робочим об’ємом, що забезпечує при проходженні пульпи через них необхідний час для розчинення золота.

Технологічні параметри процесу сорбційного вилуговування.

 Сорбцію золота і срібла з пульпи із застосуванням сорбентів на даний час здійснюють двома способами.

1 Після операції попереднього ціанування.

2 Поєднанням процесів ціанування і сорбції.

І в тому, і іншому випадку за наявності сорбенту відбуваються два поєднані в часі процеси – розчинення благородних металів і сорбція їх на іоніт або активне вугілля, тобто процес сорбційного вилуговування (рис. 4.1). Тільки після попереднього ціанування у процесі сорбції за наявності сорбенту відбувається процес дорозчинення золота. Перед виведенням насиченого сорбенту з процесу він повинен контактувати з ціанистою пульпою, у розчині якої є досить висока концентрація золота.

Це  досягається  тим, що руду або концентрат перед сорбційним вилуговуванням піддають операції попереднього ціанування.  У  цьому  випадку  частина або  більше половини золота з твердої фази переходить у розчин з максимальною концентрацією його в рідкій фазі. Проціанована таким чином пульпа надходить у процес сорбційного вилуговування, де відбуваються дорозчинення золота і його сорбція на активне вугілля.

 

Рисунок 4.1 – Технологічна схема процесу сорбційного вилуговування золота

Процес розчинення золота відбувається у дифузійній ділянці, тобто швидкість процесу розчинення залежить від швидкості дифузії розчинників і продуктів реакції. Якщо швидкість дифузії розчинників – учасників реакції обміну – більша, ніж швидкість дифузії продуктів реакції, то введений у систему сорбент сприяє прискореному відведенню з реакційної зони ціаністих аніонів золота.

До основних технологічних параметрів процесу сорбційного ціанування відносять такі:

1 Тривалість процесу.

2 Одноразове завантаження сорбенту в процес.

3 Час перебування сорбенту в процесі сорбції.

4 Кількість ступенів сорбції.

5 Величини потоків пульпи і сорбенту.загрузка...