загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

До друку та в світ дозволяю на підставі "Єдиних правил", п.2.6.14 Заст. першого проректора – начальник організаційно-методичного управління  В. Б. Юскаєв

Курс лекцій з основ біології для самостійної роботи студентів спеціальності 8.090804 "Фізична та біохімічна електроніка" денної форми навчання

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам

Укладач: О. А. Обухова

Відповідальний за випуск  О. В. Атаман

Директор медичного інституту В. Е. Маркевич

Суми Вид-во СумДУ 2008

Обухова О.А.

Курс лекцій з основ біології

Навчальний посібник

Міністерство охорони здоров'я україни

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Обухова О.А.

Курс лекцій з основ біології

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник

Суми Вид-во СумДУ 2008

УДК 57(075.8)

О26

Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

(протокол № 4  від 08.11.2007 р.)

Рецензенти:

д-р мед. наук, проф. М.М. Каплін

(Медичний інститут СумДУ);

канд. мед. наук, доцент Л.В. Васько

(Медичний інститут СумДУ)

Обухова О.А.

О26   Курс лекцій з основ біології: Навчальний посібник. – 

Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 168 с.

ISBN 978-966-657-179-6

Навчальний посібник містить тексти лекцій з основ біології. Висвітлені основні питання  загальної біології, загальні закономірності життя, вчення про клітину, спадковість, основи генетики людини, питання загальної екології, вчення про біосферу, основи загальної паразитології.

Для студентів фізико-технічного факультету спеціальності фізична та біомедична електроніка вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

УДК 57(075.8)

? О.А.Обухова, 2008

ISBN 978-966-657-179-6? Вид-во СумДУ, 2008

УДК 57(075.8)

О-26

Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

(протокол № 4  від 08.11.2007 р.)

Рецензенти:

д-р мед. наук, проф. М.М. Каплін

(Медичний інститут СумДУ);

канд. мед. наук, доцент Л.В. Васько

(Медичний інститут СумДУ)

Обухова О.А.

О-26   Курс лекцій з основ біології: Навчальний посібник – 

Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 168 с.

ISBN 978-966-657-179-6

Навчальний посібник містить тексти лекцій з основ біології. Висвітлені основні питання  загальної біології, загальні закономірності життя, вчення про клітину, спадковість, основи генетики людини, питання загальної екології, вчення про біосферу, основи загальної паразитології.

Для студентів фізико-технічного факультету спеціальності фізична та біомедична електроніка вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

УДК 57(075.8)

? О.А.Обухова, 2008

ISBN 978-966-657-179-6? Вид-во СумДУ, 2008

Навчальне видання

Обухова Ольга Анатоліївна

Курс лекцій з основ біології

Навчальний посібник

Дизайн обкладинки О.А. Обухової

Редактор П.М. Єфіменко

Комп'ютерне верстання О.А. Обухової, Р.О. Ягупи

Підп. до друку 18.02.2008.

Формат 60x84/16.  Папір ксерокс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 9,77. Обл.-вид. арк. 6,47.

Тираж  40 пр. Вид.№ 262.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного

реєстру ДК № 3062   від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.загрузка...