загрузка...
 
Список Рекомендованої літератури
Повернутись до змісту

Список Рекомендованої літератури

Основна

Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / Л.І. Михайлова,   О.Ю. Юрченко, Ю.І. Данько, А.М. Михайлов. - К. : ЦУЛ, 2007. - 200 с.

Куценко В.М. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. - К. : МАУП, 2006. - 296 с.

Международный менеджмент: учеб. для вузов / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2000. — 624 с.

Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / Є.Г. Панченко. — К.: КНЕУ, 2004. —468с.

Родченко В.В. Международный менеджмент: учеб. пособие / В.В. Родченко.  — К.: МАУП, 2000. — 240 с.

Транснаціональні корпорації: навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Додаткова

Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни : навчальний словник-довідник / Віднійчук-Вірван Л.А. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 311 с.

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / За ред. О.Б. Чернеги. - 2-ге вид., оновл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 592 с.

Івасів Б.С. Міжнародні ринки грошей і капіталів: навчально- методичний посібник /  Б.С. Івасів, В.В. Комар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 120 с.

Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: навч. посібник / О.В. Плотніков. - К. : Кондор, 2004. - 252 с.

Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Руденко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 632 с.

 Фінанси зарубіжних корпорацій. (Режим доступа з локальної мережі СумДУ) / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. - К. : КНЕУ, 2002. - 88 с.

Ресурси Інтернет

Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 № 2097-ХІІ. Документ 2097-12, остання редакція від 20.03.2006 // База даних «Законодавство України».

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. Документ 959-ХІІ, остання редакція від 09.12.2006 // База даних «Законодавство України».

Закон України «Про іноземні інвестиції» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. Документ 2198-ХІІ, остання редакція від 25.02.2000 // База даних «Законодавство України».

Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.1991 № 1262-ХІІ. Документ 1262-12, остання редакція від 01.01.2004 // База даних «Законодавство України».

Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 23. — С. 301—306. Документ 483/96, остання редакція від 01.01.2004 // База даних «Законодавство України».

Закон України «Про регулювання товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.01.1995 № 351-XIV. Документ 351-14, остання редакція від 20.06.2003 // База даних «Законодавство України».

Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. —№ 19. Документ 93/96-ВР, остання редакція від 11.06.2003 // База даних «Законодавство України».

Указ Президента України «Про заходи по вдосконаленню кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 10.02.1996  № 124/96. Документ 124-96, остання редакція від 10.02.1996 // База даних «Законодавство України».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів» від 09.11.1996 № 1371. Документ 1371, остання редакція від 17.08.2002 // База даних «Законодавство України».загрузка...