загрузка...
 
Транснаціональні корпорації та їхня роль
Повернутись до змісту

Транснаціональні корпорації та їхня роль

Як зазначалось, на розвиток світового господарства суттєво впливають транснаціональні корпорації (ТНК). Це – гігантські компанії, які діють у міжнародному масштабі і контролюють значну частку світового виробництва товарів, послуг, процес ціноутворення і привласнюють монопольні надприбутки. Економічною основою виникнення й розвитку ТНК є високий ступінь усуспільнення виробництва та інтернаціоналізації господарських зв’язків. ТНК за формами поділяються на дві групи: національні – трести та концерни, що мають іноземні активи; і міжнародні, капітал яких складається з капіталів двох або кількох країн.

Національні за капіталом й контролем, але міжнародні за сферою діяльності корпорації виникли  наприкінці XIX ст., значного розвитку вони досягли лише в середині XX ст. Прикладом може бути американський нафтовий концерн “Екссон”, який має філії у понад 100 країнах світу, його валовий прибуток становить майже 100 млрд. доларів за рік, а обсяг продажу перевищує сукупний суспільний продукт таких країн, як Австрія, Данія, Норвегія, Фінляндія та ін.

ТНК контролюють 60 % світового товарного ринку, понад 80 % світового ринку науково-технічних знань. ТНК є головною рушійною силою процесів інтернаціоналізації господарського життя. Близько 40% їх активів перебувають за межами країн розташування головних підприємств, унаслідок чого ТНК привласнюють приблизно таку саму частку зарубіжних прибутків. Це свідчить про посилення процесів інтернаціоналізації виробництва й капіталу.

У 90-х роках XX ст. набули поширення такі форми співробітництва між ТНК різних країн: спільні компанії, консорціуми, спільні дослідні проекти, угоди про обмін науковими винаходами, патентами, ліцензіями, “ноу-хау. У межах ТНК об’єднуються також кредитно-фінансові, збутові, науково-технічні підрозділи.

Таким чином, ТНК – величезна рушійна сила НТП. На початку 80-х років XX ст. на ТНК припадало близько 80 % патентів на нову техніку та технологію.

Є різні погляди щодо ролі ТНК у сучасному світовому господарстві. Один із них – сучасні ТНК підпорядкували собі економіку світу і тому вони, а не держави як реальні власники ресурсів та продуктів виробництва правлять світом. Другий погляд – ТНК грабують третій світ – тобто тримають країни, що розвиваються, у напівколоніальному стані. Третій погляд – ТНК завдяки гігантській монополізації економіки є причиною нееквівалентного обміну на світовому ринку, внаслідок чого існує значне відхилення цін від їх інтернаціональної вартості та ін.

Роль ТНК у світовій економіці слід оцінювати діалектично. З одного боку, дійсно, вони, підпорядкувавши собі значну частину світової економіки, володіють реально економічною владою, дійсно диктують свої умови господарювання в переважній більшості частин світу. Однак, з іншого боку, слід мати на увазі цілі, кінцеві результати такого “панування ”. Насамперед, це стосується країн розміщення філій, дочірніх підприємств ТНК. Як правило, наявність останніх значно оживила національну економіку, сприяла впровадженню сучасних технологій, переходу традиційної, патріархальної економіки до сучасної, цивілізованої соціально-орієнтованої змішаної економіки. Яскравим підтвердженням цього є так звані нові індустріальні країни – Таїланд, Південна Корея, Гонконг, Сінгапур та ін.



загрузка...