загрузка...
 
ТЕМА 14  Маркетингові дослідження 1 Цілі, завдання і принципи маркетингових досліджень.
Повернутись до змісту

ТЕМА 14  Маркетингові дослідження 1 Цілі, завдання і принципи маркетингових досліджень.

Проведення маркетингових досліджень з метою збору інформації для прийняття обґрунтованих економічно ефективних управ­лінських рішень є однією з основних функцій маркетингу.

За допомогою маркетингових досліджень керівництво підпри­ємства одержує необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі та які вироби вони будуть купувати в майбутньому; про ціни, які споживачі готові заплатити; про те, в яких регіонах і на які вироби попит найбільш високий; де збут продукції підприємства може принести найбільший прибуток. На її основі визначається, в які види виробництва, в яку галузь най­більш вигідно вкласти капітал, на яку продукцію варто орієнту­ватися, де заснувати нове підприємство і т. д. Одержана у резуль­таті маркетингових досліджень інформація дозволяє зрозуміти, яким чином виробники повинні організовувати збут своєї проду­кції, як треба проводити кампанію з просування на ринок нових товарів тощо.

Маркетингові дослідження ринку вико­нуються для рішення трьох основних завдань:

Визначення цілей діяльності підприємства.  За допомогою маркетингових досліджень можна оцінити місткість ринку і на цій основі визначити завдання щодо розширення підприємст­ва, визначити потенційних споживачів і сформувати плани виробництва і збуту.

Розв'язання проблем, що виникають. Ринкові дослідження можна використовувати як метод аналізу, щоб показати, чому підприємство не має прибутку, чому воно втрачає ринок і що можна зробити, щоб виправити положення.

Сприяння розвитку підприємства. Дослідження ринку пока­зують, чому споживачі вибирають той чи інший товар і як здійс­нюється вибір. Тому їх можна використовувати для визначення стратегії збільшення продажу, досягнення вигідного рівня цін, підвищення конкуренції тощо.

Загалом цілі маркетингового дослідження можуть бути:

пошуковими, тобто передбачати збір попередніх даних, що висвітлюють цю проблему;

описовими — передбачати опис певних явищ чи процесів, наприклад, з'ясувати чисельність потенційних споживачів конкретного виду товару на визначеному сегменті ринку;

експериментальними — передбачати перевірку гіпотези, на­ приклад, що зниження ціни на товар на 5 % викличе зростання споживання на 10 %.

Предметом дослідження можуть бути: споживачі, мотиви їх поведінки, товари, ціни, методи розподілу продукції, методи про­сування продукції на ринку, конкуренти і т. д.

Маркетингові дослідження ринку проводять, керуючись таки­ми основними принципами:

Об'єктивність. Вивчаються і враховуються всі відомі фак­тори, при цьому остаточні висновки не формуються, доки не буде зібрана і проаналізована вся доступна інформація, яка характери­зує їхню дію.

Цілеспрямованість. Дослідження ринку—це основа для прийняття ефективних управлінських рішень. Метою дослідження може бути: визначення місткості ринку, визначення динаміки реалізації конкретних товарів, динаміки і рівня цін на товари,  оцінка  конкурен-тоспроможності,  оцінка  ефективності заходів щодо стимулювання збуту і т. д.

Додержання принципів системного опису об'єкта дослідження. Об'єкт має бути представлений не менш ніж на трьох рівнях узагальнення: як ціле, що характеризується найбільш уза­гальненими показниками; як структура, що характеризується по­казниками стану елементів і їх взаємозв'язків; як опис стану окремих елементів.

Комплексність у дослідженні ринку, тобто необхідно вивча­ти і враховувати всю сукупність факторів внутрішнього і зовніш­нього характеру, що чинять вплив на розвиток ринкових проце­сів, їх динаміку і взаємозв'язки.

Систематичність. Дослідження не повинне мати разовий чи безсистемний характер.

Надійність. Це передбачає точність і коректність вихідних даних та висновків.загрузка...