загрузка...
 
РОЗДІЛ 2. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Повернутись до змісту
Поняття кадрового планування. Мста організації при здійсненні кадрового планування. Основні завдання кадрового планування. Процес кадрового планування. Помилки кадрового планування. Проблеми кадрового планування на підприємстві. Філософія кадрового планування. Методи визначення необхідної чисельності кадрів на підприємстві. Брутто-потреба в персоналі. Нетто-погреба в персоналі. Етапи кадрового планування. Види кадрового планування на підприємстві. Фактори, що формують потребу підприємства в людських ресурсах.

При здійсненні кадрового планування організація переслідує такі цілі:
одержати й утримати людей потрібної якості й у потрібній кількості;
найкращим чином використовувати потенціал свого персоналу;
бути здатною передбачати проблеми, що виникають через можливий надлишок чи недостачу персоналу.
У вітчизняній літературі вказуються наступні етапи кадрового планування:
Оцінка наявного персоналу і його потенціалу.
Оцінка майбутніх потреб.
Розробка програми по розвитку персоналу.
Процес кадрового планування складається з чотирьох базисних кроків:
Визначення впливу організаційних цілей на підрозділи організації.
Визначення майбутніх потреб (необхідних кваліфікацій майбутнього персоналу і загального числа службовців, що потрібні для досягнення даною організацією поставлених цілей).
Визначення додаткової потреби в персоналі, враховуючи наявні кадри організації.
Розробка конкретного плану дії по ліквідації потреб у персоналі.
Стратегічне планування повинне вишукувати фактори, що є ключовими для успіху організації.
Процес планування повинен забезпечувати:
визначення мсти організації; визначення припущень;
план дії у світлі наявних ресурсів, включаючи навчений персонал.
Розповсюджена помилка при кадровому плануванні зосередитися на короткострокових потребах і не скоординувати їх з довгостроковими планами організації.
Проблеми кадрового планування обумовлені:
1. Труднощами процесу планування кадрів, обумовленими складністю прогнозування трудової поведінки, можливістю виникнення конфліктів тощо. Можливості використання кадрів у майбутньому і майбутнє ставлення їх до роботи прогнозується, якщо це взагалі можливо, з високим ступенем невизначеності.
2. Подвійністю системи економічних цілей у кадровій політиці. .Якщо при плануванні в галузі маркетингу, інвестицій тощо цілі планування зачіпають економічні аспекти, то при плануванні кадрів сюди додаються компоненти соціальної ефективності.
Філософія кадрового планування
1. Планування персоналу виходячи з результатів планування інших сфер:

Виділяють методи визначення необхідної чисельності кадрів
підприємства. При цьому варто розрізняти: загальну потребу в персоналі, що являє собою всю чисельність персоналу, яка необхідна підприємству для виконання запланованого обсягу робіт (брутто-потреба в кадрах);
додаткову потребу, кількість працівників, яка необхідна в плановому періоді додатково до наявної чисельності базового року, обумовлена поточними потребами підприємства (нетто-потреба в кадрах).
Брутто-потребу можна визначити за допомогою штатних розкладів організації, аналізу поставлених завдань і статистичних методів за такою формулою:

де:
БПП— брутто-потреба в персоналі,
Щ — кількість робочих процесів у плановому періоді, ґ, — середній час виконання кожного робочого процесу в хвилинах, ТРЧ—тарифний робочий час планового періоду в годинах
(іноді — з урахуванням понаднормових), КНЧ— коефіцієнт недостачі часу для обліку перерв, відпусток, хвороб. Якщо від кількісного значення брутто-величини відняти фактичний наявний склад персоналу і врахувати майбутні зміни в ньому (вихід на пенсію, переведення, звільнення), то одержимо nemmo-потребу в персоналі.
Якщо це величина позитивна, то виникають проблеми наймання персоналу; якщо негативна — персонал приводять у відповідність з потребами організації.
Кадрове планування охоплює три послідовних етапи: У. Інформаційний етап. На цьому етапі проводиться збір статистичних даних та іншої необхідної інформації, її обробка й аналіз кадрової ситуації, а також ймовірних варіантів її розвитку на перспективу.
Етап розробки проектів кадрового плану. На цьому етапі проводяться дослідження альтернативних проектів кадрового плану.
Етап ухвалення рішення, тобто затвердження одного з варіантів плану як обов'язкового орієнтиру для організації діяльності кадрової служби. Він розробляється з кількісними і якісними показниками.
Основними видами планування є: довгострокове (на період не менше 10-15 років); перспективне (п'ятирічний період); поточне (до одного року).
Основні завдання кадрового планування: - розробка процедури кадрового планування, узгодженої з іншими його видами
погоджування кадрового планування з плануванням організації в цілому
організація ефективної взаємодії між плановою групою кадрової служби і плановим відділом організації впровадження в життя рішень, що сприяють успішному здійсненню стратегії організації
сприяння організації у виявленні головних кадрових проблем і потреб при стратегічному плануванні поліпшення обміну інформацією щодо персоналу між усіма підрозділами організації
Довгострокове кадрове планування виступає у формі цільових комплексних програм, що передбачають: удосконалювання систем комплектування, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, зміцнення дисципліни праці, стабілізація виробничих колективів на основі скорочення втрат робочого часу, плинності кадрів, поліпшення умов праці, побуту, дозвілля працівників.
Поточний план конкретизує показники довгострокового і перспективного планів роботи з кадрами і відбиває питання комплектування підрозділів необхідними працівниками, оцінки діяльності, підвищення кваліфікації.
Щоб визначити потребу організації в людських ресурсах, необхідно усвідомити, під впливом яких факторів вона формується
Внутрішні фактори. Потреби організації в робочій силі залежать насамперед від поставленої мети, для реалізації якої необхідні людські ресурси. Чим конкретніша організаційна мста, тим легше визначити потреби в робочій силі, необхідній для її реалізації. Ще одне джерело зміни потреби організації в робочій силі — внутрішньоорганізаційна динаміка робочої сили: звільнення за власним бажанням, виходи на пенсію, декретні відпустки і т.д.
Зовнішні фактори:
Макроекономічні параметри — темпи економічного зростання, рівень інфляції і безробіття.
Розвиток техніки і технології може докорінно змінити потреби організації в робочій силі.
Політичні зміни можуть впливати на потреби в людських ресурсах і становище на ринку праці через зміну законодавства (податкового режиму, системи соціального страхування, трудовою законодавства).
Конкуренція і стан ринку збуту, що змінюються під впливом різних факторів, здійснюють безпосередній вплив на потреби підприємства в людських ресурсах.загрузка...