загрузка...
 
14.19. Функціонально-вартісний аналіз; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

14.19. Функціонально-вартісний аналіз

Підвищення ефективності виробництва залежить від темпів прискорення НТП, який передбачає припинення випуску застарілих і освоєння нових, високоефективних видів продукції, механізацію й автоматизацію виробничих процесів, впровадження у виробництво передової техніки, прогресивної технології, яка забезпечуватиме скорочення витрат на одиницю нових, перспективних виробів.

Для виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, вибору оптимального співвідношення між споживчою якістю виробу й витратами на його виготовлення використовується функціонально-вартісний аналіз. Про це вже досить докладно було сказано в розділі 2. Але не завадить ще раз нагадати про головні особливості ФВА. Так, функціонально-вартісний аналіз одночасно та у взаємному зв’язку досліджує функції об’єкта і вартість цих функцій, тобто об’єктом ФВА є функції і їхня вартість.

Під функціями розуміють споживчі властивості (якість) об’єкта. Вони поділяються на:

1) головну функцію, яка виражає призначення об’єкта;

2) основні функції, що забезпечують виконання головної функції;

3) допоміжні функції, що реалізують основні;

4) зайві або непотрібні функції;

5) шкідливі функції.

Для виявлення резервів зниження собівартості в конструкції виробів, у технології їх виготовлення спеціалісти виходять із можливостей усунення зайвих або додаткових функцій виробу, тобто з можливості зниження його трудо- та матеріаломісткості, енергоємності, а відповідно й собівартості продукції. Зайві функції виникають у результаті зміни призначення виробу, зміни якості матеріалів, з яких його виготовляють, появи інших виробів, що виконують такі самі функції, зміни традиційних поглядів на призначення виробу тощо.

Оцінити функції виробів може лише група різнобічних спеціалістів, до якої обов’язково входять економісти, конструктори і технологи. ФВА проводять послідовно за такими етапами: інформаційно-підготовчий, аналітичний, творчий, дослідний, запроваджувальний. Економісти беруть обов’язкову участь у двох етапах, серед яких дуже важливим є аналітичний. Аналітичний етап оцінки машини починають з «розбивки» її на вузли і деталі. Потім виділяют ь і класифікують функції, виконувані вузлом і деталлю, які описують послідовно на підставі побудови функціональних матричних і сітьових моделей. Функції ділять на головні й другорядні, основні й допоміжні та аналізують за ознаками: корисні — непридатні (шкідливі), відповідні — невідповідні техніко-економічним умовам використання і сучасному стану науки і техніки. Аналіз функцій проводять і за витратами на їх виробництво, виявляючи собівартість окремих функцій та визначаючи елементи й сукупності елементів, які потребують найбільших витрат. Аналізують витрати на матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо, енергію, заробітну плату основних робітників, на утримання й експлуатацію обладнання. Щодо функцій, які відносять до технологічної собівартості, складають калькуляції в обсязі розрахункових витрат. Одержану розрахункову собівартість порівнюють із фактичною і плановою та визначають резерви можливого зниження собівартості. За неможливості розподілу собівартості щодо функцій аналітичним способом, користуються способом експертних оцінок. Результати аналітичних розрахунків узагальнюють у функціонально-вартісній діаграмі, що відбиває функції виробів за їхньою значущістю в процесі виробництва і за рівнем собівартості відновлення функцій.

Питання для самоперевірки

 • Значення аналізу собівартості продукції.
 • Які завдання розв’язуються під час такого аналізу?
 • Які джерела інформації використовуються для аналізу собівартості?
 • За якими показниками характеризується собівартість продукції?
 • Які види собівартості використовуються в економіці?
 • Назвіть особливості собівартості одиниці окремих видів продукції?
 • У чому полягають особливості аналізу витрат на 1 грн товарної продукції?
 • Обґрунтуйте необхідність і методику зниження собівартості порівнянної і непорівнянної продукції.
 • Навіщо і як виявляти вплив обсягу й структури продукції на зниження собівартості?
 • У чому полягають особливості аналізу за елементами витрат?
 • У чому полягають особливості аналізу за статтями калькуляції?
 • Назвіть особливості аналізу за прямими й накладними витратами в собівартості продукції.
 • Як підрахувати вплив факторів «норма» і «ціна» на відхилення матеріальних витрат у собівартості?
 • У чому виявляються особливості аналізу умовно-по-стійних і умовно-змінних витрат?
 • Що відносять до комплексних витрат, як їх аналізують?
 • Як аналізується собівартість окремих виробів?
 • Назвіть особливості аналізу собівартості продукції в структурних підрозділах.
 • У чому полягають особливості стратегічного аналізу?
 • Які особливості й відмінності має методика оперативного аналізу собівартості?
 • Обґрунтуйте необхідність міжгосподарського (порівняльного) аналізу собівартості.
 • Назвіть особливості функціонально-вартісного аналізу (ФВА).
 • Як проводиться зведений підрахунок резервів зниження собівартості продукції?загрузка...