загрузка...
 
ТЕМА 4 Принципи та методи менеджменту 1 Поняття принципів управління.
Повернутись до змісту

ТЕМА 4 Принципи та методи менеджменту 1 Поняття принципів управління.

1 Найважливіше значення в реалізації мети організації мають прин­ципи менеджменту, які використовує у своїй діяльності управлін­ський персонал. У принципах менеджменту узагальнено, з одного боку, пізнані закони і закономірності, з іншого — досвід управління, який виправдав себе. Вони визначають спосіб діяльності, взаємодії і виступають правилами, нормами управлінської діяльності. Принципи управління похідні від загальних законів і відображають відносини, згідно з якими має створюватися, функціонувати і розвиватися система управління. Ігнорування принципів може створювати в управлінні ситуацію, яка в кінцевому підсумку може призвести до невдач в управлінській діяльності. Тому знання й урахування принципів у практичній діяльності є найважливішою умовою ефективного управ­ління.

Загальні принципи менеджменту мають відповідати таким ви­могам:

1 Визначати загальні положення, властиві організаціям різних типів і видів.

2 Відповідати законам розвитку природи, суспільства і бізнесу.

3 Об'єктивно відображати сутність явищ і реальних процесів управління організацією.

4 Бути визнаними суспільством.

Основоположний принцип менеджменту - забезпечення прибутковості бізнесу, процвітання підприємництва і максимум добробуту персоналу фірми. Як відомо, принципи раціонального управління вперше було сфор­мульовано основоположниками наукового менеджменту - Ф. Тей­лором, Г. Емерсоном, А. Файолем.

Центром вчення Ф. Тейлора стали чотири принципи управління індивідуальною працею працівників: науковий підхід до виконання кожного елемента роботи; науковий підхід до добору, навчання і тренування працівника; кооперація з працівниками; розподіл відпо­відальності за результати роботи між менеджерами і працівниками. Головні принципи менеджменту, розроблені школою наукового мене­джменту і класичною адміністративною школою (табл. 3).

Ці принципи і сьогодні не втратили своєї актуальності. Завдання менеджера — знайти їм розумне застосування, а головне — пра­вильно співвіднести між собою, розглядаючи їх як цілісну систему.

Таблиця 3 - Головні принципи менеджменту за А.Файолем

Принцип

Зміст

1 Розподіл праці

Спеціалізація робіт для ефективного використання робочої сили (за рахунок скорочення кількості завдань, на які спрямовуються зусилля працівника)

2 Повноваження та відповідальність

Кожному працівнику має бути делеговано повноваження, достатні для того, щоб нести відповідальність за виконання роботи

3 Дисципліна

Робітники мають підкорятися умовам договору між ними і керівництвом, менеджери повинні  застосовувати справедливі санкції до порушників порядку

4 Єдиноначальність

Робітник одержує розпорядження та звітує лише перед одним безпосереднім начальником

5Підпорядкованість інтересів

Інтереси організації превалюють над інтересами  індивіда

6 Єдність дій

Усі дії, що мають одну мету, слід об'єднувати в групи і здійснювати за єдиним планом

7 Винагорода персоналу

Справедлива винагорода працівників за їхню працю

8 Централіза-ція

Єдиний порядок в організації, що має центр управління. Кращі результати досягаються при правильному співвідношенні централізації і децентралізації

9 Скалярний ланцюг

Нерозривний ланцюг команд, по якому передаються всі розпорядження й здійснюються комунікації між усіма рівнями ієрархії (ланцюг начальників)

10 Порядок

Робоче місце — для кожного працівника, і кожний працівник — на своєму місці

11Справедливість

Справедливість реалізації встановлених правил і угод на всіх рівнях скалярного ланцюга

12 Стабільність персоналу

Орієнтація працівників на лояльність до організації і на довгострокову роботу. Висока плинність знижує ефективність роботи

13 Ініціатива

Заохочення незалежних суджень працівників у межах делегованих їм повноважень і виконуваних робіт

14 Корпоративний дух

Гармонія інтересів персоналу й організації, єдність зусиль (у єдності — сила)загрузка...