загрузка...
 
Теми рефератів для студентів денної форми навчання
Повернутись до змісту

Теми рефератів для студентів денної форми навчання

Тема 15  Державний сектор економіки та його реформування в Україні. Держава як товаровиробник.

Підприємництво в державному секторі. Економічні функції держави.

Захист державою конкуренції.

Створення державою правової бази функціонування економіки. Роль держави в розподілі ресурсів та користь від виробництва суспільних благ.

Держава як суб’єкт економічних відносин.

Негативні риси ринку та роль держави в їх виправленні. Роль держави як регулятора ринкових відносин.

Тема 16 Суть суспільного продукту, його формування та методи обчислення.

Роль системи національних рахунків у визначенні суспільного продукту.

Валовий внутрішній продукт та його співвідношення з валовим національним продуктом.

Національний доход та його концепції.

Продуктивність праці та її роль у відтворенні суспільного продукту. Економічне відтворення: суть та його види.

Умови реалізації продукту при простому відтворенні. Умови реалізації продукту при розширеному відтворенні.

Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Національне багатство та його структура.

Тема 17 Відносини розподілу: суть та місце у відтворювальному процесі. Розподіл та перерозподіл національного доходу.

Шляхи та форми формування доходів населення. Диференціація доходів населення: проблеми бідних та багатих. Межа бідності: абсолютна й відносна.

Прожитковий мінімум та його роль у регулюванні розподілу доходів.

Роль податків і соціальних виплат у перерозподілі доходів. Державний бюджет і перерозподіл національного доходу. Споживання й заощадження: суть та форми.

Схильність до споживання та заощадження.

Тема 18  Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання.

Нагромадження та його роль в економічному зростанні. Заощадження та інвестиції в економічному зростанні. Чинники економічного зростання: матеріальні, нематеріальні. Теорії й моделі економічного зростання.

Циклічність економічного розвитку. Економічні кризи, їх причини та наслідки. Чинники підвищення продуктивності праці.

Особливості економічного розвитку сучасної України.

Тема 19 Зайнятість населення: суть, форми, роль в економіці. Теорії зайнятості населення.

Зайнятість та відтворення робочої сили.

Неповна зайнятість населення та безробіття: причини та наслідки. Види й форми безробіття.

Державне регулювання зайнятості населення та його методи. Відтворення робочої сили, його види та чинники.

Роль держави у відтворенні робочої сили.

Закон зростання кваліфікації та професійної підготовки робочої сили.

Проблеми зайнятості населення та відтворення робочої сили в сучасній Україні.

Тема 20 Суть господарського механізму та його елементи. Ринковий механізм господарювання.

Господарський механізм: система управління економікою. Державний механізм господарювання.

Планомірність економічного розвитку та його форми. Фінансова політика держави.

Фіскальна політика держави. Грошово-кредитна політика держави.

Зовнішньоторговельна політика держави. Політика соціального захисту населення.

Тема 21 Капіталізм вільної конкуренції. Монополістичний капіталізм.

Концентрація виробництва та виникнення монополії. Форми монополістичних об’єднань.

Фінансовий капітал та фінансова олігархія. Основні форми панування фінансової олігархії. Фінансово-монополістичні  групи.

Державно-монополістична стадія капіталізму.

Форми вияву державно-монополістичного капіталізму.

Тема 22 Суть і ознаки змішаної економічної системи.

Поєднання приватного акціонерного і державного секторів у змішаній економіці.

Межі ринкового та державного регулювання в змішаній економіці. Методи державного регулювання змішаної економіки.

Роль держави в регулюванні економічного відтворення. Роль держави в регулюванні цін.

Регулювання державою заробітної плати. Профспілки та їх роль у змішаній економіці.

Монополії та олігополії в умовах регульованого капіталізму. Революція у відносинах власності і соціальне партнерство.

Тема 23 Теорія економічної системи соціалізму.

Директивне планування і централізоване управління в практиці економічної системи соціалізму.

Державна власність та її межі в теорії й практиці соціалізму. Товарно-грошові відносини при соціалізмі: теорія й практика. Планове ціноутворення при соціалізмі.

Розподільчі відносини при соціалізмі. Закон розподілу за працею при соціалізмі.

Суспільні фонди споживання при соціалізмі.

Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення на межі 80 – 90-х років ХХ ст.

Загальна криза, розпад і крах світової системи соціалізму.

Тема 24 Перехідна економіка: її суть та особливості в різних країнах. Об’єктивні чинники, риси й типи перехідної економіки.

Особливості економічних відносин у країнах, що розвиваються. Економічний устрій в умовах переходу до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Суперечності перехідної економіки.

Створення інституційних та економічних передумов до нової системи господарювання.

Становлення різних форм власності в перехідний період. Становлення й розвиток підприємництва в перехідний період. Змішана економіка та її реформування в постсоціалістичних країнах.

Особливості ринкової трансформації економіки України.

Тема 25 Світове господарство: його суть та структура.

Розвинуті країни з ринковою економікою у світовому господарстві.

Країни, що розвиваються (“третій світ”) у світовому господарстві.

Постсоціалістичні країни у світовому господарстві. Міжнародний поділ праці та його роль у формуванні світового господарства.

Міжнародні економічні відносини: їх особливості й роль у світовому господарстві.

Інтернаціоналізація господарських відносин та продуктивних сил.

Транснаціональні корпорації, їх роль у формуванні світового господарства.

Міжнародна економічна інтеграція: суть, чинники та форми. Міжнародні інтеграційні угруповання. Європейський Союз.

Тема 26 Міжнародна торгівля та її роль у світовому господарстві. Протекціонізм: аргументи за і проти.

Теоретичне обґрунтування переваг вільної конкуренції. Міжнародний рух капіталів та його форми.

Національна валютна система. Міжнародна валютна система.

Валютний курс та його вплив на економіку країни. Платіжний баланс та його регулювання.

Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили.

Тема 27 Суть та причини виникнення глобальних проблем. Основні глобальні проблеми та їх класифікація.

Роззброєння та його роль у розв’язанні глобальних проблем. Екологічна криза як глобальна проблема.

Енергетична криза як глобальна проблема. Відсталість окремих країн як глобальна проблема. Основні шляхи розв’язання екологічної проблеми. Основні шляхи розв’язання енергетичної проблеми.

Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем.

Приблизна тематика курсових робіт із політичної економії (теоретична частина)

Політична економія в системі економічних наук.

Виникнення, етапи та основні концепції в розвитку політичної економії.

Методи економічних досліджень.

Функції політичної економії. Політична економія та економічна політика.

Економічні закони, їх система, способи та форми вияву, застосування.

Виробничі ресурси та чинники. Межа виробничих можливостей.

Продукт виробництва. Виробнича функція.

Корисність та гранична корисність продукту.

Економічні потреби та економічні інтереси, їх властивості та вплив на суспільне виробництво.

Економічна система та її суб’єкти.

Продуктивні сили та їх роль у розвитку суспільства.

Економічні відносини та їх структура.

Господарський механізм та застосування економічних законів.

Власність: суть, структура, об’єкти та суб’єкти.

Трансформування відносин власності в Україні в процесі ринкових перетворень.

Товарна форма організації виробництва.

Товар і його властивості. Теорії вартості.

Гроші: виникнення, суть, функції.

Грошовий обіг та його закони. Інфляція.

Грошова реформа та грошова система в сучасній Україні.

Витрати виробництва: суть, види, зв’язок із вартістю та ціною.

Прибуток як економічна категорія.

Прибуток як мета підприємницької діяльності.

Ринкові відносини: суть, суб’єкти та об’єкти.

Ринок: суть, функції, умови функціонування та розвитку.

Попит та пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна.

Конкуренція: суть, місце в ринковій економіці, функції та форми.

Монополія: суть, форми та місце в ринковій економіці.

Ринки предметів споживання та засобів виробництва.

Ринок капіталу та його складові.

Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.

Підприємництво та зайнятість трудових ресурсів.

Фондовий ринок.

Ринок нерухомості, землі.

Банківська система: суть, складові, функції.

Банки: суть, функції. Банківський прибуток.

Позабанківські фондово-кредитні установи.

Процент та його економічна природа.

Кредит: суть, форми та принципи кредитування.

Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток.

Товарна біржа.

Фондова біржа.

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин.

Економіка сім’ї та сімейний бюджет.

Підприємства як суб’єкт ринкових відносин.

Капітал підприємства, його кругооборот та оборот.

Основний капітал. Амортизація.

Оборотний капітал.

Підприємництво в системі ринкових відносин.

Особливості підприємництва в різних галузях економіки.

Підприємницька здатність як особливий ресурс виробництва.

Капітал як економічна категорія.

Капітал і наймана праця. Трудові відносини.

Вартість робочої сили та необхідність її зростання в сучасній  Україні.

Заробітна плата. Номінальна та реальна заробітна плата.

Мінімальна заробітна плата та її критерії.

Відтворення підприємницької здатності.

Аграрне виробництво – суть та особливості. Відносини власності на селі.

Форми господарювання в сільському господарстві та їх реформування в сучасній Україні.

Рентні відносини та особливості отримання доходів в сільському господарстві.

Ціноутворення в аграрному секторі. Ціновий паритет.

Підприємництво в аграрному секторі економіки.

Економічні функції держави в ринковій економіці.

Підприємництво в державному секторі.

Держава і розподіл ресурсів. Суспільні блага та послуги.

Домогосподарства, підприємства та держава в кругообігу продуктів, ресурсів та доходів.

Методологічні аспекти системи національних рахунків.

Суспільний продукт і його форми.

Національний доход  суспільства та його концепції.

Економічне відтворення: суть, види , умови розподілу.

Схеми простого та розширеного відтворення.

Національне багатство, його структура та проблеми відтворення.

Розподільчі відносини в системі відтворення.

Державний бюджет та його роль у розподілі національного доходу.

Диференціація доходів населення, проблема бідних та багатих.

Доходи населення та їх розподіл на споживання та заощадження.

Прожитковий мінімум та соціальний захист населення.

Економічне зростання: суть, типи, джерела.

Економічні цикли та економічні кризи.

Продуктивність праці: суть, чинники підвищення та роль в економічному зростанні.

Зайнятість населення та відтворення робочої сили.

Неповна зайнятість населення. Безробіття, суть, види і форми.

Державне регулювання зайнятості населення та відтворення робочої сили.

Регуляторна політика держави щодо підприємництва.

Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.

Ринковий механізм регулювання суспільного відтворення.

Фіскальна політика держави.

Грошово-кредитне регулювання економіки.

Економічна система капіталізму вільної конкуренції.

Економічна система монополістичного капіталізму.

91. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансова олігархія.

Змішана економічна система.

Ринок, держава і профспілки в змішаній економічній системі.

Революція в управлінні та відносинах власності в змішаній економічній системі.

Власність, державне планування і централізоване управління в економічній системі соціалізму.

96. Особливості товарно-грошових відносин за адміністративно-командної системи соціалізму.

Доходи населення та суспільні фонди споживання при соціалізмі.

Криза та крах економічної системи соціалізму.

Економічна система трансформаційного періоду.

Економічні відносини та їх структура в перехідний період.

Світове господарство: суть, структура.

Міжнародний поділ праці та міжнародні економічні відносини.

Міжнародна економічна інтеграція та її форми.

Світові господарські зв’язки та їх форми.

Міжнародна торгівля та її економічна основа

Міжнародний рух капіталів. Міжнародний кредит.

Міжнародні валютно-фінансові відносини.

Міжнародна валютна система, валютні ринки та валютний курс.

Платіжний баланс та його регулювання.

Міжнародні валютно-фінансові організації та їх функції.

Міжнародна міграція робочої сили.

Підприємництво в сфері міграції робочої сили.

113. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Глобальні проблеми: суть, причини виникнення та особливості їх вирішення.

Економічне зростання та глобальні проблеми.

Економічна криза: суть, форми вияву та шляхи подолання.

117.Роззброєннятайогорольурозв’язанні  глобальних проблем.

118. Енергетична та сировинна проблеми як глобальні.

Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем.

Проблеми входження економіки України у світове господарство.

Приблизна  тематика  курсових  робіт  із  політичної економії (практична частина)

Задача 1

У таблиці наведені дані про альтернативні можливості виробництва продуктів X та У у певній країні:

Можливості

Виробництво продукту Х

Виробництво продукту У

А

15

0

В

14

1

С

12

2

D

9

3

E

5

4

F

0

5

Побудувати криву виробничих можливостей країни, вказавши на горизонтальній осі координат кількість продукту У, на вертикальній – кількість продукту X.

Що показують точки кривої, які відповідають можливостям А, В та Р?

Якими є обов’язкові витрати при виробництві одиниці продукту У в точках В, Б та Р? Про існування якого закону свідчать одержані дані?

Вкажіть на малюнку ситуації, що відповідають варіантам М(6;2), N(14;3). Що показують точки М та N? Що повинно відбутися в економіці країни, щоб вона досягла рівня виробництва у точці N?

Побудувати нову криву виробничих можливостей, якщо при незмінних даних виробництва продукту X виробництво продукту У зросте відповідно у 2 рази. Що, на Вашу думку, відбулося в економіці країни і за рахунок чого?

Студент обирає варіант, помноживши дані таблиці на свій шифр.

Задача 2

Сума цін товарів, що знаходяться в обігу, – 20 млрд грошових одиниць, вартість товарів, проданих в кредит, – 1 млрд гр. одиниць, строкові платежі становлять – 7 млрд гр. од., взаємопогашувані безготівкові платежі – 2 млрд гр. од. Протягом року грошова одиниця робить у середньому 4 обороти. В обігу знаходиться 80 млрд гр. од. Чи будуть повністю ліквідовані інфляційні процеси, якщо держава випустить нові паперові гроші і обміняє їх на старі за курсом 1:10?

Студент обирає свій варіант, помноживши дані на свій шифр. Залишається незмінними швидкість обертання грошової одиниці та обмінний курс нових грошей (однакові для всіх варіантів).

Задачу розв’язати:

а) За формулою кількості грошей в обігу без виконання ними функції засобу платежу;

б) За формулою кількості грошей в обігу із врахуванням функції засобу платежу;

в) За формулою Фішера, якщо номінальний обсяг ВВП в країні становить 40 млрд гр. одиниць.

Задача 3

При виробництві 1000 одиниць продукції на місяць зношення обладнання і машин (амортизація) становить 50 тис. грн, а витрати на сировину, матеріали, паливо і електроенергію – 150 тис. грн. Відтворення робочої сили кожного з 50 працівників включає такі витрати:

а) продукти харчування – 7 грн на місяць;

б) предмети домашнього вжитку – 72 грн на місяць; в) одяг, взуття, предмети туалету – 240 грн на рік;

г) предмети тривалого користування – 6000 грн на 10 років; ґ) розваги – 14 грн на тиждень (рік становить 360 днів,

місяць – З0 днів та 4 тижні).

Підприємство здійснює оплату праці на рівні вартості робочої сили. Якою буде рентабельність (норма прибутку) випущеної продукції, якщо вона реалізується за ціною в 250 грн. за місяць?

Студент обирає свій варіант, помноживши дані, окрім витрат на відтворення робочої сили та ціни продукту, на свій шифр.

Задача 4

Функція попиту споживачів на яблука представлена формулою:

а функція пропозиції:

d

 
де Q– обсяг попиту, Q  – обсяг пропозиції (тис. т яблук на

s

 
місяць), Р – ціна 1кг яблук.

Визначити рівноважну ціну яблук.

Визначити рівноважний обсяг попиту та пропозиції яблук.

Зобразити ситуацію на ринку з допомогою відповідних кривих.

Якою буде ситуація на ринку яблук, якщо:

а) ціна яблук встановиться на рівні на 1 грн вищою за рівноважну;

б) ціна яблук встановиться на рівні на 1 грн нижчою за рівноважну;

в) вказані ситуації зобразити на рисунку.

Якими будуть рівноважна ціна та рівноважний обсяг яблук, якщо обсяг попиту зменшиться на 3 тис т яблук, а пропозиція зросте на 3 тис. т яблук при кожній ціні.

6. Зобразити нову ситуацію з допомогою кривих попиту та пропозиції. Студент обирає свій варіант, помноживши сталі величини рівнянь попиту та пропозиції, зміни в їх обсязі на свій шифр.

Задача 5

Власний капітал банку – 10 млн. грн., позичковий – 150 млн. грн. Із загальної суми капіталу 5% грошових засобів банк тримає в резервах, а решту віддає в позички. Утримання банківського апарату щорічно обходиться в 1,6 млн. грн. Визначити норму банківського прибутку, якщо відомо, що вкладникам банк виплачує 3 %, а за кредит отримує 5 % річних.

Студент обирає свій варіант, додавши до сум капіталу нульового варіанту свій шифр, процентні показники та кошти на утримання апарату всіх варіантів однакові на рівні нульового варіанту.

Задача 6

Весь авансований капітал фірми становить 6 млн. франків, у тому числі вартість сировини і матеріалів – 1,2 млн. франків, палива і електроенергії – 200 тис. франків, оплата робочої сили – 600 тис. франків. Вартість машин і обладнання в 3 рази більша вартості виробничих будівель і споруд, а середня тривалість їх повного зношення становить відповідно 10 та 25 років. Розрахувати середню тривалість обороту всього авансованого капіталу, якщо фірма виробляє продукції на суму в 4 млн франків на рік.

Студент обирає свій варіант, помноживши дані про вартість капіталу і продукції на коефіцієнт, обраний згідно з таблицею відповідного шифру.

 

Шифр

 

1–10

 

11–20

 

21–30

 

31–40

 

41–50

 

51–60

 

61–70

 

71–80

 

81–90

 

91–100

 

101–110

 

111–120

Коеф.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задача 7

Структура суспільного виробництва на початку року представлена схемою:

І 4000с + 1000v + 1000m = 6000; II 1500с + 750v + 750m = 3000;

обсяг суспільного продукту = 9000, де І – перший підрозділ – виробництво засобів виробництва;  II – другий підрозділ – виробництво предметів споживання; с – засоби виробництва (постійний капітал);

V – оплата праці (змінний капітал); m – додаткова вартість – прибуток. Визначити:

Структуру суспільного виробництва наприкінці першого, другого та третього років, якщо:

а) норми додаткової вартості в обох підрозділах залишаються без зміни;

б) органічна будова виробництва в обох підрозділах залишається без зміни;

в) половина додаткової вартості першого підрозділу нагромаджується, а інша половина споживається;

г) нагромаджувана частка додаткової вартості використовується на приріст постійного і змінного капіталів згідно з органічною будовою виробництв відповідного підрозділу.

Темпи зростання суспільного виробництва та виробництва в кожному з підрозділів окремо.

Студент обирає свій варіант, помноживши цифрові дані на коефіцієнт, обраний згідно з таблицею та шифром:

 

Шифр

 

1–10

 

11–20

 

21–30

 

31–40

 

41–50

 

51–60

 

61–70

 

71–80

 

81–90

 

91–100

 

101–110

 

111–120

 

Коеф.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Задача 8

Підприємець, що займається зовнішньоекономічною діяльністю, маючи 25$ купує товар А в Туреччині і продає в Україні. За ці ж 25$ він купує товар Б в Україні і реалізує в Туреччині. Початковий курс становив: 1$ = 40000 тугриків; 1$ = 5,5 грн.

Ціна товару А в Туреччині – 1000 тугр., в Україні – 20 коп. Ціна товару Б – в Україні 5грн., в Туреччині – 50000 тугриків.

Визначити виграш підприємця в $ та рентабельність його діяльності від імпорту товару А та експорту товару Б.

Зробити те ж саме при умові, коли курс гривні знизиться і становитиме 1$ = 6грн; решта даних задачі залишається без зміни.

Від якого виду діяльності (експорту чи імпорту) підприємець виграв завдяки зниженню курсу гривні? Витрати на перевезення товарів не враховуються.

Студент обирає свій варіант, помноживши суму початкового капіталу підприємця (25$) на свій шифр.загрузка...