загрузка...
 
4 Технологія проведення  ринкових досліджень.
Повернутись до змісту

4 Технологія проведення  ринкових досліджень.

Маркетингові дослідження потрібно планувати і виконувати в такій послідовності.

1 Виявити проблему і сформулювати мету і завдання дослідження.

При визначенні цих завдань і задач дослідження необхідно керу­ватися такими правилами:

чітко формулювати конкретні завдання дослідження;

уникати глобальних, занадто широких завдань;

установлювати мету дослідження в точній відповідності до проблем, які необхідно вирішити і виділеним для цього бюджетом;

усі формулювання повинні бути гранично простими;

при визначенні цілей і завдань варто уникати наперед заданих вирішень проблеми;

з безлічі можливих завдань варто вибрати найважливіші ви­рішення найбільш гострих проблем;

слід домогтися того, щоб завдання були викладені письмово, бажано у вигляді формального документа;

необхідно, щоб цей документ був у всіх осіб, так чи інакше причетних до дослідження: керівників, замовників, виконавців і т. п.

2Визначити критерії, за якими буде оцінено ефективність дослідження. Такими критеріями, зокрема, можуть бути: відповідність отриманих результатів меті дослідження; аргументоване визначення шляхів розв'язання досліджуваної проблеми; очікуваний економіч­ний ефект від упровадження визначених у результаті маркетингового дослідження заходів з вирішення проблеми (з урахуванням ви­трат на проведення досліджень та обробку їх результатів) тощо.

3 Визначити види інформації, яка необхідна для вирішення поставлених завдань (відомості про споживачів, конкурентів, то­ргових і збутових посередників, про загальноекономічні умови, про правові аспекти конкретних видів діяльності і т. п.).

4 Визначити джерела інформації і методи її збору, встановити їхні кількісні і якісні характеристики.

Визначити час, терміни і періодичність збору інформації й установити, хто буде здійснювати її збір, обробку й аналіз і якими методами.

 Розрахувати витрати на збір, збереження, обробку й ана­ліз інформації.

Визначити джерела й умови фінансування.

Зібрати інформацію.

Виконати аналіз зібраної інформації.

Представити отримані результати.загрузка...