загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Проценко І.Ю., Шумакова Н.І.

Технологія одержання і застосування плівкових матеріалів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Суми Вид-во СумДУ 2008

УДК 621.793+538.975

П 84

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-2107  від 29 листопада  2007р.)

Рецензенти:

д-р фіз.-мат.наук, проф. Г.С. Воробйов

(Сумський державний університет, м. Суми);

д-р фіз.-мат.наук, проф. М.О.Галущак

(НТУ нафти і газу, м. Івано-Франківськ);

канд.фіз.-мат.наук С.М.Данильченко

(Інститут прикладної фізики НАН України, м.Суми)

Проценко І.Ю., Шумакова Н.І.

П 84Технологія одержання і застосування плівкових матеріалів:

Навчальний посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 198 с.

ISBN 978-966-657-162-8

У навчальному посібнику розглянуті технологічні основи одержання металевих, алмазоподібних і споріднених з ними плівок, їх особливості та фізичні властивості.  Навчальний посібник призначений для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів освіти.

УДК 621.793+538.975

© І.Ю.Проценко,

Н.І Шумакова, 2008

ISBN 978-966-657-162-8© Вид-во СумДУ, 2008

Навчальне видання

Проценко Іван Юхимович, Шумакова Наталія Іванівна

Технологія одержання і застосування плівкових матеріалів

Навчальний посібник

Дизайн обкладинки Н.І. Шумакової

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання І.М. Пазухи

Підп. до друку 19.12.2007.

Формат 60x84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк. офс.

Ум. друк. арк. 11,93 Обл.-вид. арк. 9,03

Тираж 200 пр. Вид. № 246

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.загрузка...