загрузка...
 
8.3 Основні інститути міжнародного валютно-фінансового страхування
Повернутись до змісту
Страхування зовнішньоекономічних зв’язків здійснюється за посередництвом проведення різних міжнародних страхових операцій. Міжнародні страхові операції – це система господарських зв’язків між національними економіками різних країн по реалізації страхового фонду.
Міжнародні страхові операції за організаційно-правовою ознакою поділяються на такі групи:
1. Прямі міжнародні договірні операції.
2. Прямі страхування.
3. Посередницькі страхування.
4. Операції міжнародного перестрахування.
Прямі міжнародні договірні операції означають, що полісоутримувач (страхівник) однієї країни заключає договір страхування зі страхувателем іншої країни. Дані операції укладаються як безпосередньо головною конторою головного страхувальника, так і через страхових брокерів.
Прямі страхування означають, що договори страхування укладаються через агентські організації страхувальника за кордоном. Ці операції здійснюються, коли відсутній національний страховий ринок, є конкретні фінансово-комерційні переваги (більш низькі тарифи, більший обсяг страхового покриття, валютні фактори тощо) чи факти юридичного (фактичного) примушення (наприклад, у відповідності з зовнішньоторговим контрактом на умовах СІФ), коли експортер приймає зобов’язання застрахувати товар у іноземного страхувальника, призначеного імпортером.
Посередницькі страхування означають, що договори страхування укладаються юридичними самостійними страховими компаніями за кордоном, тобто дочірніми страховими компаніями.
Перестрахування – це система економічних відносин, у відповідності з якою страхуватель, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страхувателям з метою створення збалансованого портфеля страхувань, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.
Перестрахування представляє собою страхування одним страхівником (перестрахуватель) на певних договірних умовах ризику виконання всіх чи частини своїх зобов’язань перед страхувателем у іншого страхувальника (перестрахівника).
На міжнародному страховому ринку з метою передачі ризиків повністю іншим страховим чи перестраховочним компаніям часто застосовують фронтирування або фронтінг ( від англ.. front – виходити на).
Фронтінг – це операція, в процесі якої компанія оформляє страховий поліс, але ризик (частину чи повністю) передає іншому страхувателю, який не фігурує в договорі й найчастіше залишається невідомим для страхівника. Іншими словами фронтінг означає прийняття на страхування (в перестрахування) ризиків з метою передачі їх повністю або частково іншим страховим компаніям, часто на прохання останніх, за відповідну винагороду.
Здійснюється у випадку, коли страхівник бажає попасти на ринок, куди він сам чи його поліси не допускаються. Тоді страхівник звертається до місцевої страхової компанії з пропозицією оформити за винагороду страховий поліс, а потім переводить на себе ризик і страхові внески.
Страхова компанія, яка видає на прохання іншого страхувальника страховий поліс від свого імені, маючи на увазі, що 100% прийнятого ризику буде перестраховано у того ж страхувальника, на прохання якої видається цей страховий поліс, називається фронтируючою компанією, а сам страховий поліс – фронт-поліс (front policies).
Страхові компанії досить відповідально підходять до оформлення фронт-поліса, оскільки юридична особа, яка видала поліс, вважається відповідачем у випадку можливих претензій.
На міжнародному страховому ринку діє багато міжнародних страхових інститутів: асоціації, бюро, групи, об’єднання, товариства, комітети, союзи, федерації. Розглянемо основні з них, які діють в сфері міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.
Міжнародна організація актуаріїв заснована у 1985 році. Штаб-квартира знаходиться у Брюсселі. Основними завданнями є:
-здійснення міжнародного співробітництва та координація діяльності національних асоціацій актуаріїв ряду країн;
-сприяння науковим дослідженням в області страхової математики тощо.
Міжнародна асоціація товариств взаємного страхування (МАТВС) створена в 1963 році зі штаб-квартирою в Амстердамі. Займається координацією діяльності, обміном досвідом та інформацією між товариствами взаємного страхування з різних країн (більше як 200 товариств з 26 країн). А також представляє інтереси своїх членів в міжнародних організаціях.
Міжнародна асоціація страхового права створена в 1962 році. Вивчає науково-практичні проблеми розвитку страхової справи. Видає доповіді, проводить з’їзди і конференції. Займається формуванням єдиного страхового ринку в країнах ЄС.
Міжнародна асоціація страхових і перестраховочних посередників заснована у 1937 році зі штаб-квартирою у Парижі. Сприяє міжнародним контактам і обміну інформацією серед посередників страхового ринку. Веде дослідження з питань активізації, маркетингу в страхуванні тощо.
Міжнародна асоціація страхових досліджень (МАСД) створена у 1973 році. Штаб-квартира знаходиться у Женеві. Основними завданнями є:
- сприяння прогнозу в наукових дослідженнях зі страхування, поширення наукових знань про страхування;
- сприяння зростанню суспільного престижу професії страхувальника;
- організація та курирування спеціальних наукових програм.
Міжнародна торгова палата заснована у 1919 році. Сприяє розвитку вільної торгівлі й приватного підприємництва в торгівлі та страхуванні. Надає практичну допомогу комерсантам з виконання урядових функцій для бізнесу на урядовому і міжнародному рівнях.
Міжнародна федерація кооперативного страхування (МФКС) об’єднує кооперативні страхові організації 37 країн. Сприяє міжнародному співробітництву між ними в області страхування і перестрахування, в обміні фахівцями, інформацією тощо.
Міжнародне товариство аналізу ризику створено у 1981 році у США. Займається застосуванням методології аналізу ризику для цілей оптимізації рішень в різних областях науково-практичної діяльності. Ідентифікує різні види небезпек, розробляє методи зниження ризиків.
Міжнародне страхове товариство засноване в 1965 році у США. Сприяє в здійсненні освітніх і наукових програм з питань страхування. Організовує обмін страховою інформацією. Займається видавничою справою.
Міжнародний союз страхувальників кредитів та інвестицій заснований у 1934 році. Штаб-квартира знаходиться у Берні, а секретаріат у Парижі. Завданням Союзу є застосування узгоджених умов кредитування міжнародної торгівлі, гарантування експортних кредитів, обмін досвідом та інформацією зі страхування експортних кредитів, які надаються на термін від 1 до 5 років.


загрузка...