загрузка...
 
9. Облік особового складу і використання робочого часу. Форми і види оплати праці в торгівлі
Повернутись до змісту
На кожному торговому підприємстві ведеться облік особового складу, для чого кожному працівникові присвоюється табельний номер, за яким він числиться в табелі обліку робочого часу і у всіх документах на зарплату.
Поряд з урахуванням руху чисельності працюючих організується облік робочого часу. У табелі робляться відмітки про причини відсутності на роботі, про тривалість робочого дня, про понаднормативну роботу й інші відхилення від нормальних умов праці.
Облік використання робочого часу може здійснюватися двома способами: методом суцільної реєстрації чи за відхиленнями.
Оплата прані — винагорода в грошовому вираженні, що сплачується власником чи уповноваженим органом за виконану роботу чи надані послуги.
Оплата праці залежить від:
Складності
Результатів праці
Господарської діяльності організації
Професійних, ділових якостей працівників
Класифікація систем оплати праці
За формами оцінки результатів праці: колективна, індивідуальна;
За кількістю показників: багатофакторні, однофакторні;
За характером впливу працівників на результат праці: прямі, непрямі.
Форми і системи оплати праці — способи встановлення залежності величини зарплати від кількості затраченої праці за допомогою сукупності кількісних і якісних показників, що відбивають результати праці.
Призначення: забезпечення правильного співвідношення між рівнем праці і рівнем її оплати
Заробіток = Основна заробітна плата + Додаткова заробітна плата + Інші заохочувальні і компенсаційні виплати
Принципи організації оплати праці
Оплата залежно від кількості і якості праці
Диференціація заробітної плати залежно від кваліфікації працівника, умов праці і галузевої приналежності
Перевищення темпів росту продуктивності праці над темпами росту заробітної плати
Систематичне підвищення реальної заробітної плати
Надання самостійності в питаннях організації й оплати праці
Керівник підприємства самостійно вибирає форми і системи оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати.
Заробітна плата робітників та службовців підприємства, організації - частка у фонді індивідуального споживання національного доходу.
Заробітна плата
Номінальна (сума грошей, отримана за працю) Купівельна спроможність
Реальна (кількість товарів і послуг, яку можна придбати за номінальну заробітну плату)
Диференціальна зарплата в національному масштабі
Соціально-економічна кон'юнктура
Ефективність і гнучкість системи управління
Природні ресурси
Якість праці
Технологія
Капітал
Форми і системи оплати праці визначаються:
Способом оцінки рівня праці Пропорціями зміни форм оплати праці Характером функціональної залежності між рівнем праці і її оплатою
Обліком вимірювачів затрат праці
Заробітна плата '
Відрядна
індивідуальна;
колективна;
пряма;
відрядно-преміальна;
непряма акордна; відрядно-прогресивна.
Почасова
проста;
почасово-преміальна.
Основним елементом державного регулювання оплати праці с тарифна система! При тарифній системі діють відрядна і почасова форми оплати праці.
Відрядною називається оплата за якість і кількість виробленої продукції за встановленими розцінками. Відрядна оплата праці має свої системи: пряму, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, непряму й акордну.
При прямій системі заробіток кожного працівника пропорційний його виробленню і визначається як добуток встановленої відрядної розцінки на кількість виготовлених одиниць продукції.
При відрядно-преміальній системі працівникові, крім заробітку по прямих відрядних розцінках, виплачується премія за встановленою шкалою за ті чи інші якісні або кількісні показники.
При відрядно-прогресивній системі оплата праці в межах встановленої вихідної норми здійснюється за прямими відрядними розцінками, а понад дану норму — за підвищеними.
Акордна плата є системою відрядної заробітної плати, при якій величина зарплати встановлюється за весь обсяг роботи. Ця система поєднується з преміюванням за скорочення термінів виконання акордних завдань.
Почасовою називається оплата за фактично відпрацьований час з урахуванням кваліфікації працівника поза прямою залежністю від виконаної роботи. Почасова оплата праці буває проста і почасово-преміальна.
При простій почасовій системі заробіток залежить від тарифної ставки і кількості відпрацьованого часу.
При почасово-преміальній системі оплати праці, крім заробітку за тарифними ставками, виплачується премія за досягнення певних якісних і кількісних показників.
Елементи безтарифної системи оплати праці
Коефіцієнт трудової участі Кількість відпрацьованого часу Кваліфікація
Крім перерахованих систем оплати праці, існують різні форми доплати: за понаднормові, за роботу в нічний час, за роботу у святкові і вихідні дні, за роботу у важких чи шкідливих умовах, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
Поряд з показником "продуктивність праці" для характеристики роботи працівників використовується такий термін, як "ефективність праці".
Ефективність праці є ширшим поняттям, яке враховує не лише кількісні результати діяльності торговельного підприємства (обсяг товарообігу, кількість покупців), а й якісні досягнення: якість торговельних послуг, ступінь задоволення споживчого попиту, витрати часу та коштів населення на придбання товарів, імідж підприємства.
Хоча ці показники важко оцінити кількісно, їх урахування є необхідною умовою об'єктивної оцінки кінцевого результату роботи працівників підприємств торгівлі.
Будь-яке торговельне підприємство зацікавлене в зростанні продуктивності та ефективності праці, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робочого часу) на одиницю продукції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни чисельності/працюючих. Вплив продуктивності праці не обмежується лише обсягом товарообігу, а має ширшу сферу впливу.
Класифікація систем оплати праці наведена на рис. 4.загрузка...