загрузка...
 
5.1.3 Фізичні властивості
Повернутись до змісту

5.1.3 Фізичні властивості

Лантаноїди у вигляді простих речовин - сріблясто - білі метали (празеодим і неодим злегка жовтуватого кольору), що блякнуть у вологому повітрі. Всі лантаноїди в основному мають структуру ГПУ, за винятком європію (об'ємно - центровані кристалічні гратки), ітербію (гранецентровані кристалічні гратки) і самарію, який кристалізується у ромбоедричній структурі. Метали підродини церію пластичні, порівняно м'які, причому їх твердість зростає із збільшенням атомного номера, за винятком ітербію, який має аномально високу провідність; вона в 3 рази більша, ніж у інших лантаноїдів, які за цим параметром наближаються до ртуті. Всі лантаноїди – парамагнетики, але лютецій має слабку магнітну сприйнятливість, а європій, гадоліній, диспрозій і ербій при Т, нижчу за кімнатну, володіють феромагнетизмом. Тільки гадоліній має найвищу точку Кюрі (16°С). Цікаві магнітні властивості має диспрозій, який залежно від Т проявляє властивості парамагнетика, феромагнетика і антиферомагнетика. Найбільш тугоплавкими є тулій і лютецій. У характері зміни Тпл лантаноїдів чітко виявляється внутрішня періодичність. Мінімальні Тпл мають європій і ітербій, у яких є стійкі 4f75d°6s2 і 4f145d°6s2 електронних конфігурацій. Легкоплавкі лантан, церій і празеодим характеризуються високими Ткип, тобто є важковипаровуваними. Європій і ітербій у ряді лантаноїдів мають найнижчі Ткип - найбільш леткі. Гадоліній відрізняється від інших лантаноїдів найбільшим електричним опором і теплопровідністю. Лист металевого гадолінію у декілька сантиметрів має таку ж надійність, що і багатометрова товща бетону або води. Електропровідність ітербію в 3 рази більше, ніж у решти лантаноїдів.

Всі лантаноїди - досить важкі метали (табл. 5.2) [1].

Європій - найлегший з лантаноїдів, його густина дорівнює 5,245 г/см3. У нього ж найбільші зі всіх лантаноїдів атомні радіус і об'єм. З цими "аномаліями" властивостей європію деякі дослідники зв'язують той факт, що зі всіх лантаноїдів європій - найбільш стійкий до кородуючої дії вологого повітря і води.

У гадолінію максимальний у порівнянні зі всіма іншими лантаноїдами питомий електричний опір – зразково удвічі більший, ніж у його аналогів. І питома теплоємність цього елемента на 20% перевищує питому теплоємність лантану і церію. Нарешті, магнітні властивості ставлять гадоліній в один ряд із залізом, кобальтом і нікелем. У звичайних умовах, коли лантан і решта лантаноїдів  парамагнітні, гадоліній – феромагнетик, причому навіть сильніший, ніж нікель і кобальт. 

Але і залізо, і кобальт зберігають феромагнітність і при температурі близько 1000°C (залізо) і 631°С (нікель). Гадоліній втрачає цю властивість, будучи нагрітим лише до 290°К (17°С). Незвичайні магнітні властивості і у деяких сполук гадолінію. Його сульфат і хлорид, розмагнічуючись, помітно охолоджуються. Цю властивість використовували для отримання наднизької температури. Спочатку сіль Gd2(SO4)3·H2O поміщають у магнітне поле і охолоджують до гранично можливої температури. А потім дають її розмагнітитися. При цьому запас енергії, якою володіла сіль, ще зменшується, і в кінці досліду температура кристалів відрізняється від абсолютного нуля всього на 0,001°С. 

За даними академіка А.П.Виноградова, за тугоплавкістю тулій другий серед лантаноїдів: температура його плавлення - 1545°С. Лише лютецію він поступається за температурою плавлення (табл. 5.2).

Таблиця 5.2 – Фізичні властивості лантаноїдів

Елемент

?, г/см3

Тпл, 0С

Ткип, 0С

Лантан

6,17

920

3454

Церій

6,66

795

3257

Празеодим

6,78

935

3212

Неодим

7,00

1024

3127

Прометій

7,22

1027

2730

Самарій

7,54,

1072

1752

Європій

5,26

826

1597

Гадоліній

7,90

1321

3233

Тербій

8,27

1356

3041

Диспрозій

8,54

1 406

2335

Гольмій

8,80

1461

2572

Ербій

9,05

1497

2510

Тулій

9,33

1545

1732

Ітербій

6,98

824

1193

Лютецій

9,84

1652

3315загрузка...