Політична економія - Степура О.С.

Анотація

ЗМІСТ

Тема 1 Предмет і метод політичної економії. Виникнення політичної економії, її напрями, школи і течії

Об’єкт політичної економії та її предмет

Економічні закони й економічні категорії

Методи економічних досліджень

Функції політичної економії

Тема 2 Економічні потреби і виробничі можливості суспільства.Економічні інтереси. Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства

Виробництво і його основні чинники

Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Закон зростання потреб та механізм його дії

Корисність продукту. Гранична корисність продукту

Економічний інтерес і потреби. Економічні суперечності в  системі  інтересів

Тема 3 Економічна система суспільства Економічна система й економічний лад суспільства. Економічна система й економічний лад суспільства

Продуктивні сили та виробнича функція. Технологічний спосіб  виробництва

Виробничі відносини, їх суть, система і структура

Економічний устрій і форми господарювання

Тема 4 Відносини власності. Власність як економічна категорія.

Структура власності, її типи, види і форми

Суб’єкти і об’єкти власності. Права власності.

Тенденції розвитку відносин власності в Україні й у світі

Тема 5 Форми організації суспільного виробництва Натуральне виробництво, його суть і основні риси. Натуральне виробництво, його суть і основні риси

Товарна форма організації суспільного виробництва

Товар і його властивості. Вартість товару.

Теорії вартості

Функціонування товарного господарства та його закони

Концепція безпосередньої суспільної форми господарювання

Тема 6 Гроші Виникнення і розвиток грошових відносин.

Суть і функції грошей

Альтернативні теорії грошей

Грошовий обіг і його закони

Інфляція, її суть, види і причини виникнення

Еволюція грошей.  Сучасна грошова система

Тема 7 Витрати виробництва і прибуток Витрати виробництва, їх суть та види.

Собівартість, її структура і значення

Витрати виробництва, вартість товару і його ціна

Прибуток як економічна категорія. Норма прибутку

Теорії прибутку

Тема 8 Ринок: суть, функції та умови формування. Ринкові відносини, їх суб’єкти й об’єкти. Суть ринку

3акони попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Ринкова ціна

Функції ринку та умови його формування і розвитку

Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції

Конкуренція і монополія

Антимонопольна політика держави

Тема 9 Класифікація ринків Структура та принципи класифікації ринків

Ринок предметів споживання

Ринок засобів виробництва. Проблеми формування цін на  ресурси

Ринок капіталу та його складові. Фінансовий ринок

Ринок праці

Ринок нерухомості та його особливості

Тема 10 Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу. Поняття й основні риси інфраструктури ринку

Позичковий капітал і процент. Економічна природа процента

Банки, їх роль і функції. Центральний і комерційні банки. Банківський прибуток

Суть кредиту та його форми

Капітал у сфері торгівлі. Роздрібна й оптова торгівля. Торговельний прибуток

Товарні і фондові біржі. Цінні папери

Тема 11 Домогосподарства. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин

Домогосподарства як постачальник ресурсів

Доходи домогосподарств

Витрати домогосподарств

Місце домогосподарства в обігу товарів, ресурсів і доходу

Тема 12. Підприємство і підприємництво Підприємство: суть, форми і види

Основний і оборотний капітал. Амортизація

Підприємництво: суть, види та функції

Валовий доход та підприємницький доход фірми

Роль прибутку в розвитку підприємництва

Роль підприємства в ринковій економіці

Тема 13 Капітал і наймана праця. Первісне нагромадження капіталу: суть та особливості в Україні.

Перетворення грошей на капітал. Загальна формула руху  капіталу

Капітал як економічна категорія. Теорії капіталу

Капітал і наймана праця. Робоча сила як товар

Винагорода за працю. Заробітна плата: суть, форми і системи

Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії

Теорії заробітної плати

Тема 14 Підприємництво в аграрній сфері Суть та особливості аграрного виробництва.

Відносини власності в сільському господарстві

Форми господарювання в сільському господарстві та їх реформування в Україні

Рентні відносини

Ціноутворення в АПК

Державна підтримка сільського господарства

Теми рефератів для студентів денної  форми навчання

Список літератури

Рекомендовані джерела для опрацювання при підготовці до  кожної  теми:

Тема 15  Держава та її економічні функції  Держава як суб’єкт економічних відносин

Підприємництво в державному секторі

Позитивні та негативні риси ринку

Погляди щодо державного регулювання ринкової економіки

Економічні функції держави

Роль держави в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів

Тема 16 Форми суспільного продукту у процесі відтворення Суспільний продукт, його форми і методи визначення

Методологічні аспекти системи національних рахунків

Основні показники національного рахівництва в системі національних рахунків (СНР)

Суть і види економічного відтворення: просте і розширене

Тіньовий сектор в економічному відтворенні

Національне багатство і його структура

Тема 17 Розподіл національного доходу. Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному  процесі

Розподіл національного доходу та формування доходів населення

Диференціація доходів населення. Проблема бідних та багатих

Перерозподіл національного доходу та роль у ньому державного бюджету

Споживання і заощадження. Потреба у споживанні і заощадженні

Державне регулювання розподілу доходів

Прожитковий мінімум і соціальний захист населення

Тема 18 Економічне зростання і його чинники. Економічне зростання та його типи

Нагромадження, заощадження та інвестиції в економічному зростанні

Матеріальні та нематеріальні чинники економічного зростання. Моделі економічного зростання

Економічні цикли та їх теорії

Особливості економічної кризи в Україні

Продуктивність праці та її роль в економічному зростанні

Тема 19 Зайнятість населення, відтворення робочої сили та відповідне державне регулювання. Зайнятість населення: суть і форми

Неповна зайнятість та безробіття. Види і форми безробіття

Теорії зайнятості населення та безробіття

Державне регулювання зайнятості населення та його методи

Зайнятість та відтворення робочої сили. Чинники розширеного відтворення робочої сили

Роль держави у відтворенні робочої сили

Проблеми зайнятості населення та відтворення робочої  сили в сучасній Україні

Тема 20 Господарський механізм у системі регулювання  суспільного  виробництва. Суть господарського механізму та його елементи

Господарський механізм та система управління економікою

Особливості ринкового механізму господарювання

Загальна характеристика державного регулювання економіки

Планування, програмування та прогнозування

Фінансова система і фінансова політика держави

Фіскальна політика держави

Грошово-кредитне регулювання

Удосконалення механізму господарювання в сучасній Україні

Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи. Економічна система капіталізму вільної конкуренції

Економічна система монополістичного капіталізму

Фінансово монополістичний капітал. Фінансова олігархія

Державно монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи

Тема 22 Економічна система сучасного капіталізму. Суть і ознаки змішаної економічної системи

Межі ринку та межі державного втручання в економіку

Державне регулювання економіки, його функції та методи

Роль держави і профспілок у регулюванні відносин на ринку праці

Монополії і олігополії в умовах регульованого капіталізму

Революція в управлінні та відносинах власності. Соціальне партнерство

Історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму

Тема 23 Соціалістична економічна система та її еволюція. Теорія і практика економічної системи соціалізму

Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної економіки

Теорія і практика товарно-грошових відносин за адміністративно командної системи соціалізму

Доходи населення: закон розподілу за працею та суспільні доходи споживання

Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80-х років ХХ ст.

Загальна криза та розпад світової системи соціалізму

Тема 24. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Зміст перехідної економіки: загальне й особливе

Особливості економічних відносин і різноманітність форм  еволюції країн, що розвиваються

Економічний устрій в умовах переходу до соціально орієнтованої економічної системи

Становлення різних форм власності. Роздержавлення й приватизація власності

Становлення й розвиток підприємництва

Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури

Особливості ринкової трансформації економіки України

Тема 25 Світове господарство. Світове господарство: суть та структура

Міжнародний поділ праці і міжнародні економічні відносини

Інтернаціоналізація продуктивних сил та господарських відносин

Інтернаціональна вартість та світова ціна

Транснаціональні корпорації та їхня роль

Міжнародна економічна інтеграція та головні інтеграційні  угруповання світу

Тема 26 Форми міжнародних економічних відносин. Світові господарські зв’язки та їх форми

Міжнародна торгівля та її економічні форми

Міжнародний рух капіталів. Міжнародний кредит

Міжнародні валютні відносини. Валютний курс

Платіжний баланс і його регулювання

Міжнародні валютно-фінансові організації

Міжнародна міграція робочої сили

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 27 Економічні аспекти глобальних проблем. Суть та причини виникнення глобальних проблем

Основні глобальні проблеми та їх класифікація

Роззброєння та його роль у розв’язанні глобальних проблем

Екологічна криза та форми її вияву

Енергетичні глобальні проблеми

Проблеми економічної відсталості окремих країн

Основні шляхи розв’язання глобальних проблем

Теми рефератів для студентів денної форми навчання

Список літературизагрузка...