загрузка...
 
Тема 27 Економічні аспекти глобальних проблем. Суть та причини виникнення глобальних проблем
Повернутись до змісту

Тема 27 Економічні аспекти глобальних проблем. Суть та причини виникнення глобальних проблем

У сучасний період у світовому господарстві на перший план висуваються так звані глобальні проблеми. Слово “global” означає загальний, всеосяжний. Глобальні проблеми є складовою ширшого поняття “глобалістика”, яка сьогодні дедалі частіше зустрічається в різних галузях знань та в практиці господарювання.

Про це свідчать протести “антиглобалістів”, які супроводжують ті чи інші міжнародні саміти, конференції, форуми, присвячені злободенним питанням міжнародного співжиття.

Глобальні проблеми стосуються не якоїсь однієї країни чи групи країн, а планети в цілому. Глобалістика вивчає найзагальніші планетарні проблеми сучасного й майбутнього розвитку людської цивілізації. Проблема вважається глобальною, якщо вона відповідає таким критеріям:

має загальносвітовий характер;

нерозв’язання її спричиняє загрозу всьому людству;

вона потребує невідкладних скоординованих дій світового співтовариства.

Отже, глобальні проблеми – це зв’язки і відносини між державами й соціальними системами, суспільством у загальнопланетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути розв’язані лише за їх взаємодії.

Кожна з глобальних проблем є об’єктивною за своїм характером і має свою причину виникнення. Процеси інтернаціоналізації господарського життя, науки, культури й політики визначають зростання взаємозв’язку окремих ланок світового господарства, взаємозалежності держав і тим самим становлять основу для можливості глобалізації окремих проблем людської цивілізації. За наявності суперечності між світовим економічним розвитком і соціальним прогресом людства виникають об’єктивні умови для перетворення можливості глобалізації на її реальність. Що ж є причиною виникнення глобальних проблем? Є різні погляди щодо цього. Більшість західних ідеологів причиною виникнення глобальних проблем вважають перенаселення планети, сучасну НТР, зростання промислового виробництва.

Ряд науковців основними причинами, наприклад, воєнних конфліктів, мілітаризації економіки, що загрожує людству ядерною війною, вважають природно-історичні умови розвитку людини, її психологію, природне прагнення до насильства. Причину ж екологічної кризи й можливої економічної катастрофи вбачають у притаманному людині інстинкті до руйнування.

Такі тлумачення не мають наукового обґрунтування: вони, по-перше, ігнорують соціальну сутність людини, відбивають однобічний підхід до неї лише як до біологічної істоти, в той час, як людина є істотою біосоціальною. По-друге, пояснюючи загострення глобальних проблем (зокрема, екологічних) лише розгортанням НТР, зростанням промислового виробництва, вони беруть до уваги тільки технологічну сторону проблеми, ігнорують її соціальну, суспільну сторону. Останнє пояснення причин глобальних проблем пов’язує їх лише з однією зі сторін суспільного виробництва – продуктивними силами і не беруть до уваги іншу сторону – виробничі відносини.

Щоб мати науковий погляд на причини глобальних проблем, слід чітко усвідомлювати, що кожна з них виникає не сама по собі, не внаслідок якихось випадкових обставин і, що найголовніше,– не поза виробничою діяльністю людей, а в її процесі. Тому доцільно мати на увазі, що глобальні проблеми є породженням комплексу об’єктивних причин, зумовлених, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних сил, географічним положенням, рівнем прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, тобто чинниками загальними, незалежними від форми соціально-економічного ладу країни. З іншого боку, глобальні проблеми породжуються специфічною суспільною формою, тобто особливістю економічних відносин: відносин власності; відносин власне виробництва; відносин розподілу та відносин обміну й споживання.

Такі причини є загальними, вони існували завжди і породжували ті чи інші глобальні проблеми. Однак важливо виділити специфічні причини загострення цих проблем у сучасних умовах, які роблять цілком реальними соціально-економічні наслідки, загрозливі для існування людства на планеті в результаті їх нерозв’язання.

Найсуттєвішими з цих причин є:

швидке зростання на планеті народонаселення, так званий демографічний вибух;

низький рівень впровадження ресурсо та енергозбережних, екологічно чистих технологій;

швидка урбанізація населення;

варварське ставлення людини до природи;

посилення частоти виникнення регіональних воєнних конфліктів як наслідок реакційної політики окремих держав світу, амбіційності певних угруповань, суперечностей на національному та регіональному рівнях тощо.

У цілому ж до причин загострення глобальних проблем належать швидке й нерівномірне зростання народонаселення в останні десятиріччя (особливо в країнах, що розвиваються), відсталість технологічного способу виробництва в більшості регіонів планети; швидка урбанізація, зростання гігантських мегаполісів, які забруднюються промисловими й побутовими відходами, вихлопними газами автомобілів, варварське ставлення людини до природи (хижацьке вирубування лісів, нераціональне використання водних ресурсів, ерозія величезних масивів землі, отруєння сільськогосподарських угідь хімікатами тощо).

До економічних причин більшості глобальних проблем відносять, наприклад, відносини крупної приватнокапіталістичної власності та тотального одержавлення власності в постсоціалістичних країнах, монопольна політика міністерств і відомств.загрузка...