загрузка...
 
6.4. Узагальнення та оформлення результатів аналізу; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

6.4. Узагальнення та оформлення результатів аналізу

Узагальнення та оформлення результатів аналізу — кінцевий етап аналітичної роботи. На цьому етапі відбувається процес синтезу результатів господарської діяльності залежно від факторів, які на неї впливають, крім того, визначається «ціна» досягнення цих результатів. Що більше таких факторів, то складніше підготувати якісь практичні висновки. У цьому разі необхідно зосередити увагу на групуванні факторів за певними ознаками і вибрати головні.

Щоб очікувані наслідки аналізу забезпечували реальні практичні потреби, обумовлювали пошук і застосування цивілізованих шляхів сталого й ефективного господарювання, аналітикові необхідно знати загальні методологічні принципи аналізу, найважливішими з яких є визнання: взаємозв’язку, взаємозумовленості всіх явищ та процесів, їхнього розвитку; взаємодії кількісних факторів; єдності цілого й частки, тобто єдності одиничних явищ і процесу в цілому; єдності динаміки явищ, що аналізуються, і їх статистичного стану в окремі моменти часу.

Систематизовані та оброблені результати аналізу можуть оформлятися як безтекстовим способом — у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, номограм, так і описовим — у вигляді текстів довідок, актів перевірок, аналітичних та доповідних записок, пояснювальних записок до звітів, у яких послідовно й логічно викладено результати аналізу згідно з передбаченим планом аналітичної роботи.

Працівниками зовнішніх установ наслідки аналізу оформляються, як правило, у вигляді висновків.

Зміст аналітичних довідок і висновків має бути конкретним, слід зосереджувати увагу на відображенні недоліків або вагомих позитивних моментів, виявленні резервів і способів їх реалізації.

Пояснювальна записка має включати перелік заходів щодо реалізації виявлених резервів, визначати терміни та конкретних виконавців, обумовлювати види та кількість ресурсів, які потрібні для усунення недоліків, містити висновки з результатів господарської діяльності і пропозиції щодо її поліпшення з урахуванням загального рівня розвитку підприємства, умов господарювання, імовірних змін у діяльності суб’єкта господарювання тощо. Треба завжди пам’ятати, що за умов ринкової економіки ефективність господарювання в кінцевому підсумку визначається оптимізацією витрат на виготовлення одиниці продукції.

За наслідками аналізу складається наказ за підписом керівника підприємства. Він є обов’язковим для всіх працівників підприємства, і за його виконанням встановлюється дійовий і повсякденний контроль, що, певною мірою, забезпечить ефективне функціонування господарюючих суб’єктів.

Питання для самоперевірки

 • Поясніть вплив економічного аналізу на прийняття управлінських рішень.
 • Поясніть особливості організації аналітичної роботи на макро- і на мікрорівні.
 • Обґрунтуйте оптимальний вибір форми організації економічного аналізу та його етапів залежно від суб’єктів господарювання.
 • Покажіть взаємозв’язок між видами економічного аналізу та його організацією.
 • Дайте всебічну характеристику джерел інформації економічного аналізу.
 • Назвіть способи перевірки вірогідності джерел інформації економічного аналізу.
 • Поясніть зміст підготовленого проекту управлінських рішень за наслідками проведеного економічного аналізу.
 • Поясніть суть організації та методичного керівництва аналітичною роботою на підприємстві.
 • На чому ґрунтується вимога безперервності аналітичної роботи?
 • Поясніть роль та функції окремих служб в організації та проведенні аналізу.
 • Що таке безтекстове оформлення результатів аналізу?
 • Поясніть, коли доцільно організовувати окремий відділ економічного аналізу на підприємстві.загрузка...