загрузка...
 
2. Мета, функції і методи управління трудовими ресурсами організації
Повернутись до змісту
Управління персоналом містить у собі 9 розділів:
Планування ресурсів — розробка плану задоволення майбутніх потреб у людських ресурсах.
Набір персоналу — створення резерву потенційних кандидатів на всіх посадах.
Відбір — оцінка кандидатів на робочі місця і відбір кращих з резерву, створеного в ході набору.
Визначення заробітної плати і пільг — розробка структури заробітної плати і пільг з метою залучення, наймання і збереження працівників.
Профорієнтація й адаптація — уведення найнятих працівників в організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що очікує від них організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку.
Навчанню - розробка програм для навчання трудових навичок, що вимагаються для ефективного виконання роботи.
Оцінка трудової діяльності — розробка методик оцінки трудової діяльності і доведення її до працівника.
Підвищення, пониження, переведення, звільнення — розробка методів переміщення працівників на посаді з більшою чи меншою відповідальністю, розвитку їхнього професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади чи ділянки роботи, а також процедур припинення договору про наймання.
Підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі — розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці керівних кадрів.
Техніко-економічне обґрунтування доцільності і недоцільності удосконалюванні системи управління с основним етапом організаційного проектування і містить у собі характеристику існуючої виробничої системи та системи управління; мету і критерії удосконалювання системи управління; очікувані техніко-економічні результати; висновки і пропозиції.
Мета управління персоналом:
а) економічна;
б) науково-технічна;
в) виробничо-комерційна;
г) соціальна;
д) дерево цілей системи управління організацією.
Основою формування цільової спрямованості системи управління персоналом є соціальна мета, що, з одного боку, повинна відповідати на запитання: які конкретні потреби працівників? З іншого боку — ця ж система цілей повинна відповідати па запитання: яку мету щодо використання персоналу ставить перед собою адміністрація? Ефективність управління персоналом залежить від того, у якій мірі зазначені дві групи цілей будуть несуперечливі.
Функції системи управління персоналом:
а) визначення потреби в персоналі;
б) забезпечення персоналом;
в) розвиток персоналу;
г) використання персоналу;
д) мотивація;
є) правове й інформаційне забезпечення системи управління персоналом.
Управління персоналом в умовах ринкової економіки
Програмно-нормативна регламентація соціально-трудових відносин
умови праці;
соціальна політика;
зайнятість;
міграційна політика;
демографічна політика.
Метоли реалізації програм
Адміністративні, організаційні, фінансові, економічні
Програми
загальнодержавні;
регіональні; -приватні.
Склад функціональних блоків по управлінню персоналом:
Визначення потреби в персоналі.
Забезпечення персоналом.
Розвиток персоналу.
Використання персоналу.
Мотивація персоналу.
Правове й інформаційне забезпечення системи управління персоналом.
Оцінка результатів праці персоналу.
Методами управління персоналом називають способи впливу на колективи й окремих працівників з метою здійснення координації їхньої діяльності в процесі виробництва.
Управління персоналом
Комплекс управлінських впливів (принципів, методів, засобів, форм) на поведінку, діяльність, інтереси працівників з метою підвищення ефективності їхньої праці.
Класифікація методів впливу на персонал на макрорівні
За змістом: економічні та адміністративні
За об'єктами впливу: загальні (усе населення), спеціальні (окремі групи)
За рівнем впливу: загальнодержавні, регіональні, галузеві, внутрішньогалузеві
За спрямованістю: регулювання попиту та пропозиції, вплив на структуру попиту та пропозиції
За джерелом фінансування: за рахунок державного бюджету, позабюджетні кошти, кошти комерційних організацій, інноваційних фондів і т.д.
За характером впливу: заохочувальний, обмежувальний, захисний
За формами: прямий і непрямий
Усі методи поділяються на три групи:
Адміністративні, орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися у певній організації і т.п.
Економічні методи, за допомогою яких здійснюється матеріальне стимулювання працівників.
Соціально-психологічні методи, засновані на використанні соціального механізму.
Управління персоналом у торговій організації
Планування персоналу
Стратегічний розвиток організації
Планування чисельності персоналу Відбір і наймання
Сутність і критерії процесу відбору.
Залучення кандидатів.
Відбір персоналу.
Визначення винагороди й адаптація. Психологічний аспект кадрового менеджменту
Вивчення особистості працівника.
Дослідження міжособистісних відносин у колективі. Система управління персоналом
Управління компетенцією.
Виховання і навчання.
Вивільнення персоналу.загрузка...