загрузка...
 
38 Термокондуктометричні та термохімічні комірки
Повернутись до змісту

38 Термокондуктометричні та термохімічні комірки

ГД у вигляді термокондуктометричної комірки придатний для виявлення H2, CO2, SO2, а також горючих і вибухонебезпечних газів. Принцип роботи її полягає в такому (рис. 3.8). Проба газу дифундує до вимірювальної камери, в якій міститься дротяна спіраль (Pt чи Ni), при температурі, приблизно на 40оС більший за температуру середовища.

Якщо склад газової проби буде змінюватися з якоїсь причини, то зміниться також тепловідвід від спіралі до стінок камери, що обумовить нагрівання або охолодження спіралі. У випадку, наприклад, СО2, відбувається підвищення температури, оскільки теплопровідність цього газу незначна, в той час як у випадку Н2 спіраль охолоджується. Нагрівання чи охолодження спіралі веде до зміни її опору, яка зіставляється у вимірювальному мості з опором еталона, розміщеного в порівняльній камері. Сигнал ГД визначається зміною теплопровідності газової суміші. Цей простий метод індикації має істотний недолік, оскільки однаковий тепловий ефект може бути обумовлений змішуванням різних газів, але в різних кількостях.

 

Рисунок 3.8 – Термокон-дуктометрична вимірювальна комірка: 1 – вимірювальна камера; 2 – порівняльна камера; 3 – газова проба; 4 – спіраль; 5– корпус

З огляду на це - застосування названого датчика обмежується аналізом лише бінарної суміші заздалегідь відомих газів.

Таблиця 3.7 дає уявлення про інтервал концентрацій, в якому працює термокондуктометричний газовий датчик. У таблиці 3.8 подано інформацію про відносну теплопровідність деяких газів  порівняно з повітрям при 0 і 100оС. Підкреслимо, що чим більша відмінність у теплопровідності газу і повітря, тим точніше можна проаналізувати цей газ. Згідно з даними таблиці 3.8 така максимальна відмінність спостерігається у випадку гелію і водню.

Таблиця 3.7 - Інтервали вимірювання концентрації деяких газів

Газ

Стандартний діапазон, %

Мінімальний діапазон, %

CO2

0-100

0-5

SO2

0-100

0-5

H2

0-100

0-1

Таблиця 3.8 - Відносна теплопровідність деяких газів

Газ

Аце-тон

Ar

Cl

He

H2

NO2

Віносна

телопровідність,%

0оС

0,41

0,68

0,32

5,93

7,10

0,63

100оС

-

0,96

-

5,54

6,72

0,75

Газ

CO2

CO

СН4

O2

N2

 

Віносна

теплопровідність,%

0оС

0,50

0,96

1,26

1,02

1,00

 

100

оС

0,64

0,97

1,41

1,01

0,98

 

На відміну від термокондуктометричної комірки, термохімічна (каталітична) забезпечує лише контроль горючих газів (у першу чергу - СО) в повітрі та продуктах горіння автомобілів. Схематична будова її зображена на рисунку 3.9. Термохімічна комірка має дві вимірювальні спіралі із Pt, які входять у вимірювальний міст із двома постійними опорами R2 i R4. Одна спіраль покривається шаром активного, а інша - пасивного каталізатора. У результаті СО буде реагувати з киснем повітря на активному каталізаторі, утворюючи СО2. Теплота, яка виділяється внаслідок цієї реакції, призведе до збільшення опору спіралі, а в результаті – до розбалансу моста. Маючи криву градуювання сили струму І від концентрації, можна досить точно визначити вміст СО у газовій пробі. Відмітимо, що на тепловому ефекті також базується принцип роботи елек-трохімічної (топливної) комірки для виявлення О2.

 

Рисунок 3.9 – Термохімічна комірка:  1 - пасивний каталізатор; 2 - активний каталізатор; 3 - газова проба; 4 – металокераміка; 5 - корпусзагрузка...