загрузка...
 
Рахунок 42 "Додатковий капітал" ; План рахунків бухгалтерського обліку
Повернутись до змісту

Рахунок 42 "Додатковий капітал"

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід"
422 "Інший вкладений капітал"
423 "Дооцінка активів"
424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
425 "Інший додатковий капітал"

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій.

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.
На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

10

"Основні засоби"

10

"Основні засоби"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

12

"Нематеріальні активи"

12

"Нематеріальні активи"

13

"Знос необоротних активів"

13

"Знос необоротних активів"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

20

"Виробничі запаси"

20

"Виробничі запаси"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

21

"Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

28

"Товари"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

 

40

"Статутний капітал"

25

"Напівфабрикати"

41

"Пайовий капітал"

26

"Готова продукція"

43

"Резервний капітал"

27

"Продукція сільськогосподарського виробництва"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

45

"Вилучений капітал"

28

"Товари"

46

"Неоплачений капітал"

30

"Каса"

74

"Інші доходи"

31

"Рахунки в банках"

 

 

35

"Поточні фінансові інвестиції"

 

 

46

"Неоплачений капітал"

 

 

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"
загрузка...