План рахунків бухгалтерського обліку

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ; План рахунків бухгалтерського обліку

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ; I. Загальні положення ; План рахунків бухгалтерського обліку

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ; I. Загальні положення ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 1. Необоротні активи ; Рахунок 10 "Основні засоби" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 1. Необоротні активи ; Рахунок 10 "Основні засоби" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 12 "Нематеріальні активи"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 13 "Знос необоротних активів" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ; Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ; Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 18 "Інші необоротні активи" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 19 "Негативний гудвіл" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 2. Запаси ; Рахунок 20 "Виробничі запаси" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 2. Запаси ; Рахунок 20 "Виробничі запаси" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 23 "Виробництво" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 24 "Брак у виробництві" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 25 "Напівфабрикати"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 26 "Готова продукція"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 28 "Товари" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 30 "Каса" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 31 "Рахунки в банках"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 33 "Інші кошти"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань ; Рахунок 40 "Статутний капітал"; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань ; Рахунок 40 "Статутний капітал"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 41 "Пайовий капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 42 "Додатковий капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 43 "Резервний капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 45 "Вилучений капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 49 "Страхові резерви" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 5. Довгострокові зобов'язання ; Рахунок 50 "Довгострокові позики" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 5. Довгострокові зобов'язання ; Рахунок 50 "Довгострокові позики" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 6. Поточні зобов'язання; Рахунок 60 "Короткострокові позики"; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 6. Поточні зобов'язання; Рахунок 60 "Короткострокові позики"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 7. Доходи і результати діяльності ; Рахунок 70 "Доходи від реалізації"; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 7. Доходи і результати діяльності ; Рахунок 70 "Доходи від реалізації"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 74 "Інші доходи" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 76 "Страхові платежі" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 79 "Фінансові результати"; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 8. Витрати за елементами; Рахунок 80 "Матеріальні витрати" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 8. Витрати за елементами; Рахунок 80 "Матеріальні витрати" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 83 "Амортизація" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 85 "Інші затрати"; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 9. Витрати діяльності ; Рахунок 90 "Собівартість реалізації" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 9. Витрати діяльності ; Рахунок 90 "Собівартість реалізації" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 92 "Адміністративні витрати" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 93 "Витрати на збут" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 95 "Фінансові витрати" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 97 "Інші витрати" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 98 "Податки на прибуток" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати"; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 0. Позабалансові рахунки ; Рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 0. Позабалансові рахунки ; Рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 07 "Списані активи" ; План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунок 08 "Бланки суворого обліку" ; План рахунків бухгалтерського облікузагрузка...