загрузка...
 
2.3 Словотворча активність слів міри і ваги англійської мови
Повернутись до змісту

2.3 Словотворча активність слів міри і ваги англійської мови

Слова міри та ваги є базою поповнення мовних ресурсів на рівні слів та сполучень. Досліджуючи інтенсивність словотворення слів міри та ваги, з’явилась можливість зареєструвати похідні, складні та конвертовані інновації – секундарні утворення. Пор.: іnch-stock, six-inch ruler, a 400-acre farm, six-footer, ton-weight, poundal, acreage, mile-age, 500-ton unit, to fathom, fathomless, bushelful. Наприклад: He could barely read and write, but behind his blue-eyed emptiness lay a shrewdness that gained him a fair living from the small acreage of gardens he cultivated (Al.Sillitoe). I fathomed the depth of the rascal’s whole scheme, end understood why he laid it bare (Ch.Dickens).      Take a word of advice even from thee foot-nothing (Ch.Dickens).

Похідні інновації характеризуються структурою Sr + +суфікс, де Sr – коренева морфема слова-вимірювача, наприклад: acr-ed, pound-er, mil-er, cord-age, sack-ful, pound-er, fathom-less, etc. Сумарність в англійській мові позначається шляхом поєднання кореневої морфеми вимірювача із суфіксом –age : acreage – площина земельної ділянки в акрах, tonnage - грузомісткість, mileage – відстань у милях, poundage – податок з ваги, footage – відстань у футах, yardage – відстань у ярдах і т.д. Згадані слова не співвідносяться з точністю, вони вказують тільки на сумарність одиниць, позначених кореневою морфемою.

Суфікс -er з кореневою морфемою слів міри та ваги утворює інновації, що позначають предмети та особи, фізичні ознаки яких виражені кореневою морфемою вимірювача, наприклад: pounder – "предмет вагою 1 фут", miler – "спортсмен, що біжить 1 милю".

Суфікс -er з кореневими морфемами утворює похідні слова з конкретною наповненістю (див. приклади вище). Інновації з іншими суфіксами виражають неконкретні кількісні характеристики типу acred, fathomless, sackful, barrelage. Таким чином, деривативи, утворені від слів міри та ваги, за значенням розпадаються на дві групи. Перша група обіймає слова точної кількісної характеристики (група слів із суфіксом -er ), друга – слова з неточними вимірювальними значеннями (група слів з –age, -ful, -less, -ed).

Складні слова можуть також утворюватися від слів міри та ваги. При цьому вони включають морфеми вимірювачів (acre-foot, foot-pound, foot-ton, acre-inch) та інших слів (milestone, milepost, yardstick, footrule, footcandle, ell-wand, pound-cake та ін.).

Перша група складних слів (до складу якої входять лише основи вимірювачів) співвідноситься з вимірювачами точного плану. Друга група слів вживається для номінації предметів, що мають певні кількісні характеристики. Пор.: footrule "лінійка в один фут",  yardstick "палиця в один ярд" і т.д.

У структурному плані остання група складних слів позначена препозицією морфеми вимірювача. Пор.: gill-house, bushel-bag, yard-measure, acre-land, fathom-line, fathom-wood, pound-weight, pint-pot, acre-man, quart-pot та ін.

У складнопохідних словах морфеми слів-вимірювачів знаходяться в постпозиції до числівників, наприклад: six-footer, nine-incher, five-miler та ін.

Критерієм частотності та інтенсивності функціонування слів міри та ваги служить їх словотворча активність (Москович). Так, найбільш вживаними є вимірювачі foot, acre, yard, pint, bushel, mile, inch, pound, fathom, словотворча представленість яких ілюструється деривативами: acreage, acre-man, acre-foot, acre-inch, acre-land, acre-staff, acred; bushel-bag, bushel-age, bushel-basket, bushel-measure; six-footer, foot-ton, footage, foot-pound, footcandle, foot-rule; yardage, yard-stick, yard-wend, yard-measure, yardland; pint-pot, pint-stoup, pint-sizer; miler, milestone, milepost, mileage, milemark; inch-measure, inch-pound, six-incher; to fathom, fathomable, fathomer, fathomless, fathomlessly, fathomline, fathometer, fathomwood; inch-pound, poundal, poundcake, poundweight.

Слова міри та ваги є базою створення словосполучень. Структури вільних сполучень зі стабільним компонентом S1 (слова міри та ваги) розглядалися раніше при дослідженні синтаксичної валентності слів-вимірювачів. В англійській мові трапляються і фразеологічні словосполучення, що мають у своєму складі досліджувані слова. Названі сполучення збагачують фразеологію англійської мови, функціонують як лексичні засоби вираження кількісно-якісної характеристики предметів та явищ, наприклад: miles better (easier, etc.) "у тисячу разів краще / легше і т.д.) "; by the yard "без кінця"; a yard of satin "стакан джину", a peck of troubles "купа неприємностей"; not a hundred miles away "поблизу"; within an inch "на волосок від"; by inches "помаленьку" (Кунін).

В.Шекспір у своїх творах часто використовував висловлювання зі словами міри та ваги, про що свідчать такі приклади:

Yes good faith, eu’ry dramme of it, and I will not bale thee a scruple.

Let me have a dram of poyson.

The Letter is too long by halfe a mile.

Таким чином, креативна спроможність слів міри та ваги підтверджується утворенням інновацій на рівні слів та сполучень, що використовуються у мові для позначення оцінок у прямому та переносному значеннях.загрузка...