загрузка...
 
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ; Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"
143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

12

"Нематеріальні активи"

16

"Довгострокова дебіторська заборгованість"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

18

"Інші необоротні активи"

30

"Каса"

19

"Негативний гудвіл"

31

"Рахунки в банках"

30

"Каса"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

31

"Рахунки в банках"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

42

"Додатковий капітал"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

60

"Короткострокові позики"

41

"Пайовий капітал"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

42

"Додатковий капітал"

85

"Інші затрати"

46

"Неоплачений капітал"

96

"Втрати від участі в капіталі"

50

"Довгострокові позики"

97

"Інші витрати"

60

"Короткострокові позики"

99

"Надзвичайні витрати"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

70

"Доходи від реалізації"

 

 

71

"Інший операційний дохід"

 

 

72

"Дохід від участі в капіталі"

 

 

73

"Інші фінансові доходи"

 

 

74

"Інші доходи"

 

 

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

151 "Капітальне будівництво"
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"
153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
155 "Формування основного стада"

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.

На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 155 "Формування основного стада" обліковуються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі").

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

13

"Знос необоротних активів"

10

"Основні засоби"

20

"Виробничі запаси"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

21

"Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

12

"Нематеріальні активи"

22

"Малоцінні та швидкозношувані

28

"Товари"

 

предмети"

30

"Каса"

23

"Виробництво"

31

"Рахунки в банках"

28

"Товари"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

30

"Каса"

31

"Рахунки в банках"

42

"Додатковий капітал"

33

"Інші кошти"

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

50

"Довгострокові позики"

39

"Витрати майбутніх періодів"

60

"Короткострокові позики"

41

"Пайовий капітал"

64

"Розрахунки за податками йплатежами"

42

"Додатковий капітал"

46

"Неоплачений капітал"

85

"Інші затрати"

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

97

"Інші витрати"

99

"Надзвичайні витрати"

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

65

"Розрахунки за страхуванням"

 

 

66

"Розрахунки з оплати праці"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

71

"Інший операційний дохід"

 

 

73

"Інші фінансові доходи"

 

 

74

"Інші доходи"

 

 

94

"Інші витрати операційної діяльності"

 

 

95

"Фінансові витрати"

 

 
загрузка...